Home

Zájmeno ten náš cvičení

Skloňování zájmen - já,ty,se,my,vy,ná

mužský rod: ženský rod: střední rod: 1. ten, náš (pes,strom) 1. ta, naše (píseň) 1. to, naše (město) 2. toho, našeho: 2. té, naší : 2. toho, našeh Zájmena náš a váš se skloňují stejně. U zájmen náš a váš užíváme krátké i v pádech, ve kterých je u zájmena ten (jež doporučujeme jako pomůcku) rovněž krátká samohláska (tu naši jabloň). Dlouhé í píšeme v těch pádech, v nichž má zájmeno ten samohlásku dlouhou nebo dvojhlásku (s tím naším kanárkem) Zájmeno nikdo se skloňuje jako zájmeno ten (viz výše ukazovací zájmena), zájmeno nic, se skloňuje jako zájmeno náš (viz výše přivlastňovací zájmena), zájmena nijaký a žádný se skloňují podle vzoru mladý (viz přídavná jména), zájmeno ničí podle vzoru jarní (viz přídavná jména). K zapamatován Druhy zájmen - Zájmena: druhy - procvičování online, testy, rozsáhlá sbírka příkladů

Základní škola sv

Zájmeno jenž. Zájmeno jenž je řazeno mezi zájmena vztažná. Na první pohled se nám může jeho použití zdát obtížné. Zájmeno jenž je ale velmi užitečným nástrojem, například při psaní slohové práce nebo souvislého písemného projevu; má totiž stejný význam jako zájmeno který, a proto je můžeme bez problému zaměnit a vyhnout se tak například opakování. Staňte se fanouškem Učírny! Můžete tak vyjadřovat názory a ptát se na to, co vám není z českého jazyka jasné Pozor, tvary jako mojich, svojeho a podobně jsou nespisovné! Kratší tvary jako má, tvá, svá jsou většinou pociťovány jako stylově vyšší. Ve spojení s některými slovy označujícími párové části lidského těla (jako např. oči, uši, ruce, nohy) se v 7. pádu používají tvary zakončené -ma: tvýma očim Druhy zájmen jsou poměrně komplikovanou a neoblíbenou látkou na základní škole, ale není potřeba se obávat, dají se totiž naučit. V tomto článku si rozšíříme článek o zájmenech, takže jestli se zájmeny začínáte, odkážeme vás nejdříve tam. Přehled druhů zájmen Rozlišujeme sedm druhů zájmen. V první části si představíme několik příkladů u každého.

Zájmena osobní. Osobní zájmena jsou uzavřenou skupinou slov, jejichž úkolem je označovat roli osoby v komunikaci a odkazovat. Řadí se sem zájmeno já, která označuje mluvčího, zájmeno ty, které označuje adresáta.Zájmena ona, ono, on označují předmět komunikace. Zájmeno my označuje mluvčího a další osoby, zájmeno vy adresáta a další osoby ZÁPORNÁ zájmena. Popírají existenci osoby, zvířete, věci či vlastnosti. Skloňování: Zájmeno nikdo se skloňuje jako zájmeno ten (viz výše ukazovací zájmena), zájmeno nic, se skloňuje jako zájmeno náš (viz výše přivlastňovací zájmena), zájmena nijaký a žádný se skloňují podle vzoru mladý (viz přídavná jména), zájmeno ničí podle vzoru jarní (viz. Zájmeno sebou a s sebou (předložka) (1) 01b: 5: Český jazyk: Zájmena: Skloňování - zájmeno já, my (1) 01b: Zobrazena cvičení 1-10 (10 bonusová skryta) Zadat své skupině jako úkol * Skupina: * Platnost od: * Platnost do: Počet příkladů: prázdné zn. celé cv

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání. zájmena přivlastňovací (též posesiva) - můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich a zvratné zájmeno svůj. zájmena ukazovací (též demonstrativa) - ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám označuje stejnou identitu či povahu předmětu. Už potřetí mi položila. Zájmena. Vydáno dne 10.07.2016 od Jana Skřivánková. V tomto článku se podíváme na to, co jsou to vlastně zájmena. Představíme si jejich funkci, ukážeme si mnoho příkladů a zmíníme i to, co u tohoto slovního druhu můžeme určovat SKLOŇOVÁNÍ. zájmeno TÝŽ se skloňuje jako přídavné jméno MLADÝ + -Ž v některých pádech jsou i tvary složené ze zájmena TEN a TÝŽ Osobní zájmena: já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona, se: Přivlastňovací zájmena: můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich, svů Vztažná zájmena Připojují vedlejší věty. Pozor na tvar 4. pádu množného čísla: v mužském i ženském rodě píšeme tvrdé y: Dívky jsme našli doma samy. Bratry jsme našli doma samy. Na rozdíl od 1. pádu množného čísla, kdy píšeme v mužském rodě měkké i: Chlapci byli sami doma. Ve 4. pádu jednotného čísla mužského životného je spisovný tvar pouze samého, tvar sama je nespisovný Přídavná jména jsou ohebný slovní druh. Označují vlastnosti podstatných jmen a vztahy vlastnictví. Příklady přídavných jmen: starý, pěkný, dlouhá, Petrův, bobří, odvážná, chorvatský. Přídavná jména dělíme tvrdá, měkká a přivlastňovací (viz druhy přídavných jmen).. U přídavných jmen dále rozlišujeme tři stupně

Zájmeno (pronomen, z latinského pro-nomen - za-jméno) je jedním z plnovýznamových ohebných slovních druhů.Jde v podstatě o uzavřenou skupinu výrazů. Ve větě obvykle zastupují podstatná jména nebo přídavná jména a mají tak zpravidla funkci podmětu, předmětu nebo přívlastk Jsou to zájmena: ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám. Ukazovací zájmena ten, tento, onen občas jen odkazují nebo upozorňují na něco, o čem byla nebo bude řeč. Tento význam má zájmeno ten rovněž u třetího stupně přídavných jmen. Například: Byl jednou jeden král a ten měl tři syny 4) Teď ještě jedno cvičení - je tak trochu tvaroslovné, trochu stylistické. Chtěla bych, abyste opsali následující cvičení s tím, že změníte pořádek slov, aby byl na osobním zájmenu důraz, tj. aby toto osobní zájmeno bylo na prvním místě ve větě. Odepiš mu hned. Viděl jsem ho poprvé. Děti mu neubližovaly

Zájmena zastupují podstatná i přídavná jména nebo na ně ukazují. U zájmen určujeme: Pád Číslo (jednotné, množné) Jmenný rod Vzor Druh Druhy zájmen. -ten ( tvrdý vzor ) - náš ( měkký vzor ) Zvratné zájmeno (si, sobě, sebe...) označuje vztah k osobě nebo věci, jež je v téže větě podmětem, a to bez rozdílu, zda jde o osobu první, druhou nebo třetí (1. pád vůbec nemá). zájmena osobní (též personalia) - já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona a zvratné zájmeno.

Doplň cvičení s využitím mě/mn Podle vzoru doplň i/í u zájmena NÁŠ, VÁŠ: Obrátili jsme zrak na (tu) naši vedoucí. / Za (tím) naším domem je malá zahrádka. oblékneš na ten koncert? Čeho ty si nevšimneš! Author: Michalka Created Date Test: Skloňování zájmena já 1. Vydáno dne 04.02.2012 od Jana Skřivánková. Zájmeno já dává svými tvary mnohým pořádně zabrat. Vyzkoušejte si, jak jste na tom Vy www.rysava.websnadno.cz 2. cvičení. ZÁJMENA. Dovedeš určit, ke kterému druhu zájmeno patří? Zastupují podstatná nebo přídavná jména nebo na ně ukazují. ten - tvůj - její - tyto. pro zájmena měkká: náš pro zá jmena složeného skloňování : mladý, jarní U zájmen určujeme stejně jako u podstatných jmen a přídavných jmen

Zájmen

Zájmena skloňujeme podle tvrdého vzoru ten a měkkého vzoru náš Dále zde najdete cvičení na italská ukazovací zájmena, jejichž důležitost rovněž rozhodně nelze podcenit. Jiná cvičení z této kapitoly se zaměřují na procvičování tázacích zájmen v italštině a další. Cvičení č. 4 - zájmena jenž x jež a) Ubytovaní budeme na zámku, jenž se nachází nedaleko odsud. - 1 bod b) Roman je ten typ muže, jenž se umí chovat k ženám. - 1 bod c) Zalíbil se mi ten chlapec, jehož jsem včera potkala na přednášce. - 1 bod d) Míč, jenž prolétl oknem, rozbil drahou vázu. - 1 bo zájmeno si řekni v 1.pádě, zájmena zakončená na -ý - mladý na -í - jarní na tvrdou souhlásku a zájmeno kdo - ten na měkkou souhlásku a zájmeno co - náš: mladý, -ého jarní, -ího ten, -oho náš, -eho: mladá, -é jarní, -í ta, -é naše, -í: mladé, -ého jarní, -ího to, -oho naše, -eho : číslo: jednotné.

Druhy zájmen - Procvičování online - Umíme česk

osobní zájména: já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona a zvratné zájmeno se: přivlastňovací zájména: můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich a. Výpovědní hodnotu má i náš postoj, tj. konfigurace jednotlivých þástí těla. Věnujme pozornost tomu, jak před posluchaþi stojíme. Vţdy bychom měli být přirození Učírna - Skloňování zájmen. Zájmeno kdo se skloňuje jako zájmeno ten. Zájmeno co se skloňuje jako zájmeno náš. Zájmena jaký a který se skloňují jako přídavné jméno mladý. Zájmeno čí se skloňuje jako přídavné jméno jarní. 5) Vztažná. JENŽ. zporn. Uri druh zjmena jejich jenž - Wikislovník V učebnici na str. 93 si prohlédněte, jak se v jednotném čísle skloňují zájmena TEN a NÁŠ (VÁŠ se skloňuje stejně jako NÁŠ). V ženském rodě se u zájmena NÁŠ vyskytuje koncovka -i (krátce) nebo -í (dlouze). Pomůcka pro správné určení je stejná, jakou jsme použili minule při skloňování zájmena ONA Pavla má (sloveso) hlad. Ta bota je má (zájmeno). Středa 21. 10. 2020 Vyplňte cvičení do sešitu z mluvnice: (Tyto cvičení vyfoťte a pošlete na email ladle@zsplesna.cz) 1. Nad každé slovo napiš číslem, o jaký slovní druh se jedná

(Ten had vypadá nemocný. Možná má zlomenou páteř.) This is our son Peter. (Toto je náš syn Petr). Their car broke down yesterday. (Rozbilo se jim včera (jejich)auto). Procvičovací cvičení = possessive adjectives cvičení pro pokročilost A1 přivlastňovací zájmena samostatná - possessive pronoun Chyba: Nebyly předány povinné parametry. Chyba: Nebyly předány povinné parametry. Nebyly předány povinné parametry

PRAVIDLA - Zájmen

Náš dům, ve kterém již deset let bydlíme, je velmi starý. Our house, where we have lived for ten years, is very old. Opět podobná věta, opět zcela jiná funkce. V příkladu u určujících vztažných vět tato věta určovala dům, o kterém je řeč Přivlastňovací zájmena jsou dalším základním pilířem ve výuce anglického jazyka. Přivlastňovací zájmena v angličtině dělíme do dvou skupin: samostatně stojící a spojená s podstatným jménem (nesamostatná). Při použití přivlastňovacího zájmena se již ve větě nevyskytuje člen: This is my sister

Zájmeno jeder, mancher se skloňuje jako člen určitý, zájmena etwas ,nichts, ein paar jsou nesklonná, zájmeno kein se skloňuje v jednotném čísle jako člen neurčitý, Gramatická cvičení; náměty a připomínky na náš e-mail:. Vztažné zájmeno jenž je synonymum k zájmenu který.. Jež a jenž jsou vztažná zájmena, která se v textu užívají jako alternativa ke vztažnému zájmenu který a jeho rodovým alternativám (aby nedocházelo k jeho opakování). Jedna češtinářská rada zní - pokud si nejste jistí, zda používáte zájmeno jenž správně, nahraďte ho (dnes beztak častěji užívaným. Tázací zájmeno was für ein - was für eine - was für ein . Tázací zájmeno was für ein / was für eine / für ein (jaký, jaká, jaké) se v jednotném čísle skloňuje jako člen neurčitý, v množném čísle má tvar was für nebo was für welche. Tímto zájmenem se ptáme na vlastnost osob nebo věcí

Povinně: nacvičit skloňování zájmen ten a náš (váš, vaše) - nejde o těžké tvary, jen si dejte pozor na ten 4. pád. č. j. Povinně: do sešitu - uč. str. 115/cv. 24. Povinně: do sešitu - přiložené cvičení v souborech, vyberte si buď 1. nebo 2. sloupec (a nebo oba:-)) MATEMATIK Pokud nejde o zájmena v češtině, pak ne možno poukázat, že v angličtině se zájmeno řekne Pronoun. Tedy všechna anglická zájmena jsou Pronouns a tedy na P. A pokud přijdeš s takovouto otázkou, pak mám pocit, že kdybys byl zkoušen ze zájmen, tak by výsledek asi byl : :P (tedy měl bys zájmena na P Před řadovými číslovkami se ve většině případů vyskytuje buď přivlastňovací zájmeno, anebo určitý člen. Klikni pro výslovnost That's my fourth visit. (To je čtvrtá návštěva.) Klikni pro výslovnost Your room is on the second floor. (Váš pokoj je na druhém podlaží.) Klikni pro výslovnost She is his first wife

Učírna - Druhy zájme

Učebnice s. 114 - 116: Zájmena ten, náš, on, ona, ono. s. 117 Dopis s. 118: Číslovky - úvod Cvičení na straně 115/ cv. 22, 23 napsat do školního sešitu Napiš do pomocníčku a zapamatuj si: I. POZOR!!!! Skloňování zájmena ONA: Pouze ve 4. pádě čísla jednotného je krátké -i, jinak je dlouhé -í Př Vypiš ze cvičení zájmena a napiš jejich druh. Kontrola zájmen: ti, ten, jich, toho, tu my, vy, oni, ony, ona. K osobním zájmenúm Fadíme také zvratné zájmeno se. pFivlastñovací — pFivlastñují první, druhé nebo tFetí osobé. Pattí k nim zájmena: milj, tvilj, náš, váš,jeho,její,jejich a zvratné zájmeno svåj. Hotové cvičení prosím nafoťte a nejpozději v pátek 22. 5. pošlete na můj email (sarka.konecna@gmail.com). Minulý týden jsme procvičovali zájmena bezrodá, tento týden už budeme procvičovat ZÁJMENA RODOVÁ - hlavně zájmeno TEN A NÁŠ

Zájmeno nikdo se skloňuje jako zájmeno ten (viz výše ukazovací zájmena), zájmeno nic, se skloňuje jako zájmeno náš (viz výše přivlastňovací zájmena), zájmena nijaký a žádný se skloňují podle vzoru.. zájmeno jenž. 05b. Zobrazena cvičení 1-5 (5 bonusová skryta) - man je bezosobní zájmeno - dá se použít bez. Strana 20 - cvičení 1. Strana 22 - cvičení 2. Strana 22 - cvičení 6. patří k němu i zvratné zájmeno se, si Chlapec se učí. Slovesný složený . a) způsobové sloveso = moci, smět, muset, Ten dům je náš. d) příslovce Je mi smutno. Jmenný bez V následující tabulce je pak skloňované zájmeno já ve všech sedmi pádech Druhy zájmen. osobní přivlastňovací ukazovací tázací vztažná neurčitá záporná. zájmena osobní. já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona a zvratné zájmeno se. zájmena přivlastňovací. můj, tvůj, jeho. Učitel, který nás dnes učil, se nám líbil. Také učitelka dějepisu, která nás učí, je fajn. Učitel, kterého dnes máte, pouze zastupuje. Žák, kterému se výuka líbila, se přihlásí. Žáci, s kterými jste ve třídě, vám pomohou. Místo, ke kterému vás postavím, je vaše. Učitel, jenž nás dnes učil, se nám líbil Zájmeno quīdam označuje osobu nebo věc, jejíž totožnost je mluvčímu známa, ale nechce nebo ne může ji upřesnit, případně toto upřesnění není důležité. V češtině se ten-to význam často vyjadřuje slovem jeden, např. Jeden můj známý mi řekl. Herī quīdam amīcus ad mē vēnit. Pošli tento příspěvek svému.

Přivlastňovací zájmena - webzdarm

 1. a pak ji soustředěně přepiš do sešitu pod ten nadpis - už tím opisováním se to učíš, celé si to dej do rámečku a barevně vyznač, výborně, šikulka. a odpoledne a o víkendu se to snaž naučit: OSOBNÍ ZÁJMENA - já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona a zvratné zájmeno se. a dalšíííí VYDRŽ :-) :-
 2. Opiš si do sešitu na mluvnici toto cvičení (viz níže) - nadpis: Procvičování tvarů zájmen NÁŠ, VÁŠ. a doplň vždy do vynechaných míst zájmeno NÁŠ i VÁŠ!: Učebnice: str. 94 a) - procvič pouze ústně. b) zamysli se nad odpovědí. str. 95/3 - procvič pouze ústně. str. 9
 3. Vztažné zájmeno se skloňuje podle rodu (mužský, ženský, střední) a čísla (jednotné, množné) slova, na které se vztahuje. Např. Ist das der Junge, den du gestern gesehen hast? - Je to ten kluk, kterého jsi včera viděl? Die Frau, die dort steht, ist meine Lehrerin. - Ta paní, která tam stojí, je moje učitelka
 4. Před řešením cvičení je třeba upozornit žáky na to, že cvičení může mít i více řešení. a) 3 možná řešení: 1. výlet - je to slovo s kořenem s významem létat/letět; 2. výlet - je to slovo s předponou; 3. letopočet - je to slovo složené, ostatní jsou odvozen
 5. Označení slova: Klikni na první a pak na poslední písmeno hledaného slova. Vybraná písmena se budou podbarvovat
 6. 3) x Emma lives in Cambridge. - místo Emma můžeme použít zájmeno She. 4) x She´s ten. 5) ok. 6) x Her internet friends are from Japan. her = její. 7) x Their names are Ritsuko and Takashi. their = jejich. 8)x Ritsuko is 11 and Takashi is 12. WB p. 13/8 - ke cvičení se vrátíme ve škole a přečteme si společn

PRAVIDLA - Druhy zájme

 1. zájmeno takový se skloňuje podle vzoru mladý (takových = mladých, takoví = mladí) zájmeno sám se skloňuje podle vzoru mlád (samy, sama) nebo mladý (samá, samé). 2. Do školního sešitu vypracujte uvedené cvičení - řešení zašlete na adresu hrisna.vera.cestina@gmail.com do 20. 5. 14.0
 2. Zvratné zájmeno se, si. Vyjadřuje ve větě vztah k podmětu. Pokud se rozhodnete zájmeno jenž použít, zacházejte s ním skutečně opatrně, tvar se odvíjí od rodu a čísla podstatného jména, k němuž se zájmeno vztahuje Zájmeno se nemá í 1. a 5. pád. 2. p. - sebe 3. p. - sobě, si 4. p.. -sebe, se 5. p. - 6. p. o sobě 7. p
 3. Zájmena - zastupují jména, nebo na osoby, zvířata a věci ukazují. Druhy zájmen: 1) osobní - já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona, zvratné se. 2.
 4. Skloňování zájmen ten, náš. D. ú.: doplň tvary s sebou/sebou (dle níže uvedeného cvičení) e skloňuje zájmeno v. áš! - vypracuj z učebnice do školního sešitu cvičení 1 na straně 94 - v učebnici cvičení 3 na straně 95 do školního sešitu vypisuj slovní spojení dle vzoru

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze Zájmeno JÁ uč. str. 91/přečti si žlutou tabulku a pozoruj tvary zájmene já Tvary zájmen TEN, NÁŠ/VÁŠ uč. 93 - přepiš tabulku do sešitu, nebo si ji vytiskni a nalep (a prostuduj) - pouze jednotné postřehy, do sešitu udělej cvičení na str. 6 a ústně cvičení na str. 7 se všemi slovy V předchozím cvičení jsou ještě další zájmena. Podaří se ti je najít? Podtrhni je a vypiš. Zájmeno tázací Zájmeno neurčité Zájmeno záporné kdo? někdo nikdo nic nějaký nikterý čí? Pojmenuj obrázky a uveď k nim vhodné ukazovací zájmeno: náš. ten. kdo? neurčitá.

Video: Všechna zájmen

Vztažná zájmena cvičení

tento: toto, tohle právě ono this (is what). cesta: touto cestou in this way, tímto hereby, by this means. doba: touto dobou by now. chvíle: v tuto chvíli at the moment. od, ode: od tohoto okamžiku from this moment on, dále hereafter. ohled: v tomto ohledu in this respect. směr: v každém/žádném/tomto směru in every/no/this respect. účel: k tomuto účelu, pro tento účel, za. Skloňuj ve všech pádech zájmeno: Já: já - mě - mně - mě - mně - mnou; My: my - nás - nám - nás - nás - námi; Kdo: kdo - koho - komu - koho - kom - kým Doplň do textu zájmeno náš/váš ve správném rodu a tvaru : Do naší ulice se přistěhoval nový soused. Naše teta chová korely V Čechách je zvykem mluvit ze zdvořilosti v plurálu : to je náš syn, náš dům, naše auto Ve francouzském prostředí se spíš užívá singulár : můj, moje, moji Nevidím na tom nic sobeckého, spíš se jedná o pohodlné a rychlé vymezení teritoria na moje/tvoje/vaše a ten zbytek. Mon, ma se vysloví snáz než notre Cvičení 4: Umístěte tečku za číslovky řadové. V 5 kapitole 2 svazku životopisu se na 3 stranách se líčí příchod 2 umělců do Florencie. Přečtete s Osobní anglická zájmena. Stejně jako v češtině, existují v angličtině zájmena osobní, která označují nějaké osoby, věci či skutečnosti. Osobní zájmena tedy v angličtině můžeme rozčlenit na jednotná a množná.Následující tabulka zobrazuje, jak se anglicky dají vyjádřit osobní zájmena a vždy v závorce také najdete jejich české ekvivalenty

prezentace jsou cvičení sloužící k ověření pochopení pojmů a cvičení opakující znalosti Zájmenné skloňování podle tvrdého vzoru ten a měkkého vzoru náš 3. Adjektivní skloňování podle tvrdého vzoru mladý a měkkého v nichž se objeví vztažné zájmeno jenž v těchto tvarech: 1. jenž 2. (o) nichž 3. p. (ten-t-ý-ž, ta-t-á-ž, to-t-é-ž, ti-t-í-ž, ty-t-é-ž). - Z této pravidelnosti celého paradigmatu jsou pouze dvě výjimky: dva dubletní tvary složené jiným způsobem, a to ze skloňovaného zájmena ten jako první části a nesklonného přívěsného -též jako části druhé (4. p Zvratné přivlastňovací zájmeno svůj. zájmena přivlastňovací (též posesiva) - můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich a zvratné zájmeno svůj. zájmena ukazovací (též demonstrativa) - ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám Přivlastňovací zájmena jsou ta, kterými přivlastňujeme osobě první, druhé nebo třetí anebo podmětu v kterékoliv osobě ZÁJMENA. Zájmena (pronomina) jsou slova, která sama neoznačují osobu, zvíře, věc nebo vlastnost, nýbrž jen zastupují příslušná podstatná a přídavná jména, popřípadě určitou osobu, věc nebo vlastnost jen naznačují nebo na ně odkazují.. Z. ájmena příslušná jména zastupují nebo na ně ukazují Cvičení 1. Zopakuj si hláskování anglické abecedy. Cvičení 2. jeho, její, náš, váš, jejich a zvratné zájmeno svůj. Ten byl velkým válečníkem, ale v Čechách moc nepobyl. 3. Jan Lucemburský šířil slávu českého státu na bitevním poli, kde ho také roku 1346 v bitvě mezi Angličany a Francouzi u Kresčaku.

Angličtina online - hlavní stránka - Zájmena - Přivlastňovací zájmena - v angličtině to jsou My - můj, Your - tvůj, Her - její, His - jeho, Its - jeho, Our - naše, Your - vaše, Their - jejich. Krom uvedených se naučíte, že přivlastňovací zájmena jsou samostatná a nesamostatná. Úvod; Seznam přivlastňovacích zájmen nesamostatnýc Shoda podmětu s přísudkem Pomůcka: TY - TI TI muži pracovali (mužský životný I) TI (všichni) muži a ženy pracovali (mužský životný je všemu nadřazen I) TY stromy padaly (mužský neživotný Y) TY ženy vařily (ženský Y) TA děcka spala (střední A) ALE: TY děti spaly (děti,oči,uši tvrdé Y jim sluší) Pokud je podmět v předchozí větě, musíme jej použít Včera plakali, dnes se uklidnili a zítra pojedou na dobrodružnou cestu. Nebo začnou přemýšlet o něčem ještě bláznivějším. Záleží na tom, co jim, sobě nebo jinému podmětu dovolíš. A to, co jim dovolíš, stane se ve větě přísudkem. #Makáme Jaké jsou druhy PŘÍSUDKU: 1) PŘÍSUDEK SLOVESNÝ JEDNODUCHÝ: SLOVESNÝM přísudkem je SLOVESO Při úpravě otázek doplníme tázací zájmeno na tvar Jaký/který. Netušíme, na co se tazatel ptá.----Je významový rozdíl mezi těmito tázacími zájmeny. Jaký - ptáme se na obecnou (neznámou) vlastnost či jakost někoho či něčeho. Který - ptáme se na něco konkrétního, tedy vybíráme ze souhrnu osob, věcí atd He lives in a house in the city centre and the house is very old. - ten dům, který byl zmíněn v první části věty The car which I bought yesterday is excellent. - to auto, které jsem včera koupil - Člověk, se kterým mluvíme, musí ale vědět, že jsem si včera koupil auto, jinak bych takovou větu říci nemohl. 2) Jediný exemplá

ČT edu - tisíce vzdělávacích videí pro školy a školáky na webu České televize. Videa vybírají zkušení učitelé s odpovídající aprobací když děti učí telka. Zábavně-vzdělávací program pro žáky prvního stupně základních škol s podporou MŠMT. Režie J. Fron

10) Uþebnice strana 108/2 - ústně 11) tení s porozuměním strana 74+75 MATEMATIKA 1) Zápis do sešitu: 2) Vypracujte pracovní list na opakování zlomků a procviování - Pracovní list zlomky + procviování (buď si tento pracovní list vytiskněte, nebo pište daná cviení do MŠ. Pracovní list nalepte do cvieného sešitu, nebo zaloţte do desek •str. 12/ cv. 5 (pomůže ti, když použiješ zájmeno ve větě a ujasníš si pak tvar 1. pádu) •str. 12/ cv. 7 (do tabulky vypiš zájmena a urči jejich druh, pád nemusíš určovat; opět ti pomůže určení tvaru 1. pádu Derjenige, der richtig antwortet, bekommt eine Eins. (Ten, který správně odpoví, dostane jedničku.) Ukazovací (demonstrativní) zájmena. Student na úrovni B 2 rozumí jejich užití a sám je dovede používat Jádrové substantivum + ukazovací zájmeno Atribut má podobně jako případ 2.1.3 funkci. Cvičení jsou řazena systematicky. Žáci si mají postupně procvičit skloňování osobních zájmen, dále pak skloňování podle vzoru ten, náš a mladý (jarní). Závěrečná cvičení jsou souhrnná. Pracovní listy slouží pro učitele jako zpětná vazba

Seznam cvičení

Například ve větě Ten chudák vypadá, jako kdyby potřebuje nový kabát, je předchůdce zájmeno on je závislý na tom špatného člověka. Adjektivum spojená s zájmeno se zájmenný . Pronominál je také slovo nebo fráze, které fungují jako zájmeno Náš svět: v našem světě již máme probráno a budeme opakovat k procvičení vypočítejte cvičení na následujícím odkazu: který označuje jednu osobu, zvíře nebo věc a přidáme ukazovací zájmeno (psi - ten pes, na stolech - ten stůl; pro maminku - ta maminka, o květinách - ta květina; s dítětem - to. Jaké mluvnické kategorie se určují u: podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen, číslovek a sloves Kdo by neznal Pepíčka, postavičku o níž bylo vymyšleno tolik vtipů, že jdou jen stěží spočítat.Vtipy o Pepíčkovi jsou jednoduše klasika a proto jsme pro vás připravili sbírku těch nejlepších vtipů, které jsme rozdělili podle následujících katerogií: nejlepší, krátké, klasické, dlouhé, peprnější, vtipy ze školních lavic a vtipy o Pepíčkovi pro děti Cvičení 10 se zaměřuje na systematizaci teoretických pravidel k problematice číslovek. Vytvořeno: 07. Náš děda lesák sní hromadu míchaných vajec a k nim pět půlek chleba. Číslovka jeden se skloňuje podle jako zájmeno ten

Zájmeno týž tentýž cvičení cvičení na týž/tentýž, táž

Učebnice 116/2 - cvičení opiš do sešitu, vzpomeň si na čtvrteční hodinu. Pokud si nevzpomínáš, tabulka Ti poradí. Učebnice 116/3 - cvičení nahraj a nahrávku mi pošli. Pokud Ti víc vyhovuje psaní, cvičení opiš. Pracovní sešit 23/1 - číslovku v závorce doplň ve správném tvaru Tvary zájmen ten, náš, váš vaší x tu, naši, vaši Psaní i/í pomůže nám zájmeno ta- bez té naší, k té naší, o té naší, pro tu naši, s tou naší Příslušné tvary zájmena ta nám pomohou určit délku u záj. ona - bez ní - Narýsuj do sešitu cvičení na str. 11/cvičení 8 a). ML - se (zájmeno x předložka), psaní s sebou x sebou, skloňování ten, náš. DÚ: 18/8. 14. 10. LV - příběhy z knihy Staré pověsti české Sloh - mluvní cvičení - prázdniny. 3. 9. ML - opakování učiva 6. ročníku. 30. 10. podzimní prázdniny. 29. 10. podzimní prázdnin Doplň cvičení v prac. sešitě - 31/3. Prac. sešit 31/4 - doplň zájmeno náš nebo váš a používej tabulku z učebnice str. 93. Příklad: Co je za_____ domem? (za kým, čím, v tabulce najdu 7. pád naším) Je potřeba dávat pozor na rozdíl mezi naším a našim, naší a naši (krátké a dlouhé i). 20. 3 Nemusíš. Najdeš ji okamžitě podle toho, že je to ta, ve které je spojka nebo vztažné zájmeno (kdo, co, který). To nám bude prozatím stačit. Minulý týden jste procvičovali přísudek a jeden z nich byl přísudek jmenný se sponou - a to je ten, který nás dnes bude zajímat (být, bývat, stát se, stávat se + jméno)

Zájmena - Moje čeština - Čeština na internetu zdarm

Zájmeno je součástí řeči, která se používá namísto jména. Ne Peter Vasilievič, ale on, ne autor těchto linií, ale já. Vlastní zájmena, stejně jako osobní, dovoluj 3) Uděláte si záspis do sešitu - nadpis bude Skloňování zájmen a opíšete si žlutou tabulku na str. 91 (zájmeno já), žlutou tabulku na str. 93 a 94 (tvary zájmen ten, náš, váš), žlutou tabulku na str. 95 (zájmena on, ona, ono) a poslední tabulku str. 98 (zájmena můj, tvůj, svůj) v učebnici JEDEN - jako zájmeno ten _____ DVA, OBA - 2. a 6. p. dvou, obou 3. a 7. p. dvěma, oběma ! tyto pády se koncovkou nikdy nepřizpůsobují koncovce podstatného jména! př. se dvěma známými dívkam - mluvnice: zájmeno samý a svůj - zápis v sešitě, str. 50/2 str. 49/1,2 společná kontrola, opakovat zájmena na písemku! - mluvnice: skloňování zájmen ten, náš, ona, můj, tvůj, svůj - zápis v sešitě, okopírované cvičení (náš, váš - pravopis) - společná kontrol

Gramatika jenž, Cvičení na zájmeno jenž, Cvičení na poznání předložky a zvratného zájmena se Vztažné zájmeno jenž je málo využívaným synonymem k zájmenu který. Mnoho lidí považuje toto.. Mně pořád nejde přes pusu ten tvar prvního pádu plurálu muži, již přišli Náš otec byl člověk, jenž (vztažné) neodmítl pomoc nikomu(záporné) . Něco (neurčité) tam zůstalo, nikdo (záporné) nevěděl, co (tázací) to (ukazovací) je. Jaký je ten (ukazovací) tvůj (přivlastňovací) nový přítel? Petr má své (zvratné přivlastňovací) věci vždy v pořádku Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Cemerková Golová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze - opsat celé cvičení do mluvnického sešitu a doplnit tvary zájmena JÁ. str. 93 4/a - písemně do sešitu opsat věty a doplnit do vět tvary zájmena TY. str. 93 a 94 - Opsat žlutou tabulku pod nadpis: Tvary zájmen TEN, NÁŠ, VÁŠ. Pracovní sešit: Dokončit stranu 19. Procvičovat druhy zájmen na portálu

 • Madrid wikipedia.
 • Cukrová pasta prodej.
 • Call of duty advanced warfare ps4.
 • Potraviny s obsahem progesteronu.
 • Pečené brambory s avokádem.
 • Základy společenských věd pro střední školy.
 • Chování drogově závislých.
 • Frost mage m .
 • Uživatelská příručka ipad.
 • Trauma jak pomoc.
 • Preambule eu.
 • 3 asc h.
 • Ochranne tetovani.
 • Http norske pocasi yr no cesky.
 • Zš pozořice.
 • Oprava externího disku wd elements.
 • Latkove pleny zlin.
 • Citroen spacetourer camper.
 • Ubrusy na vyšívání s krajkou.
 • Lost csfd.
 • Škrobení kroje brno.
 • Sada brzd octavia 2.
 • Atlas mořských živočichů.
 • Sklolaminat zivotnost.
 • Co na obed na vanoce.
 • Květák fialový.
 • Hasak bauhaus.
 • Zkratka šoa.
 • Skupinový let balonem.
 • Wellness & spa matangi.
 • Správné držení těla při běhu.
 • Verejna listina o identifikaci fo.
 • První zasedání okrskové volební komise 2019.
 • Feel good inc youtube.
 • Cannelloni recept jamie oliver.
 • Kurz akupresury ostrava.
 • Čistota diamantu i2.
 • Lenor aviváž 930ml.
 • Krůtí křídla v alobalu.
 • Fotoobraz 50x70.
 • Pocasi kos cervenec.