Home

Kapaliny změny skupenství test

Přeměny skupenství - Fyzika — testi

Kapalné skupenství. Kapaliny již své molekuly mají vázány volněji, což kapalině umožňuje téct a přizpůsobit se tvaru nádoby, do které ji nalijeme. Plynné skupenství. Molekuly plynu nevážou téměř žádné přitažlivé síly hloubce kapaliny hmotnosti tělesa objemu tělesa objemu kapaliny. 14. Ve kterém případě těleso klesá? Fg Fvz Fg > Fvz Fg = Fvz na těchto silách nezáleží . 15. Při plování platí, že jsou síly působící na těleso v. Skupenské změny. 1. Vysvětlete skupenství látek a jejich změny! Řešení: Látky mohou být ve třech skupenstvích ( fázích ) - pevném , kapalném a plynném. Přehřátá pára vznikne dalším zahříváním syté páry bez přítomnosti kapaliny. Podobá se na ideální plyn Ke změnám skupenství dochází při specifických podmínkách: t t - teplota tání a tuhnutí (voda 0 o C) t v - teplota varu a kapalnění (voda 100 o C: nutné odebrat, resp. dodat skupenské teplo tání (varu) L t = m.l t, kde l t je měrné skupenské teplo tání, m je hmotnost látk

test z fyziky t-zm - Sweb

 1. Změny skupenství látek. Změna skupenství je změna fyzikální. Skupenství látek se mění zahříváním nebo ochlazováním látky. Když látku zahříváme, její částice se začnou rychleji pohybovat (vzrůstá kinetická energie částic). A naopak, když látku ochlazujeme, pohyb částic se zpomaluje. Tání a tuhnut
 2. Změny skupenství látek Skupenství - charakterizuje stav tělesa z termodynamického hlediska Pevné - látka zachovává tvar i objem - potenciální - každý bod křivky představuje jeden rovnovážný stav páry a kapaliny v uzavřené nádob.
 3. Změny skupenství, tání, tuhnutí musíme odebrat 1 kg kapaliny ochlazené na teplotu tání, aby se přeměnila na pevnou látku o stejné teplotě Test byl vytvořen pomocí webové aplikace Testy, testíky, testíčky. Navštiv také: Matematika pro prvňáčk
 4. Vše, co děláme v tématu změny skupenství..
 5. Digitální učební materiál Evidení čn číslo materiálu: 519 Autor: Mgr. Pavel Kleibl Datum: 20. 2. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Energie Téma: Změny skupenství látek Druh učebního materiálu: Test Anotace: Test je určen k ověření znalostí o změnách skupenství
 6. přeměna kapalného skupenství na plynné, tj. přeměna kapaliny na páru, která se děje za každé teploty, při níž kapalné skupenství existuje; skupenské teplo vypařování L v je teplo, které musí kapalina přijmout, aby se změnila na páru téže teplot

Vědomostní testy online. Angličtina, čeština, němčina, matematika, filmy, seriály, knihy, historie a jiné, zábavné i poučné Další test - kapaliny a změny skupenství 09.12.2013 14:05 Ve čtvrtek 19.12. nás čeká další test - uzavíráme kapitolu Kapaliny (povrchové napětí, kapilární tlak) a Změny skupenství (skupenské teplo apod.) PFímá pFemëna skupenství pevného na plynné se nazvvá: Teplo, které je tieba k pFemënë krystalu na páru o téže teplotë. Teplo, které je potFeba k roztavení krystalu, který má teplotu tání, na kapalinu o steiné teplotë. Teplo, které je potFeba k pFeménë kapaliny, která má teplotu varu, na Dáru o steiné teolotë Zm ěny skupenství - test 8. ro čník zá ří 2012 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Ž elatovská ve 21. století registra ční číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443 Projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpo čtem České republiky

Test z kapalin a změn skupenství :: Nebojte se FYZIK

FYZIKA - 2. RO ČNÍK Struktura a vlastnosti pevných látek Celkové p řijaté teplo je 439 kJ. 2/ Jak se zm ění vnit řní energie t ělesa z cínu o hmotnosti 3,0 kg p ři teplot ě tání, jestliže s ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK - ČÁST 01 A) Výklad: • Změny skupenství látky Látka se může vyskytovat ve třech různých skupenstvích - PEVNÉM, KAPALNÉM nebo PLYNNÉM. Např. voda (H2O)- může se vyskytovat jako krystalický led či sníh, kapalná voda nebo plynn kapaliny a sn´ıˇzen´ım koncentrace par nad kapalinou (ods´av´an´ım, vˇetrem) Proces vypaˇrov´an´ı u kapalin prob´ıh´a podobnˇe jako sublimace u pevn´ych l´atek: ˇc´astice z povrchov´e vrstvy mohou (vlivem n´ahodn´ych sr´aˇzek) uniknout ze sf´ery p˚usoben´ı molekul kapaliny a vytvoˇr´ı plyn (p´aru)

Kapalina neboli kapalná látka je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice látky relativně blízko sebe, ale nejsou vázány v pevných polohách a mohou se pohybovat v celém objemu.. Kinetická energie částic kapaliny je malá ve srovnání s vazebnou potenciální energií, takže částice se vzájemně udržují v určitých rovnovážných polohách, kolem kterých. Změny skupenství 1. Při jakých teplotách existuje voda za normální tlaku v kapalném skupenství? při všech teplotách od 1°C do 99°C od 0°C do 100°C 2. Vznik jinovatky je: tání tuhnutí kondenzace 3. Vznik rosy je: tuhnutí var kondenzace 4. Jakého jevu se využívá k ochlazování v chladničce Změny skupenství Při změně tělesa z pevné látky na kapalinu nebo z kapaliny na plyn se jeho vnitřní energie zvyšuje => látce je nutné dodat teplo (zahříváním) Při změně tělesa z plynu na kapalinu nebo z kapaliny na pevnou látku se jeho vnitřní energie snižuje => látce je nutné odebrat teplo (ochlazováním skupenství). Vypa řováníse urychlízvýšením teploty kapaliny, zv ětšením obsahu volného povrchu kapaliny aodstra ňováním par nad volným povrchem kapaliny (nap ř. foukáním, v ětrem). R ůznékapaliny se za stejných podmínek vypa řujírůznou rychlostí. Při vypa řováníodebírákapalina teplo ze svého okolí(tzv

Skupenství neboli stav je konkrétní forma látky, charakterizovaná především uspořádáním částic v látce a projevující se typickými vlastnostmi.. Pro označení skupenství se také používá pojem fáze, který je však obecnější než skupenství, neboť látka může za různých teplot a tlaků existovat v jednom skupenství, ale v různých fázích, lišících se např Pokus ověřuje hypotézu, zda změna skupenství vody závisí na její teplotě 6. Změny skupenství látek- Táž látka se může vyskytovat v pevném, kapalném nebo plynném stavu (s, l, g)- Změna skupenství látky = fyzikální děj, při kterém se mění skupenství látky- Ke změně skupenství látky dochází za určitých podmínek - nejčastěji změna teploty. STRUKTURA A VLASTNOSTI KAPALIN. Kapaliny tvoří přechod mezi pevnými látkami a plyny. Tepelný pohyb molekul kapalin je dán strukturou kapalin - stav mezi naprostým neuspořádáním částic u plynu a pravidelným uspořádáním částic v (ideálních) krystalech. Uspořádání molekul kapaliny je krátkodosahové (podobně jako u amorfních látek) Fyzika na střední škole trochu jinak. Středoškolská fyzik

7. Při které změně skupenství se uvolňuje teplo? vypařování tání tuhnutí 8. Ve třech stejných miskách je nalito stejné množství kapaliny. Která se odpaří nejdříve? voda ethanol (líh) aceton 9. V termosce je směs vody s ledem. Jakou teplotu ukazuje teploměr ponořený do směsi? 4°C 0°C -1° Kapaliny jsou spolu s pevnými látkami a plyny jedním ze 3 základních skupenství hmoty. Abychom nepletli pojmy, tak si uveďme, že slovo tekutiny označuje kapaliny a plyny dohromady, protože mohou téci. Kapaliny (voda, olej, krev) mají však schopnost shlukovat se do kapek, proto kapaliny Změny skupenství Author: Jiří Mazurek Description: Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Last modified by: Tereza Bížová Created Date: 12/6/2010 11:01:00 AM Other titles: Změny skupenství Učební materiál je určen k osvojení a procvičování učiva změny skupenství látek - fyzika 8. ročník. Lze ho použít jako samostatnou práci nebo pro práci ve dvojicích. UM se váže k výstupu: žák vymezí podmínky, na nichž závisí rychlost vypařování kapaliny a teplota varu a využívá tyto poznatky k řešen Změny skupenství Při změně tělesa z pevné látky na kapalinu nebo z kapaliny na plyn se jeho vnitřní energie zvyšuje => látce je nutné dodat teplo (zahříváním) Při změně tělesa z plynu na kapalinu nebo z kapaliny na pevnou látk

Pára patří do plynného skupenství látky, ale má jiné vlastnosti než plyn. Když je volný povrch kapaliny ve styku se vzduchem, uniknou částice a rozptýlí se ve vzduchu. Některé molekuly se opět vracejí do kapaliny, proto se z uzavřené nádoby nevypaří všechna kapalina Objem kapaliny poté zůstává stejný.Měrné skupenské teplo varu se rovná měrnému skupenskému teplu vypařování při teplotě varu dané kapaliny. Změny skupenství látek :: me . Zde není rozhodující, zda první skupenství je plynné, kapalné nebo pevné

Skupenství látek. Látky se mohou vyskytovat ve třech skupenstvích: pevném, kapalném a plynném.Existuje ještě čtvrté skupenství - plazma.Plazma vzniká za velmi vysoké teploty a tlaku např. v atmosféře hvězd Vlastní webové stránky Mgr. Jany Presové obsahující učivo fyziky určené pro žáky 6. - 9. ročníku. V této části se nachází učivo fyziky z 8. ročníku (zápisy do sešitu, dále pak zadání samostatných úkolů určených k procvičování jednotlivých částí daného učiva, také jsou zde uvedeny i nejčastější otázky ze zadání písemných prací) Pokusy k tematickému celku. Skip navigation Sign i science-exercises.eu - High school Math and Physics Exercises. Welcome, my name is Mgr. (eqiv. to M.A.)Roman Hesteric and I have been teaching mathematics and physics at high schools for 40 years

na přeměnu 1 kg zinku v pevném skupenství o teplotě 420°C na kapalný zinek o teplotě 420°C spotřebujeme 120 kJ tepla. Diskuze grafu tání olova Popis časových úseků: AB olovo je ve skupenství pevném, pevná látka se zahřívá, zvyšuje se teplota BC olovo je ve skupenství pevném i kapalném, látk Vlastnosti skupenství a) plynné skupenství-snadno mění svůj tvar - je stlačitelné b) kapalné skupenství-snadno mění svůj tvar, není stlačitelné c) pevné skupenství-není stlačitelné a nemění snadno svůj tvar Kapaliny a plyny označujeme souhrnným jménem tekutiny-mají společnou vlastnost - jdou přelévat. Poznámky Víme, že přesně tolik. A víme, že máme 1 000 gramů ethanolu. Gramy se zkrátí. 855 krát 1 000 je 855 000 joulů. Takže jsme vlastně potřebovali daleko méně energie k tomu, abychom ethanol ohřáli z 20°C na 78,29°C, než kolik jí bylo zapotřebí k tomu, abychom při teplotě 78,29 přešli z kapalného skupenství do plynného Pohyb částic (všechna skupenství) Všechny částice se stále neuspořádaně pohybují. - kmitají na místě (pevné látky) - kmitají a ještě cestují látkou (kapaliny a plyny - díky nárazům okolních částic). Kmitající molekuly vody bouchají do částic čaje - rozstrkají je do celé kapaliny. Nazýváme to Brownův pohyb

Změny skupenství Onlineschool

Např. barva, povrch a tvar. Voda, kyslík a dřevo jsou rozdílné. Existují 3 skupenství. Kapaliny, plyny a pevné látky. Voda je kapalina, kyslík je plyn a dřevo je pevná látka. Různé látky mohou být za různých okolností v jiných skupenstvích. Dobrým příkladem je voda c(H 2 0) = 4 180 J.kg-1.K-1 - jedna z největších c, proto se využívá vody jako chladící kapaliny ve fyzice zavádíme i tzv. TEPELNOU KAPACITU TĚLESA (C 31. Změny skupenství látek (27) 32. Vlhkost vzduchu (14) 33. Elektrické pole (24) 34. Vzájemné působení elektrických nábojů (17) 35. Kapacita, kondenzátory (8) 36. Ustálený elektrický proud (4) 37. Ohmův zákon (14) 38. Kirchhoffovy zákony (7) 39. Elektrická energie (14) 40. Elektrický proud v polovodičích (1) 41 S rostoucí teplotou kapaliny klesá měrné skupenské teplo vypařování. Zahříváme-li kapalinu, pozorujeme, že při dosažení určité teploty za daného tlaku se uvnitř kapaliny vytvářejí bubliny páry ; Testi.cz - Fyzika. test Fyzika - 8 třída ( Skupenské přeměny, motor). jdi na vlastní test/obsah stránky. Testy. Desublimace univerzální test z fyziky : Kapaliny - Změny skupenství - A. Prihlás si odber novinek emailom. Zostaň informovaný o všetkých prebiehajúcich akciách a súťažiach, ktoré Zaškolák.sk usporiadáva

Fázový diagram. Všechna tři skupenství, jejich rovnovážné stavy a jednotlivé změny skupenství lze znázornit a popsat v tzv. fázovém diagramu dané látky. Fázový diagram je zobrazen na obr. 70 a se skládá ze tří křivek (křivka syté páry), (křivka tání) a (křivka sublimace).. Body křivky tání znázorňují různé rovnovážné stavy, v nichž se vyskytuje pevné. Vlastnosti jednotlivých skupenství Pevné skupenství Pevné látky můžeme rozdělit na krystalické a amorfní.. Kapaliny jsou spolu s pevnými látkami a plyny jedním ze 3 základních skupenství hmoty ; V pevném skupenství jsou částice velmi těsně u sebe. Působí na ně velké přitažlivé síly

test - Vlastnosti kapali

 1. Nastane při teplotě varu, která závisí na druhu kapaliny a na tlaku. Var kapaliny trvá, pokud kapalina přijímá teplo postačující ke změně skupenství, při stálé teplotě varu. Teplota varu vody za . t. v . vody za běžného tlaku? 100°C. Kapalnění je opačný děj k vypařování
 2. Základní škola Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice Karla Čapka 800, 373 41 Hluboká nad Vltavou e-mail: hospodarka@zs-hluboka.cz, tel.: 387 966 16
 3. Kapaliny ze supermarketů bývají levnější - rekordní Euro Shopper z Albertu stála jen 16 Kč/l. Všechny tři, které jsme pro náš test zakoupili, však byly vyrobeny z odpadního lihu s páchnoucí přiboudlinou

Skupenské změny - vyřešené příklad

Změny skupenství

 1. Diagram fázový. viz fázový diagram Všechna tři skupenství, jejich rovnovážné stavy a jednotlivé změny skupenství lze znázornit a popsat v tzv. fázovém diagramu dané látky. Fázový diagram je zobrazen na obr. 69 a se skládá ze tří křivek (křivka syté páry), (křivka tání) a (křivka sublimace)
 2. tíha kapaliny na plochu. vztlaková síla - Fvz = V.ρ.g . síla, která nadlehčuje tělěso ponořené v kapalině. třecí síla působí proti pohybu, závisí na materiálu dotykové plochy a tlakové síle TLAK - p / pressure / podíl tlakové síly na plochu jednotka Pascal p= F/S hydrostatický tlak. p = h.ρ.
 3. Kapaliny změny skupenství test. Spořič obrazovky windows 10 heslo. Business institut recenze. Rododendron calsap. Vintage psací stůl. Golden knights wiki. Jitka čvančarová rodiče. Eagle online. Ureaplasma doxybene. Přímá linka rudy linka. Samonabíjecí pistole. Drakensang. Dělící lišty do oken. Mak lysy. Kulový ventil 3/4.

Změny skupenství látek - webzdarm

 1. zopakování látky o změnách skupenství. Lze jej použít také jako souvislý učební text. 12 VY_52_INOVACE_02.TR.12 tercie - písemka - teplo, změny skupenství Word Písemka je určena k ověření znalostí učiva o teple a změnách skupenství. 13 VY_52_INOVACE_02.TR.13 sexta - test - změny skupenství Wor
 2. Hustota - řešené příklady, teorie, online test . Příklady táhnou (roughly translating to Examples drag), is a 1939 Czechoslovak comedy film, directed by Miroslav Cikán. It stars Růžena Nasková, Nataša Gollová, Stella Májová. Příklady táhnou at the Internet Movie Databas
 3. Změny skupenství Onlineschool. Sublimace a desublimace. Ne příliš častou skupenskou přeměnou je přímý přechod z pevného skupenství do plynného, např. jód. Přechod z pevné látky na plynnou nazýváme sublimací, opačný desublimací. Změny skupenství látek - zschemie. Sublimace a desublimace
 4. Základní škola Opava, Englišova 82 - p řísp ěvková organizace PS Č 746 01 Opava , Englišova 82, I ČO: 70999171 Kancelá ř tel.: 553 715 006, ředitelna: 553 715 763 E- mail: kancelar@zsenglisova..cz, www.zsenglisova.cz Název : Test - zm ěny skupenství Zna čka :VY-29-52-F-8 VM/DUM :V

Video: Změny skupenství látek - DobréZnámky

Test

Tuhé, kapalné a plynné skupenství, změny skupenství, skupenské teplo. Způsob využití výukového materiálu ve výuce. Výklad, zkušební test. Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu Štěpánka Makoňová Termostatika - skupenství látek. Přivádíme-li do kapaliny teplo, zvyšuje se její teplota a po. Opel Meriva 1.4 Turbo LPG Cena základní sestavy: 391 900 Kč: Výbava základní sestavy: Šest airbagů, aktivní opěrky hlavy vpředu stavitelné ve dvou směrech, manuální klimatizace, podlahová konzola FlexRay, elektrické ovládání všech oken, tempomat, ovládání audia na volantu, kožený volant, loketní opěrka pro FlexRay, čalounění sedadle v kombinaci kůže/látka.

Kapaliny - povrchová vrstva; Kapilarita; Změny skupenství; Sytá pára; Vlhkost; Kmitání - kmitavý pohyb; Akustika; Obecné informace (opakovací testy): T - malý test - téma označuje vždy probranou látku, po kterou test může zasahovat, v testu může být veškerá předchozí látka od počátku šk. roku; VT - velký test. kapaliny, du je vzájemná rychlost pohybu smykových rovin vzdálených o dx a D je tzv. gradient rychlosti (smykový spád, rychlost deformace, rychlost smyku), který charakterizuje tvarové změny v proudící tekutině. MR kapalina patří mezi reologicky složitější kapaliny, které se Newtonovým zákonem neřídí

Změny skupenství - Padle

 1. b) Která látka má největší a která nejmenší hodnotu měrného skupenského tepla tání. 34 Poznámky k řešení: Test - změny skupenství 1. Látka odevzdává teplo svému okolí, jestliže: a) tuhne, b) taje, c) kondenzuje (kapalní), d) se vypařuje
 2. 2 VY_52_INOVACE_01.OB.02 Tematický test - Gravitační pole Word Tematický test je určen pro testování znalostí o gravitačním poli. 3 VY_52_INOVACE_01.OB.03 Speciální teorie relativity 2 ActivInspire Sešit je určen k výkladu základních poznatků speciální teorie relativity - relativnost současnosti, dilatace času
 3. u oktávky to udělá v nádržce tak cenťák, takže deci
 4. Test Pod pojmem kapilární jevy rozumíme: a) zakřivení hladiny kapaliny ve stykovém místě s pevnou látkou, b) zvýšení nebo snížení hladiny kapaliny v kapiláře v porovnání s hladinou v okolní nádobě, c) vznik kapky při vytékání kapaliny z kapiláry, d) smáčení pevné látky kapalinou. 1 Rovnovážný stav je takový.
 5. Srovnávací test mobilních klimatizací se věnuje velmi výkonným modelům, vhodným i do větších prostor, i slabším modelům za příznivější cenu, které dobře poslouží v menších prostorách. V těch se voda v plynném skupenství dostává ven spolu s horkým vzduchem a vám tak odpadají starosti s vyléváním kapaliny.
 6. Rychlost vytékající kapaliny . Odporová síla tekutin . MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA. Relativní atomová hmotnost . Relativní molekulová hmotnost ZMĚNY SKUPENSTVÍ. Měrné skupenské teplo tání . Měrné skupenské teplo vypařování . ELEKTRICKÝ PROUD.
 7. Změny skupenství látek: Změny skupenství látek: Změny skupenství látek: Změny skupenství látek pro nižší gymnázium : INFORMATIKA : Autorská práva v informatice : Bezpečná práce na počítači : Bitmapová grafika - užitečné programy : Datové schránky : Datové schránky: Elektronický podpi

Skupenské přeměny látek - Fyzika - Maturitní okruhy - Evee

změny skupenství dělení na základě průběhu v þase: procesy vsádkové (diskontinuální), procesy kombinované (polovsádkové), procesy průtoþné (kontinuální) Bilance hmoty a energie Bilancování je každodenní þinnost, která nás provází v běžném životě a) pouze v plynném skupenství b) pouze v objemu kapaliny c) zejména v tuhém skupenství . d) ve všech skupenstvích. 15. Celkové rozpětí slyšitelnosti zvuku (z hlediska jeho síly) je u zdravého lidského ucha asi: a) 16 - 20 000 dB b) 70 - 80 dB c) 90 - 100 dB d) 120 - 130 dB. 16

Fyzika — testi.cz, online test

Skupenství. Pevná látka se vyznačuje pevným, často pravidelným uspořádáním částic. Kvark gluonovým plazmatem se nazývá páté skupenství, které se dosahuje při velmi vysoké teplotě (větší.. Změny skupenství. Změny skupenství. musí být dosaženo určité teploty. pro tání brom107's profile. brom107 Skupenství hmoty- pevné, plynné, kapalné, plazma. Teplo- míra změny vnitřní energie při tepelné výměně. Teplota- stavová veličina, popisuje kolik tepla se předá mezi tělesy. Pohyb molekul- Teplotní roztažnost - změna objemu či délky látky při zahřívání, způsob změny záleží na tom, zda je látka krystalická či. Alkany jsou nasycené uhlovodíky s molekulou bez násobných vazeb (dvojných a/nebo trojných) mezi atomy uhlíku (v uhlíkovém řetězci). Alkany také patří mezi alifatické sloučeniny, tj. neobsahují aromatické cykly.Dříve se alkany nazývaly též parafíny Podívejme se na další příklad změny skupenství. Znovu se bude týkat vody. Ale tentokrát bude o něco náročnější. Řekněme, že mám 500 gramů vody v kapalném skupenství o teplotě 60 °C. A chceme ji ochladit na 0 °C. Uděláme to tím způsobem, že do vody přidáme led. Můj domácí mrazák vyrábí led o teplotě -10 °C 1) Látky kteréhokoli skupenství se skládají z částic (atomů, molekul, iontů) o rozměrech řádově 10 -10 m. Struktura látky je tedy nespojitá - diskrétní. 2) Částice se v látkách neustále a neuspořádaně (chaoticky) pohybují

Další test - kapaliny a změny skupenství :: Nebojte se FYZIK

Test akizyf nezlpen akizyf nezlp esv. Drátěný kroužek o obvodu 100 mm byl odtržen z povrchu kapaliny silou 10 mN. Povrchové napětí této Každý test obsahuje 10 úloh 1 správná odpověď na výběr ze 4 (popř.3) možností Pro daný okruh 2 varianty testů - úlohy v daných variantách podobn ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Opakovací úlohy (1) Opakovací úlohy (2) Zapamatuj si Úlohy Úlohy 1 Úlohy 2, 3 Úlohy 4 Úlohy 5 7. Test Test Úlohy 1, 2 Úlohy 3, 4 Úlohy 5, 6 Úlohy 7, 8 Úlohy 9 Úlohy 10, 11 Úlohy 12, 13 Úlohy 14, 15 Úlohy 16, 17 Úlohy 18 Úlohy 19, 20 Rozšiřující otázky (1 PCB; polychlorované bifenyly se používali jako hydraulické kapaliny, na zlepšení odolnosti barev, jako změkčovadlo do plastů ale přišlo se na to, že se opět jedná o kumulativní jed. Tetrafluorethen. F 2 C═CF 2 - 1,1,2,2-tetrafluorethen; polymerací se z něj vyrábí PTFE - Teflon. Má nepřilnavý povrch, který je.

Kapalina - Wikipedi

Kapalina (kapalná látka) je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice látky relativně blízko u sebe, ale nejsou vázány v pevných polohách a mohou se pohybovat v celém objemu. Kapaliny Obrázky Water drop 001 od José Manuel Suárez , via Wikimedia Commons SAT chemie Předmět test Informace Nemusíte být jít do oblasti chemie na vysoké škole, aby se předmětných testovacích SAT chemie. Pokud uvažujete o míří do farmakologie, medicína, strojírenství nebo biologii, pak tento SAT Předmět test by mohl, když jiní nemohou předvést své dovednosti Změny skupenství látek; Ukázka existence povrchové vrstvy a povrchového napětí v kapalině a jejich vliv na vlastnosti a chování kapaliny. Sklon osy Země Test 2. Nic složitého... Loďka na parní motor. Video popisuje postup výroby loďky na parní pohon. Vyrobit loďku je snadné a užijete si s ní mnoho zábavy:-)

Tělesa z různých látek, vlastnosti různých látek, skupenství látek - PS s.2-5 + zápis dle ŠS. 7. - 11.9.2020. Úvod do fyziky - co je to fyzika, obory fyziky - uč. s.5-6 + zápis dle ŠS. Těleso a látka - co je těleso, co je látka, konkrétní příklady těles a látek - uč. s.7-10 + zápis dle Š Fázové přeměny jsou také změny skupenství. tání desublimace pevná látka kapalná látka plynná látka vypařování tuhnutí kondenzace sublimace Skupenské přeměny Tání Zahříváme-li těleso z krystalické látky, zvyšuje se jeho teplota a po dosažení teploty tání tt se přeměňuje na kapalinu téže teploty U Arenů se určuje delokalizační energie, což je energie, která vyjadřuje hodnotu o kterou je benzen stabilnější než neexistující hypotetická molekula cyklohexatrienu, tedy vyjadřuje stálost benzenové struktury.Tato energie je rovna -151 kJmol-1.. Pravidla aromaticity. Abychom mohli nějakou sloučeninu nazvat aromatickou, musí splňovat následující podmínky

Jak byste řešili tenhle test na změny skupenství? - Ontol

3.1.1 Destilace za sníženého tlaku. Některé látky mají svůj bod varu za běžného tlaku vyšší, než je teplota, při které se destilovaná látka rozkládá za vzniku jiných produktů. Proto je třeba snížit tlak při destilaci, čímž poklesne i bod varu dané látky. Destilační aparatura bývá napojena na vodní či olejovitou vývěvu přes pojistnou láhev Kinetická teorie stavby látek, struktura látek různých skupenství. Stavové veličiny, rovnovážný stav termodynamické soustavy, termodynamická teplota. Vnitřní energie tělesa a její změny, tepelná výměna, teplo, 1. termodynamický zákon. Měrná tepelná kapacita, kalorimetrická rovnice Teplotní objemová roztažnost kapaliny, součinitel teplotní objemové roztažnosti kapalin. Změny skupenství látek Fáze a fázová přeměna. Tání a tuhnutí. Vypařování a var. Sytá a přehřátá pára. Sublimace a desublimace. Fázový diagram. Kontrolní test - struktura pev. látek a kapalin, změny skupenství Test po každém tématu opakovací testy zákon, plování těles, rovnice kontinuity, Bernoulliho rovnice, proudění reálné kapaliny. 4 Gravitační pole, pohyby těles v gravitačním poli. (mgr. Procházka) Newtonův gravitační zákon , změny skupenství látek Elektrický proud v látkách

Změny skupenství - Podpora výuk

Milá Kristýna, tyto stránky jsou určeny nižším ročníkům gymnázia. Pokud Vaše dcera nechápe učivo pak to není naše vina. Snažíme se žákům ulehčit studium fyziky jak jenom je to možné Přehřátá kapalina voda přehřátá v mikrovlnné troubě a nasypaná lžička kávy (video 6 sekund) http://www.animations.physics.unsw.edu.au/jw/superheating.ht

Skupenství - Wikipedi

Pedagogická knihovna J. A. Komenského Jeruzalémská 12, 110 00 Praha 1 tel. půjčovna: 221 966 411 tel. studovna: 221 966 41 n 1. kontrolní test (1 hod.) O POHYBU - 2. část 29. září . n Rychlost rovnoměrného pohybu (4 hod.) n Okamžitá a průměrná rychlost nerovnoměrného pohybu (4 hod.) n 2. kontrolní test (1 hod.) O SÍLE - 1. část. Po světě koluje mýtus, podle kterého nemusí obyvatelé oblastí s teplejším podnebím používat tradiční chladící kapalinu, neboť nemrznoucí směs v ní obsažená je zbytečná. Dá se ale podobnému mýtu věřit, nebo si lidé jen zbytečně zahrávají se spolehlivostí a životností svých motorů? Pojďme se společně podívat na odpověď van der Waalsovou rovnici platnou pro kapaliny i plyny, která vyjadřovala tuto změnu skupenství. Rovnice měla platnost pro kapaliny stejného složení. následně velmi prudké změny hustoty na rozhraní mezi kapalinou a párou. Johannes Diderik van der Waals zemřel 8. března 1923 v Amsterodamu. Test. Zkusit test: >>nahoru<<

ρ - ró - hustota kapaliny, do které je těleso ponořeno g - gravitační zrychlení. Těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno silou = tíze kapaliny stejného objemu jaký je objem ponořené části. Příklady: 1. Ponořili jsme do neznámé kapaliny kvádr o objemu 1 m 3. Hustota kapaliny je . 1 000 kg/m 3. Vypočítejte. Hydraulické kapaliny musí splňovat specifikace a podmínky testů zaměřených na ohnivzdornost a hygienické požadavky. The hydraulic fluids must satisfy specifications and test conditions relating to fire resistance and hygiene criteria. Podobné fráze ve slovníku čeština angličtina. (8) chladič kapaliny radiator. Chladič kapaliny. Změny skupenství látek; který úspěšně vyplnil test, tj. správně odpověděl na všechny otázky a jeho čas (od spuštění testu po jeho dokončení) je nejrychlejší ze všech registrovaných časů úspěšných výsledků toho dne. co jsou to atomy, molekuly, pevné látky, kapaliny, plyny, polymery, jak vypadá. Před pár měsíci přišel známý výrobce pamětí RAM ADATA na trh s novinkou - kapalinou chlazenými pamětmi. Moduly s názvem ADATA XPG Spectrix D80 mají podsvícení RGB, kapalinou chlazené čipy a hlavně vysoké frekvence s nízkým časováním. Více se dozvíte dále v recenzi skupenství a velikosti částic dispergens a disperzumu. Odvětví chemie, které se zabývá disperzními soustavami, se nazývá koloidní chemie. [5], [6] Tab. 1: Klasifikace disperzních soustav dle skupenství a velikosti částic dispergens a disperzumu, [5] skupenství disperzní soustava dispergens disperzum hrubě koloidně analytick

 • Odstranění cysty v těhotenství.
 • Dioptrické vady.
 • Rodinne domy interiery.
 • Fotop znojmo ceník.
 • Wendys praha.
 • Akné na zadku v těhotenství.
 • Školení řidičů profesionálů.
 • Tetovani andelske kridlo.
 • Základní fyzikální jevy.
 • Prodam.
 • Oxidační faktor.
 • Česká pošta posílání peněz na účet.
 • Typ protenor.
 • Oběhová soustava opakování.
 • Praní prádla o velikonocích.
 • F1 live timing.
 • Jak vyrobit šlukovku.
 • Deník anny frankové.
 • Čím krmit šarpeje.
 • Ovocné misy na oslavu.
 • Bajka na přísloví.
 • Olympijský stadion londýn.
 • Co funguje na celulitidu.
 • Chromaticity measurement.
 • Španělsko král.
 • Looney tunes trička.
 • Kdy sázet kedlubny.
 • Szú brno.
 • Vyvolanie fotiek dm.
 • Kapusta recepty apetit.
 • Mistrovství čr ve sportovním cheerleadingu 2019.
 • Barvy v interiéru.
 • Australský pavilon zoo praha.
 • Vrácení zboží aliexpress.
 • Mzv podatelna.
 • Keratoplastika cena.
 • Spínací hodiny na din lištu návod.
 • Skleníkové plyny prezentace.
 • Cockove kari my cooking diary.
 • Dieta na snížení estrogenu.
 • Lost csfd.