Home

Výpočet tolerancí uložení

ISO 286: Mezinárodní soustava tolerancí a uložení. [1] Tento odstavec slouží k volbě uložení a ke stanovení tolerancí a úchylek strojních částí dle normy ISO 286:1988. Tato norma je identická s evroou normou EN 20286:1993 a definuje mezinárodně uznávanou soustavu tolerancí, úchylek a uložení 4.4 Praktický výpočet tolerancí − tolerance uložení - aritmetický součet tolerancí obou prvků tvořících uložení, − soustava jednotného hřídele - uspořádaný soubor uložení, v němž se dosahuje požadovanýc Jmenovitý rozm ěr uložení je spole čná hod-nota jmenovitých rozm ěrů obou prvk ů ulože-nÍ. Tolerance uložení je sou čet tolerancí díry a hřídele, tvo řících uloženÍ. Všimn ěte si, že to-leranci uložení ur čuje také rozdíl nejv ětší a nejmenší v ůle nebo nejv ětšího a nejmenšího přesahu v uloženÍ Výpočet rozměrového obvodu Podmínky smontovatelnosti Tuč = ΣTi (tolerance uzavíracího členu = součtu tolerancí dílčích členů) Tv = TB + Ts + TL Tolerance délkového členu L (0,15 - 0,2) při Tolerance vůle délce l do 100 mm pojistným členem a ložiskem Tolerance šířky ložiska Tolerance šířky pojistnéh

Uložení součástí V každém sloupci jsou uvedeny tolerancí pro jeden stupeň zahrnující rozsah normalizovaných tolerancí IT01-IT18. Každý řádek v tabulce 1 představuje jeden rozsah rozměrů. Pro výpočet rozměrových obvodů používáme nejčastěji metod především ze soustavy tolerancí a uložení ISO a nepřesnostmi na výkresu. Mezinárodní soustava tolerancí a uložení, převzatá nyní i jako evroá norma, má původ v podnikových směrnicích pro volbu mezních úchylek respektive tolerančních polí a jejich výběru pro uložení hřídelů a děr.[2] jmenovitých rozměrů stanovuje Soustava tolerancí a uložení ISO 20 tolerančních stupňů, označených IT01, IT0, IT1, IT2, , IT18. Pro běžné použití jsou určeny toleranční stupně IT1 až IT18. ISO stanoví 28 tolerančních polí, jejichž polohy vzhledem k nulov Pro uložení otočné součásti pak stačí při nedostatku místa jen jedno ložisko. Se zřetelem na malou vnitřní vůli je výhodné ukládat vnitřní kroužky na čepu s menším přesahem.Ložiska jsou velmi náročná na souosost a tuhost uložení a nedovolují výkyv hřídele. ČSN 02 4665 (ISO 15): typ 32,33

Uložení s malou vůlí pro součásti vyrobené se značnou přesností H7 / g6 Posuvné objímky, ložiska přístrojů, kluzná ložiska Uložení s menší vůlí pro součásti, které je třeba vyrobit s větší přesností H7 / f7 Odnímatelné páky, táhla Příklad Uložení se zaručenou vůlí pro součásti s velkými tolerancemi. Výpočet výšky matice: Pevnostní rovnice (tlak na závity matice a šroubu): `p = F/{S'} ≤ p_D` [MPa] - pro uložení krátkých nábojů. Vhodné v případě, kdy má drážka v náboji úkos. Tvar pera umožňuje jeho nastavení do vhodné polohy. Obr. 38 Perový spoj - úsečové pero jsou normalizována a přiřazena k. Pro výpočet v SI jednotkách jsou přitom použity normalizované tolerance dle ISO 286, pro výpočet v jednotkách Imperial dle ANSI B4.1. Při výběru položky Shodná toleranční třída bude u všech optimalizovaných rozměrů použito normalizovaných tolerancí ze stejné toleranční třídy Soustava tolerancí a uložení Technická Dokumentace • Poloha tolerančního pole vzhledem k nulové čáře je přesně určena tzv. základní úchylkou, tj. vzdáleností od nulové čáry • Úchylky (polohy tolerančních polí) jsou určeny podle daných vzorcůrozlišujeme 27 (28 Portál pro strojní konstruktéry - novinky z oboru, online technické výpočty, převody jednotek, praktické informac

Lícování je ve strojírenství předepsání rozměrů a výroba dvou samostatných konstrukčních částí, kdy jedna svým vnějším povrchem (součást charakteru hřídel) má zapadat do otvoru vytvořeného v druhé (součást charakteru díra) tak, aby tyto části vůči sobě měly předepsaný vztah - tvoří uložení. . Součástem, které do sebe mají zapadat. Téma: Výpočet tolerance hřídele (úchylky) - strojírenský příklad Text uživatele: Jedná se o toleranci hřídele, dle jednotné soudtavy tolerancí hřídele je horní úchylka tolerančního pole g pod nulovou čárou, tedy záporná a posunuje se dolů a velikost tolerančního pole je dána stupněm IT6 1. Proveďte rozbor uložení. Tab. 1: Tabulka rozboru uložení. Obr. 28: Grafický rozbor uložení. Tab. 2: Tabulka tolerancí H. Tab. 3: Tabulka tolerancí h To znamená, že musí být uvedeny i mezní úchylky všech rozměrů. Mezní úchylky musí být uvedeny buď tolerančními značkami podle soustavy tolerancí a uložení, nebo číselnými mezními úchylkami, nebo souhrnným předpisem mezních úchylek podle ISO 2768 • výpočet tolerancí uložení (ČSN EN 20286-1) nebo předpisu na výkrese (ČSN 02 2507), • výpočet rozvinutých délek ohýbaných soušástí. Základní strojírenské normy a jejich tabulky z okruhu: • závitů, • tolerance a uložení, • geometrické tolerance, • struktury povrchu, • ozubení, • konstrukčních prvků

Tolerance a uložení

Průvodce výpočtem uložení se používá ke stanovení tolerancí pro sdružené součásti. Meze se nejčastěji používají pro válcové díry a hřídele, ale mohou se používat pro libovolné součásti, které do sebe zapadají bez ohledu na geometrii ZÁKLADY STROJNICTVÍ - 1.ROČNÍK KOMBINOVANÉHO STUDIA ULOŽENÍ 1 - uložení rozprné trubky pozice þ. 14 na hřídeli pozice . 5. ULOŽENÍ 2 - uložení pastorku pozice . 7 na hřídeli pozice . 4 ULOŽENÍ 3 - spoj pomocí kolíku pozice þ. 48 Poátení písmeno příjmení Zadání uložení 3 A - E 6 H7/m ČSN EN 20286 -2 Soustava tolerancí a uložení ISO - Část 2: Tabulky základních tolerancí a mezní úchylky pro díry a hřídele (ISO 286 - 2: 1988). POZNÁMKA - V příručce jsou také odvolávky na návrhy připravované revize současná normy a to normy ISO 286-1 a 2 a nové normy ISO 14405

Spoje a spojovací součásti - Publi

 1. Vysoce přesná ložiska SKF se vyznačují vysokou přesností chodu, výkonností při vysokých otáčkách a vysokou tuhostí systému. Jsou ideální pro obráběcí stroje a další aplikace s velkými požadavky na přesnost, jako jsou válcovací tratě, závodní vozy a námořní lodě
 2. Uložení přechodná. H7/js6 (H7/j6) Posuvné uložení s nepatrnou vůlí nebo nepatrným přesahem. Používá se tam, kde se požaduje snadná montáž a demontáž součásti. Dosahuje se velmi přesného zajištění polohy nebo ustavení součásti - např. spojení věnce ozubeného kola s přírubou náboje, uložení ozubených kol a řemenic na hřídeli mezi ložisky apod
 3. Výpočet uložení přebírá doporučení z norem ISO 286 nebo ANSI B4.1. Možnost je dostupná v dialogu Další možnosti. (Chcete-li zobrazit oblast Další možnosti, klikněte na tlačítko Další v pravém dolním rohu karty Výpočet.) Každá norma má vlastní profil a jednotkami jmenovitého průměru a odchylky jsou milimetry pro typ výpočtu ISO a palce pro typ ANSI
 4. Pevnostní výpočet ozubení čelních a kuželových ozubených kol podle ČSN O1 4686 (s účinností od 1. odhadnout na základě předepsaných tolerancí patří výrobní úchylky rozměrů a úchylky vlivy uložení a ustavení ozubeného převodu, jakož i mazací poměry a úroveň obsluhy a údržby ; toto jsou vlivy , které.

Toleranční analýza - MITCal

• Normalizované toleranční stupně - v soustavě tolerancí a uložení ISO je soubor tolerancí (např. IT8) se stejnou úrovní přesnosti pro všechny jmenovité rozměřy • Toleranční pole - v grafickém zobrazení tolerance je to oblast ohraničená dvěma přímkami, které zobrazují horní a dolní rozměr

Technické výpočty - Portál pro strojní konstruktér

Lícování - Wikipedi

Pro uložení náboje na hřídeli byl s ohledem na pevnostní výpočet určen maximální přesah Pmax a s ohledem na zajištění přenosu potřebného točivého momentu minimální přesah Pmin. V soustavě tolerancí a uložení ISO navrhněte nejlevnější možné uložení v soustavě jednotné díry, které vyhovuje daným požadavkům 3/160 St řední škola pr ůmyslová a um ělecká, Opava, p řísp ěvková organizace Ing. Vít ězslav Doleží Tato práce slouží pro výuku předm ětu Technického kreslení na St řední škole pr ůmyslové a um ělecké v Opav ě, p řísp ěvkové organizaci 4 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SPIROLL 5 Prefa Brno a.s. • Kulkova 10/4231 • 615 00 Brno tel.: +420 541 583 111 • fax: +420 541 583 833 e-mail: prefa@prefa.cz POPIS VÝROBKU ZPŮSOB POUŽITÍ A JEJICH VÝHODY 1.1 1.2 CHARAKTERISTIKA PANELŮ SPIROLL Dutinové předpjaté dílce SPIROLL jso

Výpočet tolerance hřídele (úchylky) - strojírenský příklad

2 Návrh a výpočet spojení pomocí drážkování 6 3 Návrh a výpočet svěrného spojení 11 Základní úchylky průměrů díry a hřídele pro vybraná toleranční pole podle ČSN EN 20 286-1 Soustava tolerancí a uložení. 27 Tab. 6.11. Mez kluzu Re vybraných materiálů pro náboj 3 1,Pro uložení náboje na hřídeli byl s ohledem na pevnostní výpočet určen maximální přesah Pmax a s ohledem na zajištění přenosu potřebného točivého momentu minimální přesah Pmin. V soustavě tolerancí a uložení ISO navrhněte nejlevnější možné uložení v soustavě jednotné díry, které vyhovuje daným požadavkům Pokud vypočtená vstupní data neodpovídají s určitou tolerancí původním datům, je výpočet přerušen a program zobrazí chybové hlášení. Dotázat se před uzavřením neuloženého výpočtu. zda chcete skutečně okno zavřít bez uložení zadání. Je to ochrana proti tomu,. axiální házení ložisek viz. Obr. 2.2.1. Je tedy nutné při návrhu uložení zvolit vhodný typ a velikost ložiska, ale také je důležité vzít v úvahu i další hlediska jako jsou odpovídající těsnění, vhodný způsob mazání, množství maziva a správné zvolení tolerancí uložení a vůlí ložiska Výpočet maximálního přesahu: Pmax = hmr - DMR = 80,062 - 80 = 0,062 mm. Výpočet minimální přesahu: Pmin = dmr - HMR = 80,0,43 - 80,03 = 0,013 mm. Řešení příkladu užitím tolerančních polí pro JR = 80 mm. Toleranční pole hřídele leží nad tolerančním polem díry, pak se jedná o uložení s přesahem. Výpočet.

ČSN 01 4395 - Výběr tolerančních polí a uložení pro metrické závity součástí z plastů, Stanoví výpočet tolerancí velkého průměru závitů matice a malého průměru závitu šroubu, které jsou nezbytné pro výrobu a funkci součástí pro tváření závitu Použitelnost: Norma stanoví výběr tolerančních polí a uložení pro metrické závity (průměr 1,4 až 90 mm) pro součásti z plastů, spojovaných s plastovými a kovovými součástmi. Stanoví výpočet tolerancí průměru závitu pro výrobu a funkci součástí pro tváření závitů Návrh a výpočet spojení pomocí těsného pera ČSN 02 2562 4 3. Návrh a výpočet spojení pomocí drážkování 6 4. Návrh a výpočet svěrného spojení 11 Základní úchylky průměrů díry a hřídele pro vybraná toleranční pole podle ČSN EN 20 286-1 Soustava tolerancí a uložení. 27 Tab.7.11. Mez kluzu Re vybraných.

ELU

 1. Užitečné návody a rady týkající se vrtáníPři vrtání má správný přívod řezné kapaliny zásadní vliv na dosažení co nejlepší funkce a výkonnosti. Přívod řezné kapaliny má vliv na:Odvádění třísekKvalitu díryŽivotnost nástrojeObjem nádrže na řeznou kapalinu by měl být přibližně 5-10krát větší, než je mn..
 2. BIBLIOGRAFICKÁ CITACE DVO ŘÁČEK, J. Ob ěžný regálový zásobník .Brno: Vysoké u čení technické v Brn ě, Fakulta strojního inženýrství, 2010. 50 s. Vedoucí bakalá řské práce Ing
 3. 9.11.2020 Verze 8.2.5 Třískové obrábění - Soustružení závitů - přidána možnost nastavit vlastní řezné podmínky Třískové obrábění - Upichování - přidána možnos
 4. ČSN 01 4201 Základní pravidla zaměnitelnosti. Všeobecná ustanovení, řady tolerancí a základních úchylek ČSN 01 4202 Toleranční pole a doporučená uložení ČSN 01 4401 Základní pravidla zaměnitelnosti. Tolerance tvaru a polohy. Základní pojmy a definice ČSN 02 4612 Valivá ložiska. Technické požadavk
 5. Jako dokončovací nástroje pro přesnost otvoru s tolerancí H11 a H12 se používají výhrubníky (s kuželovou stopkou, nástrčné), což jsou troj až čtyřbřité nástroje, zpravidla se zuby ve šroubovici. tuhosti vyvrtávací tyče a ke způsobu jejího uložení
 6. imální přesah nebo vůli pro zadané uložení, najde nejbližší normalizovanou toleranci pro zadaný rozměr a úchylky
 7. Při stanovení zásad pro výpočet jmenovitého rozměru a tolerancí tvářecích částí forem se vychází ze stejných hodnot výstřiku - jmenovitý rozměr a jeho souměrná tolerance. Podle příslušných norem jsou tolerance výrobku zařazeny do stupňů přesnosti v návaznosti na skupiny plastů, které jsou sestaveny se.

technické kreslení, ISO 129, kótování, tolerování rozměrů

Strojírenské tabulky - Aplikace na Google Pla

ČSN 01 4203 (014203) A Jednotná soustava tolerancí a uložení RVHP. Řady tolerancí, základních úchylek a toleranční pole pro rozměry přes 3150 mm = Unified system of limits and fits.. Specifikace rozměrů a tolerancí u izolačních skel. Špatné uložení podložek. Zasklívání do plného tmelového lože. (hodnota g) u jednoduché tabule silné 4 mm. Je to faktor sloužící pro výpočet spotřeby tepla objektu. Faktor b= g/0,8

Průvodce výpočtem uložení - Autodes

Před výpočtem musíte zadat výšku srovnávací roviny, od níž má být kubatura vypočtena, a popis kubatury (pro uložení do protokolu). Po stisknutí tlačítka (Výpočet) program vypočte kubaturu, a je-li zapnuta kontrolní kresba, zobrazí v ní trojúhelníkovou síť Jiří Beran: Výpočet 2 vstupních hodnot pro určitý výsledek (s možnou tolerancí). Jiří Beran: Invertovat záporné, nefunguje ; Əlaqə (012)408 84 90 (050)225 26 53. Xidmətlər. Ikinci əl mallar. Mağazalar. İkinci əl mal yüklə. Dil seçimi: /AZN ; Délka přívodního kabelu Norma stanoví výběr tolerančních polí a uložení pro metrické závity s průměry od 1,4 do 90 mm pro součásti z plastů, spojovaných s plastovými a kovovými součástmi. Upřesňuje část 3 ČSN 01 4026. Stanoví výpočet tolerancí velkého průměru závitů matice a malého průměru závitu šroubu, které jsou nezbytné.

Výpočet rozvinu plášťů těles, průniků a přechodů (samostatný výpočet, bez vazby na Solid Edge) Volba rozsahu výpočtové zprávy. Soustava tolerancí a uložení ISO. Zobrazení úchylek pro zadanou toleranci nebo uložení, Nalezení odpovídající tolerance pro zadané úchylky, Nalezení odpovídajícího uložení pro. Uložení s přesahem.....372 Metrické závity pro jemnou mechaniku a optiku.....373 Trubkové závity pro spoje netěsnící na závitech.....376 Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech.....379 Lichoběžníkový rovnoramenný jednochodý závit.....381 Lichoběžníkový nerovnoramenný závit.....383 Šrouby Stránky obsahují vše o potrubí, tj. o projektování potrubí, o výpočtu potrubí, a to pevnostním, hydrodynamickém (tj. hydraulický ráz, hydraulické ztráty, termodynamickém (tj. výpočet izolací), životnostním a spolehlivostním. Dále jsou zde statě o materiálu potrubí, o kontrole a montáži, o předání na trh a do provozu a o inspekci potrubí

Strojírenské tabulky – Aplikace na Google Play

Vysoce přesná ložiska SKF SK

Online nástroj, jehož součástí je kalkulačka frekvencí, nástroj pro volbu radiálního O-kroužku, kalkulačka pro přenos výkonu a nástroj pro výpočet tolerance vyvážení rotoru. Frequency calculator (Kalkulačka frekvencí) Analýza vibrací rotačního strojního zařízení je běžným postupem v programech prediktivní údržby Volba a výběr tolerancí. Pravidla pro určování tolerancí. a) Určení soustavy a uložení z lícovací značky b) Nalezení mezních úchylek v tabulkách a převedení na mm c) Výpočet HMR a DMR a tolerance pro díru d) Výpočet maximálních a minimálních vůlí a přesah Výpočet tolerancí plošných rozměrových obvodů [] tolerancí slouží soustava tolerancí a uložení ISO daná normou ČSN EN ISO î ô ò-1.2011, která se zabývá jak délkovými tolerancemi, tak tolerancemi tvaru a polohy. K bližším • tolerancí a uložení součástek vůči sobě (toleranční analýza lineárních, rovinných a prostorových rozměrových řetězců); • a dalších. Analytickým výpočtům těchto částí se ne-lze při návrhu obráběcího stroje vyhnout, avšak obecnost a jejich rozsah je tak veli-ký, že jej nelze zahrnout do této publika-ce 4.1.5 Výpočet největší možné vůle uložení Nevětší dovolená vůle uložení je vůle, která vznikne vložením nejmenšího razníku děr do největší možné díry v pouzdře po nalisování. Všechny díly jsou vyrobeny v mezích tolerance. Na obrázku 6. je znázorněno, jakým způsobem tato vůle ovlivňuje výrobu řetězu

Dialog Mechanický výpočet uložení - Autodes

Portál pro strojní konstruktér

Výpočet plošných charakteristik 20ti typů průřezů. Tolerance a uložení Tento sešit obsahuje tabulky a výpočty pro snadnou volbu uložení strojních součástí a určení jejich rozměrových tolerancí a úchylek. Pomocí tohoto nástroje lze řešit následující úlohy výpočet průměrného součinitele prostupu tepla a jeho vyhodnocení v souladu s ČSN 73 0540-2; výpočet měrných tepelných toků prostupem a větráním podle ČSN EN ISO 52016-1, ČSN EN ISO 13370 a ČSN EN 16798-7 zp ůsob ů spojení, volbou takových uložení, aby nebylo nutné lícování, nasazení konstruk čních element ů s ur čitým stupn ěm volnosti, používání typizovaných a unifikovaných sou částí a jiné. Shrnutí kapitoly Montáž, postavení montáže ve strojírenství, požadav ky na kvalitu montáže. Kontrolní otázka 1 Výpočet polohy drážky pro pojistný kroužek Na obr. je ložisko na hřídeli zajištěno proti axiálnímu posunutí pojistným kroužkem ČSN 02 2930. Okótujte drážku pro pojistný kroužek na hřídeli včetně její polohy. Při výpočtu tolerancí polohy drážky na hřídeli využijte metodu úplné zaměnitelnosti (metodu maximum-.

Strojírenské tabulky Lite cho Android - Tải về APK

Tento přípoj bývá náročný na dodržení výrobních tolerancí. V případě, že dojde k určitým vyosením nebo nepřesnostem, je nutné řešení problému konzultovat se statikem projektu a společně navrhnout možná řešení (úprava detailu, montážní podložka apod.). 3D model. Uložení potrub Výpočet životnosti Základní životnost H0 [h] je možné odhadnout na základě součinu aE.p.v [N/mm2.m/s] a způsobu zatížení, kde p měrné zatížení [N/mm2] v kluzná rychlost [m/s] aE koeficient základní životnosti Měrné zatížení p [N/mm2] se vypočítá z rovnice F 4

Strojírenské tabulky Lite für Android - APK herunterladen

výpočet úhlů; měřicí rozsahy 350, 600mm Výškoměry TESA. měření rovin, drážek, průměrů otvorů apod. sledování tolerancí; měření kolmosti; funkce pro 2D měření; obslužný Tesa Power panel se statistikou a tiskárnou; motorický posuv měřicích saní; vzduchové uložení; měřicí rozsahy 350, 400, 600, 700, 900m Návrhová pevnost betonu v uložení f Rdu (podle ČSN EN 1992-1-1): 10 A c0 A c1 b 1 d 1 d 2 ≤3d 1 b 2 ≤3b 1 h osa zatížení A c0 - zatížená plocha (A eff, ale lze brát jako rozměr patního plechu), A c1-největší návrhová roznášecí plocha podobného tvaru jako A c0 v hloubce h, h ≥(b 2-b 1), h ≥(d 2-d 1). Odtud při. délka měděných výrobků 4000 mm s tolerancí 50 mm, pro hliníkové výrobky 3000 mm nebo 6000 mm s tolerancí 50 mm. OBECNÝ VZOREC PRO VÝPOČET PŘIBLIŽNÉ HMOTNOSTI (kg/m) OBECNÝ VZOREC PRO VÝPOČET PŘIBLIŽNÉ HMOTNOSTI Dovolené proudové zatížení I v A při provozní teplotě 85°C Počet a uložení vodičů.

Základní úchylky hřídelů slideum

Měření je definováno v ČSN 73 0212-3. Tato norma sleduje místní rovinnost na kontrolní přímce opět dlouhé 2 metry. Odchylky od této přímky se zjišťují v pěti místech ve vzálenosti 500 mm po délce lati, tedy na jejích koncích, uprostřed a ve vzdálenosti 500 mm od konců (viz obr.3) - demontujte zadní uložení kabiny. Kabinu pozvedněte, podložte vhodným předmětem a zajistěte Tento údaj je důležitý pro další výpočet. A = x - údaj č. 1 (při výpočtu používejte základní hodnoty bez tolerancí) Obrázek 6.222 FHSX 1453. 3 - Stanovení hodnoty B. B - odměřená hodnota : Obrázek 6.223 Ftr 5010. Uložení s přesahem..... 372j Metrické závity pro jemnou mechaniku a optiku.....373 Trubkové závity pro spoje netěsnící na závitech.....376 Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech.....379 Lichoběžníkový rovnoramenný jednochodý závit.....381 Lichoběžníkový nerovnoramenný závit.....383 Šrouby

TDS-TECHNIK pro SolidWorks - informace o programu

MM Průmyslové spektrum - Moderní strojírenská nadstavba pro CA Výpočet se skládá z teoretického odhadu zatížení, konstrukčního návrhu a uložení mechanizmu využívá nosník s pneumaticky ovládaným mechanismem kleští pro tolerancí) bude přítlak po celé délce válců. Při odvalování válců po sobě se fólie převíjí d Jsme průkopníky každého významnějšího pokroku v technologiích uložení kol už od vynálezu automobilu. Přesně obrobené dle přísných tolerancí: Minimalizuje ztráty energie a zvyšuje měrný výkon. Jedinečný výpočet přináší optimální funkci ložiska a životnost díky minimalizaci tření Potřebuji vytvořit makro které bude provádět následující: Potřebuji makro, které mi po uložení zkopíruje vybrané hodnoty ze souboru X do souboru Evidence.xslm , který bude mít jiné umístění na disku. Hodnoty ze souboru X se musí ukládat do souboru Evidence.xslm do poslední prazdné bunky v daném sloupci

 • Banky se sidlem v cr.
 • Pečená makrela se zeleninou.
 • Tonkatsu sauce.
 • Nešlap.
 • Jak dělá plameňák.
 • Nejkvalitnější kakao.
 • Neapol pláže.
 • Webkamery capi.
 • Likér z aronie.
 • Preambule eu.
 • Benzina myčka ceník.
 • Lasermania.
 • Cewe fotokniha aplikace.
 • Rib eye steak wiki cz.
 • Plastové police do koupelny.
 • Gymnazium hlinsko rozvrh.
 • Redukční převodovka.
 • Spider graf excel.
 • Podvědomí test.
 • Inverness skotsko.
 • Wiki oktoberfest.
 • Typ protenor.
 • Jak se škube kačena.
 • Vánoční osvětlení venkovní.
 • Rolfing praha 7.
 • Koryto kamenné.
 • Soraya kosmetika.
 • Sazba v texu.
 • Širokoúhlá fotografie.
 • Masa a medved 2017.
 • Karolinka fsv uk politologie.
 • Americký sporák.
 • Windows 10 run cortana.
 • Víkendový kurz plavání.
 • Myslenkove mapy anglictina.
 • Reprodrozd.
 • Nejlepší motory škoda.
 • Čínská slova.
 • Tetování smíchov.
 • Oez mig.
 • Pee wee hockey film.