Home

Šíření tepla prezentace

Šíření tepla zářením Cítíme teplo od Slunce a žárovky Když si lehneme na sluníčko a zavřeme oči, i bez dívání poznáme, zda sluníčko svítí nebo je pod mrakem. Když zapneme žárovku, pocítíme teplo i v okamžiku, že baňka žárovky je ještě studená Prezentace. Autor: Mgr. Květoslava Latoňová. Název: Šíření tepla. Anotace: Prezentace slouží k výkladu učiva - Šíření tepla. Žáci se seznámí se způsoby šíření tepla, pojmy tepelný vodič a izolant a příklady praktického využití. Datum vytvoření: 28. 10. 2012. Datum ověření: 5. 11. 201 Prezentace tepla Skupina vedení tepla je způsob šíření tepla v pevných tělesech, jejichž různé části mají různé teploty. Teplo se vedením šíří i v kapalinách a plynech, kde se však uplatňuje ve větší míře šíření tepla prouděním. rychlost vedení tepla určuje tzv. tepelnou vodivost Druhy šíření tepla jsou vedení tepla, proudění tepla a tepelné záření. Na tomto příkladu jsou znázorněny všechny druhy šíření tepla. 1 - Vedení tepla Vedení tepla je jeden ze způsobů šíření tepla v tělesech, při kterém si část své pohybové energie předávají pomocí nárazů sousední částice těles. Vedení tepla je nejčastější způsob šíření.

Vnitřní energie - fyzikální veličina (značka U, jednotka J (Joule)) • Zvýšení vnitřní energie: PRACÍ - již víme, že při práci dochází ke zvyšování vnitřní energie - tedy i teploty tělesa. Např. mnutí rukou, pilování, huštění, běh, řezání, zatloukání hřebíku, atd. Pozn. Často pak musíme tělesa chladit Šíření tepla.doc (28 kB) Týden 7. 3. - 11. 3. 2016. Archimedův zákon - počítáme příklady. prezentace zde, jsou v ní pěkné odkazy.

Tepelné záření je elektromagnetické záření o vlnové délce <700 nm - 1 mm> Tepelné záření vydává každé zahřáté těleso, šíří se ve vakuu, ve vzduchu a v některých látkách (př. sklo) ZŠ Zlín, Nová cesta 268, Štípa. Základní škola ZLÍN, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 763 14, Zlín-Štípa, IČO: 71008161, IZO: 10231947 Joulův pokus, měření tepla, měrná tepelná kapacita Teplo 5: Výpočet tepla - příklady Teplo-lab: Protokol pro laboratorní práci Teplo 6: Šíření tepla, šíření tepla vedením Teplo 7: Šíření tepla prouděním Teplo 8: Šíření tepla zářením Teplo 9: Hospodaření s teplem Teplo-opa Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu. Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.c

STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Elektrické zdroje tepla: Fyzikální principy šíření tepla (fyzika): prouděním vzduchu (konvekcí) vedením (kondukcí) sáláním (radiací) Zpravidla se šíří všemi těmito způsoby současně, ale některý z nich může převládat Šíření tepla (někdy též sdílení tepla) je jedním ze způsobů přenosu energie.Spočívá v tepelné výměně, což je termodynamický děj, při kterém dochází k výměně tepla mezi dvěma tělesy s různou teplotou.Tepelná výměna vždy probíhá tak, že teplejší těleso předává část své vnitřní energie chladnějšímu tělesu Tepelná čerpadla jsou tedy zařízení, která odejmou tepelnou energii tepelným zdrojům, jež jsou k dispozici a jejichž tepelný potenciál není přímo využitelný. Užitné teplo se skládá z tepla, které bylo zdroji tepla odejmuto jeho ochlazením a tepla, které odpovídá pohonné energii Prezentace kapitoly 1 CZ 04.01.3/3.2.15.2/0326 2007 Šíření tepla konstrukcí Šíření vlhkosti konstrukcí Šíření vzduchu konstrukcí Tepelná stabilita místnosti Prostup tepla obálkou budovy Šíření tepla konstrukcí: Nejnižší vnitřní povrchová teplota V zimním období, v prostředí s relativní vlhkostí vnitřního. Šíření vodní páry konstrukcí Difuze Jiří Novák FSv ČVUT 2014 • analogie s vedením tepla • 1D, ustálený stav, 1 vrstva materiálu: p 1 p 2 d g d 2 1 d p p dZ je součinitel difuze vodní páry v materiálu [s] v je součinitel difuze vodní páry v materiálu [m2/s] d je tloušťka vrstvy [m] Z

Prezentace aplikace PowerPoin

Video: Šíření tepla - webzdarm

Animovaná fyzika pro ZŠ. Naleznete zde animované fyzikální procesy, které mají pomoci žákům 2.stupně ZŠ pochopit některé záludnosti všedního život (šíření tepla, hydraulika, teplá a studená fronta, dvojtakt a čtyřtakt, parní stroj) Teplo dodané čerpadlem Tepelné čerpadlo je navrženo na 6,6/8 = 82% maximální potřeby tepla. Dodá 98 % tepla, dotop 2 %. OMYLY A BLUDY O TEPELNÝCH ČERPADLECH Plošný kolektor vymrazí zahradu Pokud je zemní kolektor špatně navržen nebo proveden, může podchladit půdu nad sebou a ovlivnit růst vegetace

8. ročník :: Daniel

n Působení tepla - např. u bolesti vyvolané spasmem hladkých svalů. Tolerance bolesti. n Je značně individuální, závisí na pohlaví, věku ale i kulturním a náboženském prostředí. n Na denní době - ráno a dopoledne se snáší bolest lépe . n Hlavně ale na psychické pohodě či nepohodě Šírenie tepla. stiahni prezentáciu. L02_2011_12. Prečo autá musia tankovať DUM 10 - Abioticke faktory - Prezentace. 9.13_elektromagneticke_vlny_a_zareni. Vystrčilová A., Lekešová S., Matějíčková J., Viktorová V. FYZIKA2_14 - Integrovaná střední škola Slaný. Nastane-li taková situace dochází k rychlému poklesu tlaku, který vede k prudkému varu kapaliny bez nutnosti dodávky tepla z okolí. Prudké odpařování může přerůst v mechanickou explozi. Je-li skladovaný plyn hořlavý představuje jeho vznícení další riziko To se projevuje třeba při šíření vůní. Střední volná (=bez srážky) dráha: Maxwellovo rozdělení rychlostí I Rychlosti jednotlivých částic se liší i u systému stejných částic. atmosféru. Úvod do termodynamiky I Termodynamika se zabývá přeměnou tepla na jiné formy energie. Středem našeho zájmu je soustava. Žijeme ve svĚtĚ Šum

II_12_048_ŠÍŘENÍ_TEPLA_tepelné_záření - Prezentace Googl

 1. Elasto-plastická lomová mechanika (zkoušky, interpretace, podmínky šíření trhliny) (Empirické) metody zkoušení odolnosti ocelí proti křehkému lomu (teplotně tranzitní přístup) Úvod Zkouška rázem v ohybu Lomový diagram podle Pelliniho Základní tranzitní teploty určené na velkých tělesech - tNDT, tYC a t50%DWTT.
 2. • důležitá v rámci prevence - snížení výskytu i šíření nemocí •(kvalita vody, osobní čistota, odstraňování odpadů) • synonymum pro udržování čistoty • jakákoliv činnost / opatření vedoucí k omezení škodlivého •působení mikrobů NÁZEV PREZENTACE | DATU
 3. Např: 235U, 239Pu, 241Pu Temelín: cca 5%235U zbytek 238U požadavky: zajistit průtok chladiva bariéra šíření štěpných produktů přestup tepla do chladiva vedení regulačních orgánů chemická stálost * JADERNÉ MATERIÁLY - PALIVO * JADERNÉ MATERIÁLY - PALIVO 163 PS 312 Pr. konstrukce: Nerezová ocel pokrytí.
 4. Kategorie: 8. třída - fyzika Téma: Teplo, měrná tepelná kapacita - vzorce, výpočty Pro více informací rozklikni infobox (klikni na zobrazit více). V dnešní..
 5. Teplo = ta část vnitřní energie, kterou těleso může odevzdat (~změna kmitání částic).Těleso teplo přijme nebo odevzdá. Teplota tělesa = stav tělesa (jak moc kmitají jeho částice).Teplotu lze zvýšit, snížit.. Kmitání částic určuje, jakou teplotu má těleso. Dodání (odevzdání) tepla vede ke změně kmitání částic
 6. Odpory při prostupu tepla RTj pro každý výsek, v m2KW-1, vypočtené ze vztahů pro jednorozměrné šíření tepla Poměrné plochy každého výseku fa = Aa/A, fb= Ab/A fq= Aq/A Metoda charakteristického (opakujícího se) výseku - řešením teplotního pole Přesný výpočet
 7. a Fourierův rozvoj. Ve fyzice je podle něj nazván zákon šíření tepla, podle něhož je tepelný tok úměrný součiniteli tepelné vodivosti a rozdílu teplot tělesa a okolí. Objevil také např. skleníkový jev. Vedení tepla popsal vknize Théorie analytique de la chaleur(1822). c) Pomůck

přenosu tepla mezi dvěma médii (spaliny/pára, pára/pára) založená na globálním pohledu na takovýto problém a definici okrajových podmínek. Jako standardní metodu řešení lze považovat přístup založený na šíření tepla ve sm ěru proudění [9]. Tato metoda je výborná pr Tvorba simulačních modelů tepelné úlohy metodou MKD s využitím kancelářského systému Excel. Modelování šíření tepla ve zjednodušené úloze tepelného zdroje v objektu z různých materiálů, který je umístěn ve vnějším prostředí. Dokumenty. Návod ke cvičení (PDF) Lektor Ing. Zdeněk Veselý, Ph.D Normové hodnoty součinitele prostupu tepla U N,20 jednotlivých konstrukcí dle ČSN 73 0540-2:2007 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky (143460) Návrh a posouzení svodného kanalizačního potrubí (121002) Výpočet pojistného ventilu pro kotle a výměníky tepla (118399) Venkovní výpočtové teploty a otopná období dle.

Fyzika - 8. roční

Základní škola Ondřejo

Teplota: referát - iReferaty

Úspory tepla se musejí řešit projektováním, klasické metody selhaly Projekt vytápění - výkonová regulace nově Projekt vytápění - přenosová schopnost sítí Vyregulování soustavy - vliv seřízení armatur Seřízení otopné soustavy po zateplení objektu Dynamické chování otopných těles s ohledem na regulační zása 4. Rovnice šíření tepla v biologických tkáních, zejména Penneho rovnice (Heat Transfer Modul) 5. Multifyzikální simulace. 6. Modelování akustického vlnění (Acoustics Modul), Termoablace pomocí High Intensity Focused Ultrasound. 7. Mechanika tekutin - jedna fáze (CFD Modul) Osnova cvičení: 1 Výroba tepla z biomasy je ve statistice MPO rozdělena na výrobu v domácnostech a mimo domácnosti. Podle statistiky MPO bylo v roce 2014 v domácnostech vyrobeno z biomasy zhruba 31,4 PJ tepla. Výroba tepla z biomasy mimo domácnosti dosáhla 20,4 PJ Šíření - vyskytují se volné přírodě i v budovách Prevence a hubení - snížit relativní vlhkost vzduchu pod 50% - vytápět místnosti, větrat - neskladovat dlouho potraviny - hubení vysokou teplotou - mechanickým čištěním - použití organofosfátů, karbamátů - napadené produkty ošetřit plyn

Šíření tepla, vedení tepla Prezentace k učivu. VY_32_INOVACE_3052_Šíření tepla, vedení tepla.pptx Sokolská. PREZENTACE FIREM. dopravníkové uzávěry - odolné dopravníkové uzávěry měřiče tepla pro byty a domy, bytové měřiče tepla montáž, bytové měřiče tepla . nopové fólie - izolační nopové fólie Publikování nebo další šíření obsahu je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu Výskyt a rizika Africký mor prasat (AMP) se v Evropě vyskytuje od roku 2014, byl zavlečen do pobaltských států (Polska, Lotyšska, Estonska a Litvy). Tuto nebezpečnou nákazu prasat se dosud nepodařilo vymýtit, ani bránit jejímu postupnému šíření

Naše opatření proti šíření onemocnění COVID-19 (coronavirus SARS - CoV2) Ohlašovací povinnosti se odkládají o tři měsíce! Doporučení pro nakládání s použitými ochrannými pomůckami (roušky, ústenky, respirátory, rukavice) Aktualizace doporučení pro likvidaci roušek, respirátorů, rukavi Zehnder Group s více než 14 výrobními závody a 3000 zaměstnanci v Evropě, Severní Americe a Asii patří k technologické a designové špičce v oboru koupelnových a bytových radiátorů, řízeného větrání s rekuperací tepla a stropních sálavých panelů pro vytápění a chlazení.Zehnder - vždy to nejlepší vnitřní klima..

Šíření tepla vedením: Fourierův zákon, součinitel prostupu tepla konstrukcí, tepelný odpor, vedení tepla ve válcové symetrii. Diferenciální rovnice vedení tepla a jednoduché příklady jejího řešení (1D, ustálený případ). Typy okrajových podmínek. Periodický prostup tepla, útlum, fázový posun teplotního kmitu Vývoj a validace pož. modelů pro předpověď vývinu/šíření tepla, kouře, toxických plynů a tlakové vlny výbuchu k interpretaci scénářů požárů/výbuchů a jejich ničivých účinků: 1.7.2006 - 31.12.2007. RN20022003003 : Dekontaminace v podmínkách činnosti požárních jednotek: 03/2002 - 12/2004: RN20001200300 Díky ekologickému chladivu R32 má tepelné čerpadlo LG lepší tepelný výkon a nižší spotřebu energie pro získání tepla. Čerpadlo pak podává vysoký výkon i při chladnější venkovní teplotě. Funkce Anti-Legionella Bakterie Legionella se obykle vyskytuje a množí v úsadách teplovodních potrubích, boilerech a.

Autodesk CFD (Simulation CFD) - počítačová dynamika tekutin - CAE aplikace pro 3D simulaci a analýzu digitálních prototypů. Kompatibilní s CAD aplikacemi Inventor, AutoCAD, Revit a řadou dalších V nich se však zpravidla vyskytuje pouze v podprahovém množství, které k vyvolání infekce nestačí. I když by tyto tekutiny teoreticky mohly být zdrojem infekce, a to v případě, že by se dostaly do styku s krví daného jedince, zdá se, že v praxi se na šíření viru nepodílejí tepla konvekcí na základně obecné kriteriální rovnice) a rovnice vztahující se ke sdílení tepla zářením (zvláště Stefanův - Boltzmannův zákon). orientovat v základních pojmech hydromechaniky a v důležitých rovnicích, Rychlost šíření tepla v tělese Zdrojem tepla mohou být zejména teplovodní systémy nebo jiné kabelové systémy v souběhu nebo v křížení, dále také sluneční záření, kabely mohou být oteplovány přímo nebo nepřímo z okolí zdrojů tepla materiály nebo médii, která vedou teplo. Ochrana kabelů do 35 kV proti šíření požáru, pokud jsou uloženy. kontaminant s cílem zamezit jeho šíření do okolí, •sklizeň a nakládání s touto biomasou v rámci Zóny havarijního plánování JETe, •zpracování kontaminované biomasy v bioplynových stanicích s následnou výrobou elektrické energie a tepla, použitelných pro další zpracování fermentačního zbytku - digestátu

Šíření tepla - Wikipedi

 1. V tomto případě je lepší jedna velká brána, která má lepší součinitel prostupu tepla než dvě menší brány. Na druhou stranu mohou být pro každodenní chod domácnosti výhodnější dvoje menší vrata. Při vjíždění a vyjíždění z garáže otevřete jen jednu bránu, což omezí ztrátu tepla
 2. Předcházet šíření koronaviru pomáhají i ty nejobyčejnější textilní roušky, ačkoli nejsou tak spolehlivé jako certifikované jednorázové roušky či respirátory. Vyplývá to ze.
 3. Prezentace: Terárium pro Epicrates cenchria cenchria Autor komentáře: antonb (id: 9120 ) 23.4.2017 13:42 Protože mám v teráriu živé rostliny, je potřeba rosit 2x až 3 týdně, hroznýšovec je pořád v úkrytu a aktivní je jen v noci, krmím jej mimo terárium, protože při údržbě je pak agresivnějš
 4. TEPELNÁ ČERPADLA: referá
 5. Lidské oko prezentace
 6. DUMY.CZ Materiál Šíření tepla
PPT - Výměníky tepla – přímé PowerPoint Presentation, freeLažánky u Blanska RD :: SlamákLažánky u Blanska RD::SlamákCo možná nevíte o vinylových podlahách s textilní
 • Koupel na bradavice.
 • Tekuty praci prasek kam nalit.
 • Červený krém na boty.
 • Platy ředitelů.
 • Hra bingo ke stažení zdarma.
 • Elodie details.
 • Ascendent ve štíru vzhled.
 • Kdo vyrabi pivo vrtak.
 • Jiří drahoš muslimské bratrstvo.
 • Deer draw.
 • Středověká filosofie tahák.
 • Jazz fest brno 2018 program.
 • Highland žďár nad sázavou.
 • Maundy thursday good friday black saturday easter sunday.
 • Solární gril cena.
 • Spider graf excel.
 • Kdy začít s příkrmem u nekojených dětí.
 • Rudý kapitán obsah.
 • Jak rozproudit lymfu v nohách.
 • Tn cz vyplácení důchodů.
 • Fázový rozdíl.
 • Hugo boss mikina damska.
 • Torcello.
 • Barevný detail na černobílé fotografii zoner.
 • Plechová cedule pozor pes.
 • Machine gun kelly tours.
 • Červená paprika složení.
 • Sahara 1983 online.
 • Vyšehrad hřbitov otevírací doba.
 • Hra labyrint dráčik.
 • Front end course.
 • Mafie film.
 • Barvy v interiéru.
 • Nejlepsi magaziny.
 • Streptokok c.
 • Vtm středočeský kraj.
 • Houpačka pro děti bazar.
 • Media markt adventskalender.
 • Domácí úniková hra.
 • Jak nastavit fotku ke kontaktu huawei.
 • Jean baptiste lully film.