Home

Římské mince v čechách

Římské mince a mincovnictví LovecPokladu

CENTENIONALIS - měděná mince o průměru 17 - 19 mm. Existuje také 0,5 centenionalis, tyto dvě mince se v literatuře často označují jako malé bronzy nebo zkratkou AE 3 a AE 4. Římské mince se nalézají i na našem území, nálezy jsou docela četné, ale spíše jde o jednotlivé kusy Korunovační klenoty Svaté říše římské jsou panovnické insignie, určené ke korunovaci císařů Svaté říše římské (906 - 1806).Jsou to koruna, korunovační kříž, svaté kopí, ceremoniální meč, říšské jablko, žezlo, korunovační evangeliář, dále korunovační oděv (tj. plášť, dalmatika, alba, cingulum, štóla, punčochy, střevíce a rukavice) a. V rámci programu studia osídlení doby římské v regionu probíhá také terénní průzkum a revi-ze dosud známých lokalit. V této souvislosti se podařilo v roce 2012 získat i dvě bronzové římské mince. První byla nalezena při sběru na sídlišti ve Vochově (okr. Plzeň-sever), druhá pochází ze síd-liště v Hodyni (okr Strategickou polohu návrší umocňuje i fakt, že se v době římské nacházelo na křižovatce důležitých obchodních cest. Římské nálezy jsou na této lokalitě známy již od 17. století. První systematický archeologický průzkum zde provedl A. Gnirs v letech 1926-1928

Nálezy řeckých, římských a raně byzantských mincí v Čechách. Nejpočetnější skupinu nálezů antických mincí z českého území reprezentují římské mince z období císařství, právě jim je v publikaci věnována největší pozornost. A to jak nálezům hromadným, tak i jednotlivě nalezeným exemplářům Jednalo se větší stříbrnou minci o nominální hodnotě 60 krejcarů.Do nové nominální struktury byly tehdy přejaty v Čechách jen nejdrobnější mince (bílý peníz = 1/3 krejcaru a haléř = 1/6 krejcaru. České mince jednotné říšské měny byly vydávány v hodnotách 1, 2, 10, 30 a 60 krejcarů České mince jednotné říšské měny byly vydávány v hodnotách 1, 2, 10, 30 a 60 krejcarů. Bílý groš - roku 1573 /Maxmilian II. Habsburský (1564-1576)/ byla v Čechách ukončena ražba krejcarových mincí a začaly se znovu razit tolary a groše nazývané tradičně bílý groš (ekvivalent 7 bílých peněz) st. n. l. ojedinělý je nález římské mince duponius císaře Trajána z let 114 až 117, pocházející z polí směrem k Pravčicím. Mohelno na Třebíčsku - při stavbě vodní nádrže v lokalitě zvané Kočičák u Sřiého potoka, po skrývce ornice na území asi šesti hektarů se podařilo na jednom místě objevit nálezy z. V Čechách neoblíbený (byla mu připisována vina na smrti Jana Husa) syn Karla IV. Čtyři pražské artikuly - základní husitský program (1. svobodné kázání slova božího, 2. přijímání pod obojím, 3. zákaz světského panování církve, 4. trestání hříchů pro všechny

Mince republiky V počátcích republiky lidé peníze nepoužívali,ale pouze si zboží vyměnovali-jednu věc za druhou.Když Římané bohatli a začali více obchodovat,potřebovali najít přesnější způsob placení.Nejprve se jako jakési peníze používali malé bronzové kostičky a pak převzali od Řeků používání mincí.První římská mincovna byla zřízena kolem roku. Čechy v době knížecí uč. str. 55 - 61 příchod Slovanů na naše území - nejsou písemné zprávy Kosmas v Kronice české (11 - 12. stol.) - pověsti v době Velkomoravské říše se kmeny v Čechách teprve sjednocovaly - více rodů 9. stol. - prosadil se rod Přemyslovců významní i Slavníkovci první doložený přemyslovský kníže - Bořivoj zprvu sídlem Levý.

V 1. století n. l. Římané dobyli Británii a potlačili povstání vedené nejdříve Caratacem a o několik let později také královnou Boudiccou. V 1. století n. l. bylo největší keltské oppidum v Čechách známé jako Oppidum Závist přepadeno a vypáleno germánskými válečníky z kmene Markomanů Ale to není všem, na našem území nacházíme i římské mince, co jsou mnohem starší. Neprokazují ale přímou přítomnost Římanů v Čechách (na rozdíl od moravského Mušova). Každopádně nedávný nález (rok 2016) na utajovaném místě u Hradce Králové přinesl objev římských mincí

Korunovační klenoty Svaté říše římské - Wikipedi

 1. ce z období císařství - jde o nálezy hromadné, ale především o jednotlivě nalezené exempláře. Závěrečnou fázi importu
 2. cí v Čechách : (5. století před Kristem až 7. století po Kristu) : komentovaný katalog nálezového fondu = Die Funde von griechischen, römischen und frühbyzantinischen Münzen in Böhmen : (vom 5. Jahrhundert vor Christus bis zum 7
 3. ce byla velmi nepraktická, takže byly její rozměry v roce 1760 mírně zvětšeny. Hodnota grešle byla velmi nízká - 84 grešlí byl 1.
 4. ce. Historici lázeňství se domnívají, že jde o projev zvyku tradovaného už od Etrusků - vhazování drobných dárků do léčivých vod, jako poděkování za uzdravení
 5. áři, který se konal ve dnech 12.-13. února 1974 při příležitosti výstavy Římské nálezy v Čechách (1.-4. století) / Vydáno: (1974) Několik zkušeností z výroby kamenných žernovů / Autor: Fieger, Jaroslav Vydáno: (2012
 6. cí v Čechách a jejich historický význam Finds of ancient coins in Bohemia and their hisorical importace. dc.contributor.advisor
 7. cí v Čechách / Zdenka Nemeškalová-Jiroudková: Nakl. údaje: Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1962: Popis (rozsah) S. 43-60 : grafy ; 24 cm: Předmět. heslo * římské

Nálezy antických mincí v Čechách Kdy 14. listopad 2017 17:00 - 18:00. Cyklus přednášek věnovaných antickému starověku se tentokrát zaměří na novinky ve studiu této epochy. Nejpočetnější skupinu nálezů reprezentují římské mince z období císařství - jde o nálezy hromadné, ale především o jednotlivě. Hušťák, P. - Militký, J. 2010: Nález mince Antonina Pia v sídlištním objektu z mladší doby římské v Praze 9-Hloubětíně. Numismatický sborník 24 (2009), 319-321. Militký, J. 2011: Neznámý typ jihobavorského keltského 1/4statéru ze sbírky numismatického oddělení Národního muzea Doporučená témata mezi výsledky: . římské mince (294) Roman coins (212) numismatika (134

MILITKÝ, J. - KALÁBEK, M. 2009: Nález pozdně římské mince v objektu z doby stěhování národů z Olomouce-Slavonína. Numismatický sborník 23, 2008, 210-214. MILITKÝ, J. - ZAVŘEL, P. 2010: Nález římské mince v areálu sídliště z doby římské v Přešťovicích (okr. Strakonice). Numismatický sborník 24, 2009, 325. Zpracování tématu nálezů antických mincí v Čechách umožnilo vytvoření nového komentovanéího katalogu antických mincí z českého území. Jedině díky této nové pramenné základně bylo možné nově shrnout základní poznatky o jednotlivých etapách importu antických mincí do českých zemí. Ačkoliv u značné části nálezů postrádáme přesnější nálezové.

Militký, J. - Peša, V. 2009: Nález římské mince z Velké Bukoviny (okr. Děčín). Numismatický sborník 23 (2008), 209. Kalábek, M. - Militký, J. 2009: Nález pozdně římské mince v objektu z doby stěhování národů z Olomouce-Slavonína. Numismatický sborník 23 (2008), 210-214 - (et Hušťák, P.): Nález mince Antonina Pia v sídlištním objektu z mladší doby římské v Praze 9-Hloubětíně. Numismatický sborník 24 (2009), 2010, 319-321. - Neznámý typ jihobavorského keltského 1/4statéru ze sbírky numismatického oddělení Národního muzea Římské mince v Čechách. Římské mince se nalézají i na našem území, nálezy jsou docela četné, ale spíše jde o jednotlivé kusy, hromadné nálezy jsou vzácné. Především se zde nacházejí mince z 1. - 2. století a ze 3. - 4. století. Mince se na naše území dostaly především díky obchodu a průzkumným cestám.

Dalším panovníkem který v Čechách po Václavu II. razil vlastní mince byl až Jan Lucemburský, který nastoupil na český trůn až na samém konci roku 1310. Je pravděpodobné, že první mince dal razit již na počátku své vlády po své korunovaci roku 1311 zmínit římské mince, u nichž bohužel schází podrobnější nálezové okolnosti. Již v roce 1905 byl za neznámých okolností objeven římský aureus.16) V roce 16) Eugen POCHITONOV, Nálezy antických mincí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, in: Emilie Nohejlová-Prátová (ed.), Nálezy mincí v Čechách Nálezy antických mincí v Čechách14. 11. 2017 od 17hJiří MilitkýTématu dokumetace a vyhodnocení nálezů antických mincí z českého území je v posledních letech věnována velká pozornost. Nedávno byl tzv. starý nálezový stav i souhrnně publikován. Z nových nálezů však pochází velké množství materiálu, který umožňuje zcela nové prohledy na tuto problematiku

Římské legie - Římské vojsko na území Č

České a Moravské denáry jsou stříbrné mince, které se razili na našem území od 10. století. Pod pojmem denár je však známá již mince z období římské republiky a název byl odvozen do slova denarius, dena totiž znamená deset - tolik měděných mincí se v římské říši počítalo do jednoho denáru vládla v Čechách nejdéle, alespoň 434 let (počátek přemyslovské vlády neznáme, první písemná zpráva o knížeti Bořivojovi se vztahuje k roku 872, poslední mužský člen rodu, král Václav III., byl zavražděn v roce 1306). S Přemyslovci jsou spojeny základy naší státnosti i počátky křesťanstv Brno 1993.Eduard Droberjar: Encyklopedie římské a germánské archeologie v Čechách a na Moravě. Praha 2002.Dana Cejnková, Balázs Komoróczy, Jaroslav Tejral: Římané a Germáni - nepřátelé, rivalové, sousedé Zlaté mince jako indikátor nobility v době římské až počátcích raného středověku 4.5. Otázka funkce a významu antických mincí v Čechách.. 80 4.6. Lokální koncentrace nálezů antických mincí v Čechách a otázka Řecké mince. V roce 1531 pak byl v Čechách zaveden říšský zlatý, větší stříbrná mince, která měla být jednotným platidlem na území celé Svaté říše římské. Kromě stříbrných mincí se v česku razily též mince zlaté, a to například floreny a dukáty

Nálezy antických mincí v Čechách a jejich historický význam Detail práce Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora 1960, Nález mince v románské bazilice v Teplicích; 1961, K soucasnym úkolum numismatiky doby rímské; 1963, Římské mince v Čechách a jejich dějinný význam; 1986, Nález mincí tolarového údobí v Chlečicích, o. Strakonice : (tab. I - IV) 1993, Numismatický sborní Například dvojdílné dílo Jiřího Militkého Římské mince v Čechách uvádí nálezy desetitisíců římských mincí nalezených na germánských sídlištích. Salač: To je jeden názor. Další názor interpretuje mince jako zdroj surovin. A někteří badatelé zdůrazňují symbolickou hodnotu těchto nálezů

Nálezy řeckých, římských a raně byzantských mincí v Čechách

 1. ál tedy zvítězil a jako nejvyšší stříbrná
 2. úspěšné války s Marobudem v Čechách (Markomani) ale pak povstání v Panonii a roku 9 n. l. cheruský Arninius porazil v Teutoburském lese (někde u Bielefeldu) celé římské vojsko tím rezignace Říma na další výboj k severu, spíše snaha o zajištění hranice a diplomatické úsilí o kontrolu dění v barbariku.
 3. Vývoj archeologie v Čechách a na Moravě 1919-1968. Praha 1972, s. 183-196. 11RYBOVÁ, Alena: Padesát let bádání o době římské v Čechách. In: KRUMPHANZLOVÁ, Zdeňka: Vývoj archeologie v Čechách a na Moravě 1919-1968. Praha 1972, s. 159-167. 12SAKAŘ, Vladimír: K vybrané problematice doby římské v Čechách
 4. ce. prstýnek, kroužek se stopkou a trojlístek je však možné,že je na pražské groše umístili v té době v Čechách působící Italové. Zákaz oběhu a vývozu neraženého stříbra a jeho povinná výměna za
 5. Koruna císařů Svaté říše římské. Koruna vážící 3,5 kg byla zhotovena v západním Německu ve 2. polovině 10. století. Skládá se z osmi destiček, z nichž čtyři jsou pokryty emailem s vyobrazením tří starozákonních králů: Davida, Šalamouna a Ezechiáše (s prorokem), čtvrtá pak vyobrazením Ježíše Krista se dvěma anděly; čelní a temenní destičku spojuje.

Video: staré mince - historie / Numismatika Dobias -Výkup

První římské mince byly vyrobeny z bronzu a začaly se razit před 2300 lety. Pro sběratele starých mincí vznikla zajímavá publikace Encyklopedie římských císařů a císařoven z pohledu jejich mincí Na Mladoboleslavsku se našly římské mince. 20.11.2004 . sdílet . Unikátní soubor 44 římských mincí nalezli letos na podzim archeologové v blízkosti Mladé Boleslavi. I když nálezy těchto mincí jsou podle archeologa Jiřího Waldhausera z Muzea Mladoboleslavska v Čechách poměrně běžné, jen výjimečně se podaří objevit. V kategorii 7. Lokality - nálezy Germánů. Amatérští archeologové nedávno za pomoci detektorů kovu objevili na utajovaném místě na Hradecku poklad: stříbrné římské mince. V historii východočeské archeologie je to vůbec poprvé, co se takový numismatický soubor dostal vědcům do ruky

Historie peněz v Česku - Stříbrňák

 1. ce až po sochy. Místní park proti muzeu má svéráznou výzdobu - mezi stromy stojí římské náhrobky, jejich texty jsou přeloženy do němčiny
 2. V devadesátých letech zasáhla naši zemi móda keltománie. Nebylo to ostatně poprvé v dějinách, kdy do módy přišla keltská hudba, a probudil se zájem o oppida, menhiry, o druidy. Romantická vlna zájmu o tyto dávné obyvatelé sebou však rozšířila i zavádějící informace. Vědci jsou v pohledu na existenci Keltů na našem.
 3. ální struktury byly tehdy přejaty v Čechách jen nejdrobnější
 4. imum nálezů. Archeologové tam označili za nejpodstatnější nález římské
 5. Jak se slaví Vánoce v Bulharsku?. Ve staré bulharské národní tradici se ve vánočních svátcích spojují charakteristické prvky pohanství, řecko-římské slavnostnosti a křesťanství. V dnešní době se některé z nich zachovaly, ale dodržují se víc na vesnicích. Vánoce se v Bulharsku slaví vždy 25. prosince.Bulharsky se nazývají Roždestvo Christovo nebo Koleda

Nešťastný římský pekař Lucius smutně zachřestí mincemi ve svém váčku. Denárů má dost, ale přesto za ně skoro nic nekoupí. Roku 268 n. l. obsahují římské mince, kdysi tvrdá měna, už jenom pouhých 0,5 % stříbra A tak bylo až do mincovního patentu z r. 1561. Již od r. 1443 razila se v Čechách drobná mince (malý peníz) téže hodnoty. Tyto mince byly jednostranné, výjimečně oboustranné a na mincovním obraze byl lev, jméno panovníka a letopočet na rubu korunované W. nebo pouhá koruna

Germánské kmeny na našem území LovecPokladu

- Římské mince (Praha 1982 a 1995). Obě tato díla K. Kurz významně upravil, doplnil a sloučil v jeden celek, přičemž v sobě nezapřel své původní zaměření na antickou hospodářskou historii, a tak jsou v této problematice zřetelně zohledněny i ekonomické pohledy na mincovnictví To označení, že Teplice jsou nejstarší lázně v Čechách i ve střední Evropě, vychází z toho, že v roce 1879 byly v hlavním teplickém pramenu v Pravřídle nalezeny kromě jiných předmětů také římské a keltské mince, které pocházejí přibližně z třetího až prvního století před naším letopočtem V České republice jsou známá naleziště lebečních amuletů v Radovesicích, Prosmykách, Tuchoměřicích a v Tuchomyšli. Specifický byl způsob provrtání třemi dírkami pro kolečka nošená jako amulety a talismany. Pokud nebyla provrtána, mohla být umístěna jen ve váčku nebo tašvici - vlastně jako vzácná a hodnotná mince Rakouská mincovna v roce 2008 vydává novou sérii zlatých 100eurových mincí na téma Koruny Habsburků. První mince, která vyšla dne 5. listopadu 2008, se věnuje koruně Svaté říše římské národa německého. Římská říše Zánik římského impéria prožívali lidé v západních provinciích jako zánik světa Lidové označení vzniklo v Čechách a v Německu (Regenbogenschüsselchen) podle toho, že tyto mince nacházeli šťastlivci většinou na polích po prudkém dešti, který je omyl a ony se potom třpytily ve slunečních paprscích

Panovníci českých zemí - přehled českých ději

Výrobní aktivity na sídlištích starší doby římské v Čechách: 2007: Jan: Kostěnec: GA UK: 32007: Hagia Sofia v Istanbulu: stavebně historický průzkum vedlejších budov a přístaveb 2007: Katarína: Kytnarová: GA UK 336/2006: Pozdně římský a byzantský vliv na raně islámské umění a 2007: 2008: David: Lužický. A před rokem 1230 v Pise je tato větší Ag. mince uvedena v pevný poměr k dosavadnímu měnovému systému, neboť se rovná 12 denárum.Roku 1266. Ludvík lX. Začal razit slavnygrossus turonenssis. Přímý románský vliv na zavedení grošove měny v Evropě se projevil potom v Čechách,kde roku 1300. Byla zavedena nová mince

Teplice jsou nejstarší ve střední Evropě | Radio Prague

BRÁDLE, Vojtěch: Význam kladské vládní mince ve struktuře oběživa v Čechách druhé poloviny 17. století. In: Východočeský sborník historický 21, 2012, s.151-162. BRÁDLE, Vojtěch, MILITKÝ, Jiří: Nález římské mince v obci Svinary (okr (et Profantová, N.): Nález keltské zlaté mince v raně středověkém hrobu v Klecanech (okr. Praha-východ). Numismatický sborník 22, 2007, 19-29. (et Vokáč, M.): Nález římské mince v objektu z pozdní doby římské z Mohelna (okr. Třebíč). Numismatický sborník 22, 2007, 187-189

Římské dohody, vznik EU

Římské mince - h-numismatik

Lázně Teplice v Čechách. Kdy byly objeveny horké léčivé prameny v lázních Teplice se přesně neví, ale keltské a římské mince nalezené v minerálním prameni Pravřídlo prozrazují osídlení už v době bronzové Archeologie ve Středních Čechách 5/2001 Napsal vh dne 30. listopad 2005. V kategorii Archeologie a experimenty. Obsah periodika vydaného Ústavem archeologické památkové péče Středních Čech v roce 2001 1. svazek Karel Sklenář: Pravěké a raně středověké lokality středních Čech v topografiích 1785-185 a báňsé podniání v Čechách PaedDr. Josef Velfl Grafický návrh: Ing. Jaromír Kabíček pozici nového politického centra Svaté říše římské a byla pilířem tohoto impéria. V Jílovém až do roku 1420 sídlil v domu Mince královský horní úřad. 41 Zlatá pamětní mince Zlatá bula sicilská - Běžná kvalita (standard) (v Čechách Přemysl Otakar I.). Otakarovi I. jako odměna za podporu, již mu Přemysl poskytl v úspěšném boji o královskou korunu Svaté říše římské. Protože v té době Fridrich neměl ve svém držení říšskou pečeť, potvrdil pravost listiny.

Pražská mincovna – samá vzácnost (Portál hlavního města Prahy)Aktivním stříbrem účinně proti plísním

Víte, že i naší krajinou pochodovaly římské jednotky a že se k nám dostávalo dokonce i římské zboží nebo peníze? Přijďte do ústecké kavárny Fokus kafe a dozvíte se víc! Hostem dalšího setkání z cyklu Café Nobel Bez kofeinu, určeného dětem a mládeži, bude v úterý 6. února archeolog Pavel Titz. Z dějepisu znáte, že [

Archeolog v šokuKatalog Mince Ferdinanda III
 • Květinové aranžmá na stůl.
 • Komu sluší černé vlasy.
 • Škytavka slovensky.
 • Šafrán z egypta.
 • Samoregulační topný kabel 12v.
 • Kreatin myostatin.
 • Amsterdam shop drogy.
 • Dospělost charakteristika.
 • Hudební výchova křížovka.
 • Wendys price.
 • Vstřikování plastů pdf.
 • Modrá krev čt.
 • Bronzové úchytky.
 • Duomox 1000 doplatek.
 • Ryby v brněnské přehradě.
 • Holiday autos zkušenosti.
 • Generál schorner.
 • Image to console text.
 • Tolik slovní druh.
 • Generování seznamu tabulek word.
 • Uštknutí kobrou.
 • Islandský kůň v čr.
 • Správné držení těla při běhu.
 • Dětská postýlka brno.
 • Programování matfyz.
 • Ochucená vláknina.
 • Jak správně skladovat potraviny v lednici.
 • Značení kabelů.
 • Pololetní prázdniny teplice.
 • Jak spustit regeneraci dpf mazda.
 • Outdoor cz.
 • Animátorský kurz 2017.
 • Programování matfyz.
 • Telefon blackberry cena.
 • Zábrana do dveří 60 cm.
 • Danny devito batman.
 • Diadermine recenze.
 • Velky gatsby kniha.
 • Bažanti a cizinecká legie online.
 • Vrána inzerce.
 • Ukázky z filmů mp3.