Home

Synonyma homonyma cvičení

SYNONYMA - slova souznačná,slova se stejným nebo podobným významem,některá synonyma mohou mít citové zabarvení. ANTONYMA - slova opačného významu,někdy se tvoří odvozením předponami NE- a BEZ-. HOMONYMA - slova souzvučná, slova, která mají stejnou podobu (stejně znějí), ale různý význam i původ Seznam cvičení: www.onlinecviceni.cz : Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit! Ročník Předmět Kapitola Podkapitola Název > 9: Český jazyk: Význam slova: Synonyma, antonyma, homonyma: 01b: Zobrazena cvičení 1-1 (0 bonusová skryta) Zadat své skupině jako úkol * Skupina: * Platnost. Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit! Ročník Předmět Kapitola Podkapitola Název > 5: Český jazyk Synonyma: 05b: Zobrazena cvičení 1-5 (0 bonusová skryta) Zadat své skupině jako úkol * Skupina: * Platnost od: * Platnost do Synonyma homonyma. Ve kterém řádku jsou všechna slova synonyma? Hledat, pátrat, nakupovat Střežit, hlídat, okukovat Učit, vyučovat, školit Nadávat, spílat, mračit se Ve kterém řádku jsou všechna slova synonyma? Budova, dům, stavení Pero, propiska, psací stroj.

Homonyma (slova souzvučná) - Slova souzvučná (homonyma) - procvičování online, testy, rozsáhlá sbírka příkladů Slova mnohoznačná, homonyma, synonyma, antonyma jednoznačná - zelený, mládež, termíny - skalpel, kyslík, vlastní jména - Praha, citoslovce - mňau mnohoznačná - většina slov má význam: a) primární (základní) - oko (orgán), kohoutek (malý kohout ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP. Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na téma Microsoft Teams nebo G-Suite pro ZŠ a Doporučujeme vhodné aplikace a on-line zdroje pro MŠ

Synonyma, homonyma skolaposkole

 1. Synonyma, homonyma, antonyma. Synonyma, homonyma, antonyma. Co musíte znát? Synonyma, antonyma, homonyma. Synonyma (slova souznačná) Jsou slova se stejným nebo podobným významem. Vyskytují se u různých slovních druhů. Např. online cvičení (41%) slohové práce (15%
 2. Synonyma (slova souznačná), jsou slova nebo výrazy, které mají vzájemně stejný nebo podobný význam a lze je za určitých okolností zaměňovat.. Úplná synonyma mají zcela totožný význam a lze je volně zaměnit ve všech kontextech kromě ustálených obratů. Úplná synonyma jsou v češtině vzácná (např.chlapec a hoch), nejčastěji jde o přejatá slova a jejich.
 3. 10 úloh | Typ cvičení Kvíz / test Naučíme vás správně určovat homonyma v jednotlivých slovních případech . Tyto testy zaměřené na určování významu slova ve větě pro vás budeme i nadále rozšiřovat a připravovat obtížnější příklady homonym
 4. Jak rychle začít s on-line výukou Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na sérii webinářů 4 X 90 MIN na téma Office 365 a Microsoft Teams pro ZŠ a G-Suite a Google Classroom pro ZŠ
 5. Homonyma a slova mnohoznačná. Někdy bývají homonyma zaměňována s mnohoznačnými slovy. Pro rozlišení těchto skupin slov je potřeba vědět, že u homonym je podoba čistě náhodná, zatímco u mnohoznačných slov došlo k přenesení významu na základě nějaké podobnosti, často se jedná o to, že obě pojmenovávané.
 6. Synonyma, antonyma, homonyma Základní škola a mateřská škola Lázně Kynţvart Autor: Mgr. Jana Špryňarová NÁZEV: VY_32_INOVACE_06_CJ3 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2181 Anotace: Materiál je tvořen pracovním listem s řešením. Ţáci si v něm zábavnou formou (osmisměrka, hřebenovka

Český-jazyk.cz - SLOVNÍČEK POJMŮ: Vysvětlení pojmu Synonyma, antonyma a homonyma - Synonyma = slova souznačná • slova hodně blízkého podobného významu • nestejně znějí, jsou různých základů Příklady • dům, budova, stavení,.. Online cvičení | 1. stupeň. Procvičujte vše, s čím se ve škole setkají vaši nejmenší školáci. Najdete zde cvičení z matematiky, českého jazyka, prvouky i angličtiny, přírody a společnosti, která odpovídají jednotlivým školním tématům prvního stupně Online slovník češtiny, slovník synonym a pravidla pravopisu zdarm Online testy ze slovní zásoby. SLOVA PŘEJATÁ VÝZNAM 1. SLOVA PŘEJATÁ VÝZNAM 2. SLOVA PŘEJATÁ VÝZNAM

Seznam cvičení

Seznam cvičení => Najdi synonyma (stejná slova) Vyber z nabídky správné řešení. Kontrola . OK. Ak si nie ste istí, čo sa skrýva pod kategóriami synonymá, antonymá, homonymá, neváhajte si preštudovať tento článok. Po prečítaní vám bude slovenský jazyk zase o niečo jasnejší. Synonymá Synonymá sú slová s rovnakým alebo veľmi blízkym významom. Môžeme tak slovo jeho synonymom nahradiť bez výraznejšej zmeny významu vety. Samozrejme, je veľmi málo.

Vědomostní testy online. Angličtina, čeština, němčina, matematika, filmy, seriály, knihy, historie a jiné, zábavné i poučné SYNONYMA - HOMONYMA - ANTONYMA Vylušti tajenku, získané slovo vysvětli a urči, do jaké vědní disciplíny patří Synonyma, opozita, antonyma a homonyma. Východ a západ. Noc a den. Kluk a hoch. Pila a pila. Malý a velký. Přítel a kamarád. Co jsou synonyma, co opozita, antonyma a co homonyma? Různé učebnice používají různou terminologii. Pro příklad bychom mohli říct, že antonyma a opozita jsou synonyma. Ale bude potřeba si to vysvětlit

CELÝ KURZ: ️ https://learntu.be/scio-verbalni-oddil-yt ️ Jedná se o 4. lekci zdarma - SYNONYMA A ANTONYMA - PŘÍKLAD 1, která je součástí kurzu SCIO - OSP -.. homonyma. Upozornění: vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc. a ověřil editor. Význam: slova souzvučná,stejně znějící, avšak odlišného původu a významu (např. vinice-vinice, travička-travička, rys-rys) Knihy Interlingválne homonymá v súčasných slovanských jazykoch-- autor: Lacková Mart Aktivizační prezentace a dva testy, lehčí a těžší, pro výuku českého jazyka, zaměřené na slova stejného či podobného významu a slova opačného významu (synonyma a antonyma). Primárně jsou určeny žákům s lehkým mentálním postižením, ale jako základní informační materiály je lze využít i pro jiné skupiny žáků Synonyma, homonyma - praktická cvičení - 22/5 - Vyber si 5 dvojic a ty užij ve větách tak, aby byl zřejmý rozdíl - 22/7 a - Přepiš poslední odstavec, nahraď vyznačená slova synonymy. Pověst. Přečti si jednu ze Starých pověstí českých, zapiš si ji do sešitu - název, o čem j

Homonyma a synonyma. Toto video patří do placené části kurzu. Kupte si kurz za 640 Kč Funkční styly a slohové postupy - cvičení : Délka lekce: 00:24. Závěr. 80. Závěr kurzu : Délka lekce: 00:14 | Spolupracujte s námi | FAQ | Partneři | Ochrana soukromí. 06 Synonyma, antonyma, homonyma PL Synonyma, antonyma, homonyma Základní škola a mateřská škola Lázně Kynţvart Autor: Mgr. Jana Špryňarová NÁZEV: VY_32_INOVACE_06_CJ3 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2181 Anotace: Materiál je tvořen pracovním listem s řešením 1.5 Homonyma, synonyma V angličtině táž fonematická struktura často vyjadřuje dva (i více) zcela různé významy. Slova mající stejnou zvukovou podobu, avšak rozlišená v psaném jazyce jsou homofona, např Homonyma Slova souzvučná stejně znějí, ale mají jiný význam někdy se setkáváme s homonymy jen ve výslovnosti a ne v písmu např. Nervi mi nervy. * rys zvíře, výkres, v obličeji * kolej železnice, studentská, po aut Cílem aktivity je dané slovo použít ve větě a se správným významem. Pracovní list je vhodné použít pro opakování nebo naopak v motivační části hodiny. Očekávaný výstup: rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech.

Čeká nás téma - Význam slova => slova jednoznačná a mnohoznačná, synonyma, antonyma a homonyma. Jde o teorii, kterou naleznete v prezentaci (jedna prezentace je podrobnější, vypište teorii, jednotlivá cvičení v prezentaci připravte ústně a také ústně zkontrolujeme na online hodině) •poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma . Výstupy RVP - zraková oblast •rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky, cvičení -mechanické pomůcky, např. logopedické sondy, rotavibrátor, ale i párátko, špátle, lžička, prsty významové vztahy mezi slovy. Různé druhy úkolů a cvičení mohou sloužit k ústnímu opakování a doplňování znalostí pod vedením učitele. Pracovní list je možné využít i jako kontrolní cvičení a lze jej tedy vypracovat i písemně přejímání slov, význam přejatých slov. Různé druhy úkolů a cvičení mohou sloužit k ústnímu opakování a doplňování znalostí pod vedením učitele. Pracovní list je možné využít i jako kontrolní cvičení a lze jej tedy vypracovat i písemně Slova souznačná (synonyma) Homonyma pravá a nepravá (homofona a homografa) Významový okruh slova / významové pole slova. Slova s citovým zabarvením (slova lichotná / mazlivá a slova hanlivá), slova bez citového zabarvení Stylizační cvičení. Oprava a hodnocení ve slohové a komunikační výchově.

Synonyma homonyma skolaposkole

souvětí, jednoduché věty, doplněk, zájmena, synonyma, časování sloves, význam rčení. VY_12_Inovace_Jazykový rozbor II..06: 7. - 8. Žák si procvičí celkový jazykový rozbor. Pracovní listy k procvičování učiva o větné skladbě, vyjmenovaných slovech, synonymech, slovních druzích a jejich mluvnických kategoriích CVIČENÍ Utvořte jednoslovná pojmenování: Ráno musím jet osobním vlakem . Kup mi Lidové noviny . Zaměstnanci homonyma, synonyma nebo antonyma (učitel žákům zopakuje, co jsou synonyma a antonyma). 2 Po celou dobu hry se žáci drží příze. Příze by měla být mezi jednotlivým Slova jednoznačná a mnohoznačná, synonyma, homonyma, antonyma -pročtěte si poučky ze stran 32-35 - co neumíte, zapište si. Prezentace ZDE. Cvičení - PS na úterý 10,11, na čtvrtek 12,13. LITERATURA - prezentace K. Čapek- zapište do literárního sešitu z této prezentace to, co je modrým písmem, ostatní si pročtěte.

Homonyma (slova souzvučná) - Procvičování online - Umíme česk

Slovní zásoba a význam slova - 9. tříd Author: jana Created Date: 4/21/2012 6:28:50 P

21. Slova mnohoznačná, homonyma, synonyma, antonyma ..

Synonyma a homonyma Název projektu: OP VK 1.4.72038519 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2952 OP Vzdělání pro konkurenceschopnost 1.4. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Autor materiálu: Pavel Růžička SYNONYMA A HOMONYMA Synonyma Homonyma Příklady Cvičení SYNONYMA Jinak řečeno slova souznačná 3. Doplňte chybějící písmena v pravopisném cvičení, které najdete v přiloženém dokumentu s názvem Frazeologismy 7.B. Zadání ke všem zmíněným úkolům najdete v dokumentu Frazeologismy 7.B, ve kterém je vypracujte, uložte a odešlete do středy 14.10. Přečtěte si tabulku na str. 20 v učebnicích - synonyma, homonyma Cvičení jsou zaměřena na slovotvorné způsobya na morfematický rozbor slov. 4. Základní pojmy lexikologie 1 Výukový materiál se zabývávybranýmizákladními lexikologickými pojmy. Cvičení jsou zaměřena na mnohoznačnápojmenování, konkrétně se jedná osynonyma, homonyma, antonyma a paronyma Při psaní těchto cvičení, vyhledávej významy slov na webu, doporučuji Google (je to nejrychlejší). Teprve potom hledej synonyma, antonyma, homonyma. A nakonec tvoř věty

Pod vypracované cvičení napište další nadpis, tentokrát Významové vztahy mezi slovy a definujte synonyma, antonyma, homonyma (str. 15). Poté vypracujte cvičení 15/3a . Toto si společně zkontrolujeme na první online hodině - ve středu 21 Opakovat synonyma, antonyma, homonyma. synonyma (slova stejného nebo podobného významu) př. kámen-balvan, plakat-brečet. PS 7/5, 6. homonyma (slova, která stejně znějí, ale mají různý význam) př. pas - cestovní doklad i část těla, liška - zvíře i houba. PS 6/1, 2, skupina 2 Skupina: Inna, Šimon, Karel, Matyáš, Mariana, v době distanční výuky - PONDĚLÍ 13:45. Učivo z Českého jazyka - doplněné a vyhodnocené cvičení zašli každý pátek, tak jak tomu bylo na jaře, na můj email - n.herinkova@seznam.cz děkuji Synonyma jsou slova se stejným významem, jinak je nazýváme slova souznačná. pes - psík dům - barák notebook - laptop Antonyma jsou slov s opačným významem, jinak je nazýváme slova opačná nebo opozita. bohatý - chudý zdravý - nemocný světlo - tma Homonyma jsou slova, která se stejně píší (homografa), případně stejně znějí (homofona), ale liší s

DUMY.CZ Materiál Synonyma, antonyma, homonyma

 1. S. 18/6 - udělejte to ústně, co nevíš, zeptej se v rodině, podívej se na internet; najdi v cvičení přirovnání. S. 18/8 - použij jakýkoliv druh frazeologismu, který tě napadne, napiš si to do sešitu. S. 19/9.a - do ŠS - jednoslovná pojmenování rozděl na spisovná a nespisovn
 2. Internetové stránky zaměřené na výuku českého jazyka, na kterých najdete zdarma vysvětlení gramatiky i různá cvičení s vysvětlením správných odpovědí. Dále na nich naleznete testy z české i světové literatury
 3. Zapiš si definice z učebnice na str. 14 a vyzkoušej písemně na cvičení 3 a,b/ str. 15. 2. hodina: Významové vztahy mezi slovy. Co jsou synonyma, antonyma, homonyma a slova mnohoznačná? Písemně definuj ze strany 15. Úkol 1: Uveď synonyma ke slovům: oblečení, mrak
 4. významu podle vnitřních souvislostí, synonyma, antonyma, homonyma, sousloví Vše je opakování - probíralo se v nižších ročnících Vypracuj - Učebnice Český jazyk str. 29 cvičení 4 ústně, str. 30 cvičení 4 ústně, str. 31 cvičení 6 ústně, str.3

Procvičování pravopisu - český jazyk pro 7. ročník - Úkoly a cvičení v tomto pracovním sešitu jsou zaměřené na procvičení a zlepšení různých pravopisných jevů. Nauka o slově (význam, synonyma, antonyma, homonyma, odborné názvy,) Skladba (věty jednočlenné, přísudek, podnět, předmět, příslovečné. E-mail* Souhlasím s obch. podmínkam

4 OBSAH Komunikace a sloh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 1. Popis. v učebnici str. 13 cv. 5 (vyber si 7 slov jednoznačných a utvoř s nimi věty). Cvičení vypracuj do sešitu na mluvnici. 2) Slovo a sousloví. viz online hodina a přehledová tabulka v učebnici na str. 15. v uč. na str. 16 cv. 2 - vypiš pouze sousloví (do sešitu mluvnice) v uč. na str. 16 cv. 4 - cvičení vypracuj do sešitu.

Homonyma jsou slova? souznačná; mnohoznačná; jednoznačná; souzvučná; 10/10 Dvojice slov černý - bílý jsou? antonyma; kalambúry; synonyma; metafory; Autor: Hájínka, 2007 Další testy Český jazyk 15 Český jazyk Český jazyk - rozcvička 15 Český jazyk Kameňák 2 10 filmy Pletiva rostlin 1 Rychlost. Vytvořte unikátní pravopisné cvičení během 15 vteřin. A to s libovolnou obtížností a počtem vybraných jevů. Poté jen cvičení uložíte, vytisknete a hned může vaše dítě procvičovat (jak pravopis, tak psaní rukou) Pomůcka obsahuje čtyři obrázkové části (synonyma,homonyma,antonyma,rýmy) a pro pátou část (slova jednoslabičná dvojslabičná trojslabičná a čtyřslabičná), vybíráme obrázky ze čtyř obrázkových částí. Všechny obrázky je možné využít i ke spoustě různých činností od logopedických cvičení až po.

Synonyma, homonyma, antonym

Každý den udělají jedno cvičení. Zmáčknou v programu opravu, vyfotí opravené cvičení a pošlou mi ho na e-mail Objednávejte knihu Žvanda a Melivo - Cvičení na rozvoj slovní zásoby v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených zákazník - synonyma, homonyma - slova citově zabarvená - pravopisná cvičení - 3. ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE - 5. KONTROLNÍ DIKTÁT. květen: - nauka o tvoření slov - slovní zásoba - obohacování - tvoření slov - odvozování - skládání - zkracování - odvozování podstatných jmen - přechylování - odvozování. Postaráme se o vaše účetnictví od A do Z. Vlastní účetní a tým poradců k dispozici kdykoliv Bez zbytečného paírování Aplikace pro telefon a table Synonyma (souznačná), homonyma (souzvučná), antonyma, uč. 7 str. 10 slova jednoznačná a mnohoznačná (u mnohoznačných metafora, metonymie) uč. 7 str. 18 upřesnění synonyma, homonyma prosím předat jen jednu společnou verzi Bára, Eva 5. okruh uč. 9 str. 17, 18 ROZVRSTVENÍ SLOVNÍ ZÁSOB

jazykovědné disciplíny, slovníky, synonyma, homonyma, antonyma, paronyma . Cílová skupina: žák 1. ročníku. Stupeň a typ vzdělání: střední odborné. Očekávaný výstup: V písemném i mluveném projevu volí vhodné výrazové prostředky podle jejich funkce a ve vztahu k sdělovacímu záměru, dané situaci, kontextu Cvičení synony, antonyma, homonyma. 1. Podtržená slova nahraďte synonymy: Na nočním stolku stála svítilna. Malou obec navštívil soukromý prodejce. 3. Každé z následujících slov užijte ve dvou větách tak, abyste vytvořili homonyma: Pila Brnění Kolem Zim

Dobrý den, dnes se vrhneme na pár úkolů ze slohu, konkrétně na slohový útvar POPIS. Pracujte s učebnicí na str.107 a slohovým sešitem.. V učebnici si přečtěte základní informace o popisu, popisu předmětu a jazykových prostředcích popisu předmětu (modré rámečky).. Do sešitu sloh zapište dnešní datum a nadpis Popis.. 1.úkol rozdělte stránku na 2 sloupce - 1. Homonyma - cvičení Odlište homonyma od mnohoznačných slov: Jeřáb Vezme Les/lez Rameno Ženou Klika Jádro Sním Spoušť DALŠÍ CVIČENÍ - PRACOVNÍ SEŠIT, S. 26/4,5 Významové vztahy mezi slovy Viz UČEBNICE, S. 31 Na základě věcného významu vznikají mezi slovy vztahy NADŘAZENOSTI, SOUŘADNOSTI A PODŘAZENOSTI: živočich. Obsažené sady cvičení a testů studenta následně připraví na typologii úloh, se kterými se setká v přijímacím řízení. Cvičebnice je rozdělena do 6 tematických okruhů po 5 lekcích. Každá lekce obsahuje cca 15 minutové video, sadu 3 složitějších cvičení s nápovědou a 5 kratších testových otázek

Synonyma (slova souznačná) - Procvičování online - Umíme česk

Internetový test na prověření vašich znalostí o homonymech

 1. Úkoly a cvičení v tomto pracovním sešitu jsou zaměřené na procvičení a zlepšení různých pravopisných jevů. Tematicky vychází z probírané látky češtiny v 7. ročníku a je připraven v souladu s RVP. Nauka o slově (význam, synonyma, antonyma, homonyma, odborné názvy,) Skladba (věty jednočlenné, přísudek.
 2. Cvičení synonyma, antonyma, homonyma 1. Podtržená slova nahraďte synonymy: Na nočním stolku stála svítilna. Malou obec navštívil soukromý prodejce. Chlapci hráli na hřišti fotbal. Pes je oddaný svému pánovi. Za vraty štěkal velký hafan. Zkoušející položil studentovi dotaz. î. Napište antonyma k následujícím slovům
 3. Opakování a procvičování - synonyma a homonyma. Motivační cvičení na protažení celého těla, spojit rytmizaci s pohybem, snažit se udržet řadu, chůze s bubínkem, klavírem, písničky z pohádek, cvičení se šátky, míčky, molitanové kostky, padák, další možné obměny a variace cvičení s náčiním a nářadí
 4. - slovní zásoba a tvoření slov - slova a pojmy, význam slov, slova jednoznačná a mnohoznačná, antonyma, synonyma, homonyma; stavba slova (kořen, část předponová a příponová, koncovka) OSV - rozvoj schopností poznávání - pozornost a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování, řešení problémů, dovednosti pro.
 5. Hlavní strana Další cvičení. Význam slova - teorie. Přesuňte správnou odpověď těsně ke slovu v prvním sloupci. Homonyma. Slova neutrální. Mluvnický význam. Slova hanlivá. Sousloví. Věcný význam. Odborné názvy. Synonyma

Kvalita synonyma nebo použití synonym je známo jako synonymie . Synonyma je věda nebo umění, které studuje a rozlišuje synonyma. Český-jazyk.cz - SLOVNÍČEK POJMŮ: Vysvětlení pojmu Synonyma, antonyma a homonyma - Synonyma = slova souznačná • slova hodně blízkého podobného významu • nestejně znějí, jsou. Zkuste nejprve tato cvičení: Slova souznačná (synonyma) div.asp_r.asp_r_1.vertical{max-width:300px}div.asp_r.asp_r_1 span.highlighted{font-weight:500}Pravopisné diktátyBě/bje, vě/vje, mně/měČárkyI/y v koncovkáchKoncovky podst. jmenKoncovky příd. jmenOstatní cvičeníSamohlásky, souhláskySouhrnné diktátyShoda přísud. s.

NOVÁ ŠKOLA, s

DUMY.CZ Materiál Synonyma - pracovní lis

-synonyma, homonyma - 5 testíků 2. Téma: ODBORNÉ NÁZVY Vypadá to jako nová látka, ale myslím, že odborné názvy, aniž byste to tušili, používáte dnes a denně . Určitě pro vás bude hračka si o nich něco přečíst, vypracovat cvičení. Není to těžká látka, proto si troufám vám ji dát k samostatnému procvičení Učební látku ( Synonyma, Antonyma a Homonyma) přepište do sešitu mluvnice a nastudujte. Cvičení odevzdáte v prvním týdnu po návratu do školy - synonyma, homonyma, antonyma - slova citově zabarvená - odborné názvy leden 4. Nauka o tvoření slov - slovní zásoba - způsoby jejího obohacování - tvoření slov (odvozování, zkracování, skládání) Mluvní cvičení průběžně po celý rok Co jsou synonyma? Co jsou antonyma? Co jsou homonyma? A uveďte příklady. Motivace: v dnešní hodině dávejte pozor, řádně si plňte zadané úkoly, je možné, že se nějaké cvičení může objevit v testu, který nás čeká. HLAVNÍ ČÁST. Hodinu začneme cvičením do sešitu

Homonyma - Moje čeština - Čeština na internetu zdarm

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUBMO_CESKYJAZYK_05 Název materiálu: Synonyma, homonyma, antonyma Tematická oblast: Český jazyk, 2. ročník Anotace: Cílem mé práce je vytvořit podpůrný didaktický materiál pro úroveň žáků tříletých učebních oborů. Slovní zásoba žáků je velmi malá. Rozšíření slovní zásoby lzedosáhnout také používání Přijímací zkoušky na střední školu jsou bezpochyby jednou z nejdůležitějších a nejtěžších zkoušek v životě. Proto jsme pro vás s naším nejlepším lektorem českého jazyka, Tomášem Ficzou, připravili tento velmi obsáhlý kurz. Díky kurzu výrazně zvýšíte své šance, že budete přijati na svou vysněnou střední školu, a to ať jste studovali dosud na.

+homonyma#selid ODBORNÉ NÁZVY - TABULKY na straně 68 a 69 + napiš 5 odborných názvů, které patří do þeského jazyka (příklad: homonyma, synonyma, infinitiv, podstatná jména Test zaměřený na význam slov, synonyma, antonyma a homonyma. V první části testu uveďte synonyma (slova souznačná), v druhé části uveďte antonyma (slova opačného významu) a na závěr napište příklady homonym (slova souzvučná - mají stejnou podobu, ale jiný význam).. Význam slov - tes Zopakujte si synonyma a homonyma - pracovní sešit (přehled učiva str. 2) Vypracujte: pracovní sešit cvičení 1 a) a 2 na straně 13 (neposílejte) Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Mobil: 724 019 623 Možno využít WhatsApp. Aj - H. Spěvákov synonyma, antonyma, homonyma; Pravidelnou součástí přijímacích zkoušek na střední školy jsou také cvičení ze slohu a z literární výchovy. Budeme pilovat uspořádání textu podle textové návaznosti, naučíme se rozeznat základní slohové útvary a žánry. Co se týká literární teorie, objasníme si, co to jsou. Mluvnice: Pokračovali jsme dál v kapitole Význam slov (prošli jsme synonyma a homonyma dle učebnice - mrkli jsme spolu na zápis a zkusili některá cvičení jak na synonyma, tak na homonyma). Zároveň jste dostali přes Teams kanály pár výzev, které jste mohli poslat, a tím získat jedničku

Co jsou Synonyma, antonyma a homonyma? (paronyma

E-shop

Procvičování českého jazyk

- pravopisná cvičení - stavba slova - kořen, předpona, přípona, koncovka - 1. čtvrtletní písemná práce - 2. kontrolní diktát. prosinec: - slova jednoznačná a mnohoznačná - synonyma, antonyma, homonyma - odborné názvy (slovníky) leden: - tvarosloví - slovní druhy, slova ohebná, neohebn - Slohová cvičení - rozvoj fantazie. MATEMATIKA. Opakování jednotlivých prostředí Hejného metody, prohlubování znalostí:- Krokování, cyklotrasy, parketování, násobilkové čtverce. Písemné sčítání. Dělení 1, 2, 3 a 10. Geometrie - rýsování do čtvercové sítě PRVOUKA. Krajina v okolí domov 12.10. : test-opakování: Pročti si v PS cvičení, která jsme řešil a jsi připraven na test!-Význam slov( synonyma, antonyma, homonyma) -Slova nadřazená, podřazená souřadná Týden 29.09 - 2. 10. Diktát 29.9. nedopadl moc dobře. Prosím o neustálé opakování vyjmenovaných slov TÉMA: SLOVA JEDNOZNAČNÁ, MNOHOZNAČNÁ/SYNONYMA, HOMONYMA, ANTONYMA Přečtěte si modrý rámeček v učebnici na straně 35 (pro hlubší pochopení se můžeš podívat na toto video): Online cvičení k procvičování (můžete mi napsat, kolik jste měli procent z kvízu)

Slovník českých synonym Lingea s

V opakovacím cvičení na str. 56 si potom vyzkoušej své znalosti (správnost odpovědí si ověř vzadu v učebnici) Zeměpis učebnice str. 49 pročíst text a udělat zápis Podpovrchová voda Český jazyk Zopakovat si synonyma, homonyma, antonyma Na papír 79/ 3a, ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘEZNICE se sídlem: Rožmitalská 419, 262 72 Březnice (okres Příbram - Středočeský kraj) 49.5598625N, 13.9466619E Vize škol Český jazyk Zopakovat si synonyma, homonyma, antonyma Na papír 79/ 3a,b Vzor: pravdivé- nepravdivé Synonyma- lživé apod. LV Alois Jirásek- Faustův dům přečíst a odpovědět na otázky pod textem- na papír 23.3. odvozování, skládání, zkracování- ústně ta. uč. s. 83: Ověřte si, jak jste zvládli látku v této kapitol

Online testy český jazyk, slovní zásob

Synonyma = slova stejného nebo podobného významu (chlapec - hoch, běžet - utíkat) Antonyma = slova opačného významu (den - noc, rychlý - pomalý) Homonyma = slova stejně znějící, ale s různým významem (bít - být, sběh - zběh) (kolej: 1. železniční, 2. vysokoškolská ubytovna 3 obsah Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 opakovÁnÍ z 6. roČnÍk Přesmyčky, synonyma, homonyma, vysvětlení a význam slov, hledání odpovídajícího výrazu, vytváření slov z písmen, vytváření slov od přípon, slovní trojúhelník, zpřeházené dopisy, myslím si slovo, slovní šachy 7. Řeč a komunikace 7.1. Zaměření Mluvený proje

Najdi synonyma (stejná slova) - cvičení-test

Vystřihněte si je a nalepte do školního sešitu a důkladně si je pročtěte. Průběžně vyplňujte cvičení v PS str. 5 - 12. Vynechte cvičení, kde je potřeba pracovat s učebnicí. Přeju Vám klidné prázdniny. ČJ Čtení: V příloze jsou vloženy texty (Potopa), které jsme četli - pro ty, kdo nemají knihy nebo byli. 4 - vymyslet synonyma se zesíleným nebo zeslabeným významem 68 6 - modrou barvou podtrhnout slova bez citového zabarvení, zelenou slova lichotná, červenou slova hanlivá, 7 - podle textu vysvětlit rozdíl mezi synonymy chlapec - hoch - kluk 69 9 a, b - uvést antonyma k daným slovů 5.hod - Č (Buk) - ONLINE - Opakování (synonyma, homonyma, antonyma) 6. hod. TV/ČaSP (Ků, Se, Slv) - (Se) - dívky - pokračujte v tréninkovém plánu na 2.týden. - TV chlapci - Vyražte do přírody a pořiďte fotografii, na které budete vy a libovolný rozcestník z vašeho okolí. Fotky posílejte, prosím, na email do 22.11., děkuji

Máte před sebou druhý díl cvičebnice Český jazyk od šestky do devítky určený žákům 7. ročníku základních škol a odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií.. Čeština bývá zařazována mezi nejobtížnější jazyky na světě. Bez důkladného tréninku a systematického opakování si ji lze kvalitně osvojit jen stěží Význam slova (synonyma, opozita, slova polysémní, homonyma), slova zdrobnělá, citově zabarvená, nespisovná Teoretické informace o slovní zásobě by měly sloužit především k. Stylizační cvičení - význam a užití slov 1. Z nabídky slov vyber synonyma pro vyznačené české výrazy ve větách a zapiš je ve správném tvaru: nabídka: migrace, nelegální, tradice,respektovaný, diplomaticky, komerční 2. díl dokončuje procvičení skladby (rozlišení hlavních a vedlejších vět, druhy vedlejších vět) a dále procvičuje význam slova a nauku o slovní zásobě (slovo, sousloví, rčení, slova nadřazená, podřazená, souřadná, slova jednoznačná a mnohoznačná, synonyma, antonyma, homonyma, odborné názvy, slovní zásoba a. Test zaměřený na význam slov, synonyma, antonyma a homonyma. 3. ročník 4. ročník Přírodověda Prvouka. Voda, vzduch, půda - test. Vzory podstatných jmen rodu mužského (online cvičení) Vzory podstatných jmen rodu ženského (online cvičení) Světadíly a oceány - slepá mapa (online cvičení).

 • Nasa gov.
 • Višeň crimson passion.
 • Španělská restaurace.
 • Příprava směsi motoru.
 • 451° fahrenheita rozbor.
 • 2000 slov anglicky.
 • Ponorková válka 1 světová válka.
 • Barevné ponožky nízké.
 • Chrupavka je tvořena.
 • Zoomable space.
 • Barvení vlasů bezoxidačními barvami.
 • George gershwin porgy & bess.
 • Znamy hudebni skladatele.
 • Media markt adventskalender.
 • Hnědý guláš.
 • Druhy písma na instagramu.
 • Iridium price.
 • Vodafone gps lokátor.
 • Šikmý vrh s odporem vzduchu.
 • Francouzský král.
 • Vosy délka.
 • Podomítková baterie třícestná.
 • The holiday csfd.
 • League of legends rankedy.
 • Maminčiny recepty koblihy.
 • Npk hnojivo skodlivost.
 • Kevlarová helma mich.
 • Obrázky vzpomínka na zesnulé.
 • Projekt kamenné žehrovice.
 • Vtipy o ksč.
 • Miniinterupce motol.
 • Dospělost charakteristika.
 • Joystick thrustmaster.
 • Autoplachty výroba.
 • Dámský paralyzér.
 • Brontosauři mp3.
 • Dětské kolo 18 palců bazar.
 • Polyethylenglykol vlastnosti.
 • Alesto slunečnicová semínka.
 • Romantika pro 2 praha.
 • Povlečení proti roztočům.