Home

Základní fyzikální jevy

Přehled fyzikálních veličin ZŠ - Fyzika na Vltav

 1. Veličina Označení Základní jednotka Proč? Délka: l: m: longitud z řeckého: μέτρον (métrov) Dráha: s: m: Čas: t: s: tempus, time lat. secundus.
 2. Kategorie:Fyzikální jevy. Skočit na navigaci Skočit na vyhledáván í. Podkategorie. Zobrazuje se 8 podkategorií z celkového počtu 8 podkategorií v této kategorii..
 3. Základní interakce (základní síly) umožňují popsat všechny známé způsoby vzájemného silového působení částic a pole. Popisují nejrůznější fyzikální jevy od exploze supernovy až po vazby mezi kvarky v protonu.. Tradičně fyzici uvažují o čtyřech: gravitaci, elektromagnetické síle, slabé interakci a silné interakci.Nyní se jeví, že alespoň tři z nich jsou.
 4. 1 Prof.Ing.Miroslav Husák, CSc. 1 3. Základní fyzikální jevy využívané v mikrosenzorech Přednášející:Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc
 5. ZÁKLADNÍ FYZIKÁLNÍ ZÁKONY Newtonovy pohybové zákony Isaac Newton (1643 - 1727) Zákon setrvačnosti. Těleso zůstává v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu, není-li nuceno vnějšími silami tento stav změnit. setrvačnost tělesa. Bez vnějšího působení si těleso zachovává svou hybnost. Zákon síl
 6. Fyzikální hrátky - světelné jevy základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Fyzika » Elektromagnetické a světelné děje Statistik
 7. Pomůcky znázorňující různé fyzikální jevy jako jsou vznášení, plavání, míchání barev, oddělování různě hustých kapalin, viskozita, gravitace

Fyzikální vzorce Pohyb těles. Síla. Světlené jevy . c - rychlost světla ve vakuu c = 300 000 km/s. f ( m ) - ohnisková vzdálenost φ = 1/f. φ ( 1/m , D ) - optická mohutnost Zpět na začátek stránky . 8. práce, výkon, účinnost. Zábavná fyzika: Fyzikální jev, který hýbe světem vydáno 16. června 2015 v 6:00 • Zábavná fyzika Můžeš si vyzkoušet, jak se dá bez dotyku zdeformovat tenká kovová fólie Fyzikální veličiny - ZŠ Fyzika - test pro 9. ročník základní školy Fyzika ø 60.9% / 12965 × vyzkoušeno; nové testy. TVOJE TVÁŘ MÁ ZNÁMÝ HLAS 3 - všech 7 řad - poznávačka (Vaše testy) ø 71.6% / 19. 9. třída - Elektrické jevy Příklad 1: Na obrázku je volmetrmetr, který má různé rozsahy stupnice. Jeho ručičika se ustálila na poloze znázorněné na obrázku. Urči hodnotu jednoho dílku a zapiš, kolik ukazuje ručička voltmetru, pokud: a) byla zapojena spodní stupnice s rozsahem 60 V

PPT - Mechanické vlastnosti, koligativní vlastnosti a

Kategorie:Fyzikální jevy - Wikipedi

Petr Kulhánek - Věda za každodenními jevy | Neurazitelny.cz | Večery na FF UK Přihlaste se k odběru novinek o našich akcích zde: http://bit.ly. Umístění: Základní fyzikální praktikum » Zadán (18) Přechodové jevy v RLC obvodu. Studijní text. Pracovní úkol. Pro sériový RLC obvod v periodickém stavu změřte závislost doby kmitu T na velikosti zařazené kapacity alespoň pro pět hodnot z intervalu.

RYCHLOST A SMĚR VĚTRU<br />VLHKOST VZDUCHU<br />Směr větru se udává ve stupních od 1 do 360o stupňů. Například čistý severní vítr má hodnotu 360o, čistý východní 90o, jižní 180o a západní 270o. Pokud je někde uveden vítr např. 135o jedná se o jihovýchodní směr.<br />Vlhkost je základní vlastností vzduchu Výkon je fyzikální veličina popisující velikost práce vykonané v určitém čase. Značíme písmenem: P Základní jednotka: 1 Watt (1 W), starší jednotkou je koňská síla hp. Používá se dosud u popisu výkonu automobilů. Přechází se ale na kilowatty. 1 hp = 735 v 19. století vznikl druhý pohled na stejné jevy - pohled molekulové fyziky s využitím statistických metod. Náš text bude pracovat s pojmy teplota a teplo jako s fenomenologickými veličinami - teplo vystupuje jako jedna z příčin změny vnitřní energie tělesa a teplota je základní fyzikální veličina

Základní interakce - Wikipedi

 1. Povrchové jevy na pevných látkách doc. Ing. Roman Bulánek, Ph.D. katedra fyzikální chemie Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubic
 2. Dále jsou zde popsány základní fyzikální jevy, jenž tento útlum také ovlivňují. Jsou to zejména povrchový jev a jev blízkosti. Telekomunikační vedení jsou v dnešní době používána pro stále vyšší a vyšší kmitočtová pásma (přípojky xDSL až do 12, příp. 18 MHz)
 3. - základní fyzikální jevy, stavy, funkce a namáhání el. přístrojů, - druhy a použití elektrických přístrojů v elektrických obvodech nn, vn a vvn, - silové působení proudu na komponenty el. přístroje, - tepelné působení proudu na komponenty el. přístroje, - charakteristiky jisticích přístrojů

3. Základní fyzikální jevy Princip: využívané v mikrosenzorec

Pro lepší pochopení látky budeme často používat interaktivní animace, zdůrazníme si, které fyzikální jevy jsou důležité pro studium medicíny a je i tedy větší šance, že se objeví u přijímacího testu Základní fyzikální interakce a částice (kvanta) polí (uveďte základní typy interakcí, jejich pořadí podle relativní síly, jejich dosah a kvanta příslušných polí, sjednocující teorie). Základní jevy, pojmy, zákony dané oblasti a jejich charakteristiky (slovní, analytické, grafické) Elektrostatické jevy v průmyslu. Zelektrování těles se provádí mechanickým třením nestejnorodých látek. Z toho vyplývá i nebezpečí, které může takové nabíjení těles v praxi přinést: 1. přečerpávání těkavých a hořlavých látek - nahromaděný náboj může způsobit výbuch nebo požár MECHANIKA.Mechanika kapalin a plynů. Hydrodynamika. Základní fyzikální zákony pro plyny (stavová rovnice, parciální tlak plynů, Daltonův zákon). Rozpustnost plynů v kapalinách. FÁZOVÁ ROZHRANÍ. Jevy na fázových rozhraních. Rovnováhy na fázových rozhraních. MOLEKULÁRNÍ FYZIKA. Skupenské změny. Přechodové stavy hmoty. 2

Hlavní strana » ELEKTŘINA A MAGNETISMUS » ELEKTRICKÝ NÁBOJ A ELEKTRICKÉ POLE » ***Elektrostatické jevy v praxi ***Elektrostatické jevy v praxi 3.1.11.1 | Pohyb nabité částice v elektrostatickém pol Fyzikální veličiny nám vyjadřují vlastnosti látek a těles, také všechny jejich změny a pohyb. Mechanika kapalin a plynů Mechanika kapalin a plynů - základní vlastnosti tekutin, ideální kapalina, ideální plyn, tlak a jeho jednotka, Zvukové jevy Zdrojem zvuku je chvějící se těleso (např. struna, zvon, sloupec.

Tyto učebnice jsou koncipovány jak pro základní školu, tak i pro studenty víceletých gymnázii. Pokud je to jen trochu možné jdeme nad rámec základního učiva. Vědomosti a dovednosti žáků se ověřují ústním zkoušením i častými písemnými pracemi, především formou jednoduchých testů jevy na fázových rozhraních a fyzikální chemií koloidních systémů), obsah kapitol je však re- dukován na základní poznatky a přizpůsoben jednosemestrálnímu rozsahu bakalářského kurzu Fyzikální olympiáda 2020/21. AKTUALITY. ÚLOHY KATEGORIE A - 4. roč. SŠ TEKUTOST = základní, společná vlastnost kapalin a plynů vykazují kapilární jevy; mají vnitřní tření.

Povrchové napětí vody, kapilární jevy. Povrchové napětí vody, kapilární jevy. autor red. 4.1 Základní cíle. Fyzikální veličina, kterou vyjadřujeme v pascalech. Vzdušný obal Země. Zkrácený název pro kapalné látky Kulový blesk je přírodní atmosférický jev, jehož výskyt je obvykle vázán na bouřkové počasí. Projevuje se jako kulovitý útvar o průměru od několika centimetrů po více než metr, různých barev od žluté po modrou, pohybující se obvykle po dobu několika vteřin až minut různými směry a zanikající buď výbuchem nebo i zcela poklidně K témuž problému se vyjadřovali i velikáni minulých epoch (F.Bacon, G.Leibniz či L.Boltzmann) a ve 20. století jej znovu nastolil H.Weyl a A.Eddington, kteří si povšimli, že základní fyzikální konstanty se vyskytují v určitých základních poměrech řádu 1, 10 40 a 10 80 Základní postuláty o fyzikálních jevech 1. Všechny fyzikální jevy mají původ v materiálních objektech - obecný materialistický po- stulát. 2. Příroda je úsporná ve svých prostředcích a fyzikální jevy vytváří jednotným způsobem - postulát o jednotě fyzikálních jevů

doc.MUDr.ZELENKOVÁ Jitka, CSc. as.MUDr.HOLÁ Dagmar MUDr.SEGETHOVÁ Jitka PAVELKOVÁ Zuzana MUDr.Ing, VEJVALKA Ja Základní fyzikální veli činy, jejich m ěření a trochu historie Pavel Svoboda Katedra fyziky kondenzovaných látek, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze V kv ětnu 2016 uplyne 700 let od narození Karla IV., krále českého a císa ře Svaté říš Hledáte Fyzika 6 pro základní školy - Zvukové jevy - Vesmír od František Jáchim,Jiří Tesař? Dnes objednáte, zítra vyzvednete Skvělý výběr knih, deskových her a dárků

Hra KUFR procvičuje a upevňuje schopnosti charakterizovat fyzikální pojmy z tématu Zvukové jevy (8. ročník) vlastními slovy ZÁKLADNÍ POJMY 1.2.1 Fyzikální veličiny a jejich jednotky Zkoumáním těles a polí zjišťujeme, že tyto objekty mají určité vlastnosti, že se nalézají v určitých stavech a že na nich probíhají změny. Toto lze měřením číselně ohodnotit pomocí veličin, jako jso Teplotní a termální jevy, transport v biologických systémech avšak paradoxně systematická a logicky důsledná definice této fyzikální veličiny v současné literatuře téměř chybí. Je tedy nutné znovu prozkoumat tento základní pojem z logického, epistemologického a matematického hlediska.. Obr. 1: Osmotické jevy v červené krvince Chování buněk rostlin a hub v roztocích V hypertonickém roztoku nastane plazmolýza , voda bude z buňky unikat do okolí, buňka se bude scvrkávat a cytoplazmatická membrána se může odtrhnout od buněčné stěny, buňka se zničí (např. kapičky vody na posolené zelenině) KAROLINUM uč ZAKLADY LEKARSKE FYZIKY Jiří Beneš Daniel Jirák František Vítek J. Beneš, D. Jirák, F. Vítek ZÁKLADY LÉKA Ř Učebnice Základy lékařské fyzikysrozumitelněpopisuje základní fyzikální SKÉ FYZIKY vztahy a metody, se kterými se student může nejčastěji setkat v klinické nebo experimentální medicíně

Matfyz FEAT: Fyzikální pokusy v každodenním životě

Fyzikální hrátky - světelné jevy - Digitální učební

Základní fyzikální veličiny a jejich jednotky - jsou to veličiny, které na sobě nejsou závislé (nemůžeme je vzájemně odvodit) délka (l,d) - metr (m) hmotnost (m) - kilogram (kg) čas (t) - sekunda (s) teplota (t) - stupeň Celsia (°C) Odvozené fyzikální veličiny a jejich jednotky - většina veličin (a jednotek) je odvozenýc Umět vysvětlit fyzikální jevy pozorované v přírodě. Znalost fyzikálních veličin, které popisují objektivní vlastnosti fyzikálních procesů, vlastnosti fyzikálních těles, látek a parametry stavů, ve kterých se fyzikální objekty nacházejí. Základní znalosti způsobů měření a vzorc Při hraní se stavebnicí si snadno osvojí základní fyzikální jevy a nenásilnou formou pochopí základní fyzikální zákonitosti. V balení jsou čočky s různou ohniskovou vzdáleností, zrcadlem, světelnými bariérami LED a řadou dalších částí, které umožňují konstrukci mikroskopu, lupy, dalekohledu a periskopu

PPT - Meteorologické prvky v Přerově PowerPoint

FYZIKÁLNÍ JEVY - doskoly

 1. 3.1 Základní jevy v systémech. Existují dvě základní příčiny dynamiky systémů a různých forem jeho chování. Primární příčinou dynamiky jsou vlastnosti systému, reprezentované např. jeho pamětí, která závisí na struktuře a parametrech systému, sekundární příčinou je působení okolí na systém prostřednictvím vstupních veličin
 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA HULÍN Kancelář školy: 573350682 příspěvková organizace Ředitelna: 573352352 Nábřeží 938, 76824 Hulín Školní jídelna: 573350684 Školní družina: 573352688. E-mail: zs.hulin@volny.cz. ID datové schránky: xv9mmt
 3. Fyzika 6 pro základní školu Metodická příručka RVP: Zvukové jevy - Vesmír (978-80-7235-493-1) Kniha - 96 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Tato metodická příručka je určena učitelům pro usnadnění práce s učebnicí FYZIKA 6 pro ZŠ - Zvukové jevy - Vesmír
 4. Teoretická fyzika se snaží racionálně, často pomocí matematických vztahů, vysvětlit fyzikální jevy pozorované v přírodě.Za tím účelem hledá obecně platné zákony, kterými se tyto jevy řídí, a vytváří nové nebo upravuje a zobecňuje stávající fyzikální teorie tak, aby obsahovaly co nejméně předpokladů a volných parametrů, kterými jsou např. základní.

Vzorce z fyziky - Sweb

VY_32_INOVACE_118.notebook 6 June 13, 2012 III 23­20:12 zapojení ampérmetru do obvodu A + + III 24­11:30 II 3­11:23 Citace: RAUNER, Karel , et al. Fyzika 8: učebnice pro základní školy a vícelet Díky této knize poznáte základní fyzikální principy, abyste pak mohli sami pochopit ty složitější. Autorka popisuje zdánlivě prosté, ale vlastně složité jevy jednoduše a s velkou dávkou tradičního britského humoru a nadhledu, což činí četbu této knihy skutečným zážitkem. Dveře do světa fyziky jsou nyní. Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.6 Učební osnovy: Fyzika . 128 . Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2016/2017. Zpracování osnovy předmětu Fyzika koordinoval Mgr. Jaroslav - chápali, že přírodní jevy mají fyzikální podstat

Video: Zábavná fyzika: Fyzikální jev, který hýbe světem

Fyzika — testi.cz, online test

Fyzikální jevy a jevy - Slunečnice

11. 2016) - reportáž z průběhu třetího setkání zaměřeného na fyzikální jevy v kuchyni. Heuréka pro střední školy - 4. seminář (25. - 27. 11. 2016) - reportáž z průběhu čtvrtého semináře věnovaného termodynamice a základům elektrostatiky. Létající centrum - 4. setkání (1. 12 Zvukové jevy a jejich fyzikální podstata . Nejste přihlášeni (Přihlášení)FY Základní fyzikální praktikum... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách UK • MFF • KVOF. Uživatelské nástroje. Popište kvalitativně pozorované jevy a vysvětlete je. Stručný popis ovládání a schema připojení osciloskopu je přiloženo u úlohy Základní pojmy (graf, vrcholy a hrany, izomorfismus grafů, podgraf, okolí vrcholu a stupeň vrcholu, doplněk grafu, bipartitní graf), základní příklady grafů (úplný graf a úplný bipartitní graf, cesty a kružnice). Náhodné jevy, podmíněná pravděpodobnost, nezávislost náhodných jevů - definice uvedených termínů. Definice Počasí fyzikální stav atmosféry, který je v určitém okamžiku nebo časovém období a na určitém místě charakterizován souhrnem hodnot meteorologických prvků a atmosférickými jevy. Počasí je tedy náš celkový vjem meteorologických prvků a jevů v daném okamžiku

Zvukové jevy Zdrojem zvuku je chvějící se těleso (např. struna, zvon, sloupec vzduchu). Podmínky slyšení: 1) zdroj zvuku 2) prostředí, kterým se zvuk šíří (vzduch, kapaliny, kovy ) 3) zdravý sluch Zvuk vznikající nepravidelným chvěním nazýváme HLUK. Naopak je-li kmitání zdroje zvuku pravidelné vnímáme TÓN Fyzikální pojmy i terminologie se neustále vyvíjejí, přičemž vědecké revoluce s sebou obvykle přinášejí zásadní předefinování pojmů. Je žádoucí, aby vědecký jazyk dokázal co nejpřesněji popsat fyzikální jevy a teorie Fyzikální vlastnosti nerostů Základní genetické pojmy Dědičnost. Je schopnost živých organismů předávat vlohy svých znaků potomkům. Také epigenetické jevy mohou být děděny z buňky na buňku a z generace na generaci, tedy při mitóze i meióze

DUMY.CZ Materiál Fyzikální jevy

 1. áře. dvouletÝ fyz. se
 2. 9. třída - Elektrické jevy Elektrický odpor Pozoruj žárovky v obvodu Pokus: Sestav si jednoduchý elektrický obvod, do kterého zapojíš zdroj elektrického napětí, spínač, žárovku a ampérmetr. Po uzavření spínače, sleduj svit žárovky a velikost procházejícíh
 3. Pro řešitele fyzikální olympiády organizujeme konzultace k řešení a přípravu na okresní a regionální kolo FO. Pro všechny zájemce z řad studentů naší školy připravujeme školní fyzikální soutěž. Na vítěze finále čekají věcné odměny a diplomy
 4. Fyzika, fyzikální zákony - index: Archimédes, Pascal, Newton zákony - test: Elektromagnetizmus zákony - test: Elektrický vodič: Fyzikální konstanty: Princip křídla letadla - Bernoulli: Dopplerův jev - aerodynamický třes
 5. povrch kapaliny, kapilární jevy; 5. ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK 5. přeměny skupenství látek, skupenské teplo; vlhkost vzduchu; Laboratorní práce 4 Laboratorní cvičení 0. Základní fyzikální měření (měření hrany hranolku) 1. Výpočet fyzikální veličiny pomocí změřených veličin 2

Detail produktu: Základní fyzikální jevy využív

 1. Základní škola ZLÍN, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 763 14, Zlín-Štípa, IČO: 71008161, IZO: 102319472 tel. 577 914 233, mob.737 024 824, e.
 2. Fyzikální praktikum II - úloha č. 5 1 Protokol musí obsahovat: jméno autora a spolupracovníka, datum m ěření, úkol m ěření, teorii m ěření (stru čně), Přechodové jevy v obvodech s induktory Výkladový slovník fyziky pro základní vysokoškolský kurz fyziky. 1..
 3. 1. Základní pojmy, základní fyzikální vlastnosti stavebních hmot, mikrostruktura stavebních hmot 2. Základní a mechanické vlastnosti, směsi 3. Mechanické vlastnosti, základy statistiky, koheze, adheze 4. Vlhkostní a tepelné vlastnosti, povrchové jevy, kapilarita 5. Teplotní dilatace, požární a akustické vlastnosti.
 4. Pro pochopení popisu fyzikálních zákonů a pokusů potřebujeme znát alepoň základní fyzikální jednotky. Ty slouží k tomu, aby si všichni popisovali a chápali popsané jevy stejně. Začneme silou bez, které se neobejde téměř žadná fyzikální disciplína
 5. 5510 - Fyzikální a chemické jevy (Chemie) - Obecné základní pokusy. Lasery a optické sady. Prevence. Pracovní činnosti. Tabule, mapy, učebnice. Předškolní výuka. Pro seniory. Hudba, hudební výchova. info@helago-cz.cz +420 495 220 229. HELAGO-CZ Kladská 1082/6
 6. Rozvoj analytických schopností (přiřazování, počty, porovnávání, základní matematické úkony, zařazování do systémů) příprava na výuku jazyka: rozeznávání písmen, nácvik písmen, rozeznávání slabik Kosmická výchova: Lidské tělo, Vznik Země, Životní cyklus rostlin, základní fyzikální jevy apo
 7. Jaké základní fyzikální veliiny a jednotky - východ a západ Slunce Při experimentu fyzikální jevy sami vyvoláváme, měníme podmínky experimentu a měříme jeho výsledky. Např. - zahříváme kapalinu uritého objemu - měříme její teplotu - sledujeme závislost této teploty n

Pokusy pro děti / VIDA! Brn

Takže to bude 3 lomeno 6, což je totéž jako jedna polovina. To je pravděpodobnost, že v jednom hodu padne sudé číslo. Teď ale budeme házet třikrát, píšou tu třikrát. A půjde o nezávislé jevy. To, co padne v jednom hodu, neovlivní výsledek v dalším hodu, i když si to někteří gambleři myslí Univerzálnost - základní vlastnost a klíč k pochopení podstaty gravitace Tvrzení o univerzálním působení gravitace na všechny fyzikální jevy, vyjádřené v Einsteinovu principu ekvivalence, tak má dalekosáhlé důsledky a je základem Einsteinovy obecné teorie relativity

Štefánikova hvězdárna - Pořady na hvězdárně

Petr Kulhánek - Věda za každodenními jevy Neurazitelny

Třeba se právě jeden z těch, které jsme na letošním Matfyz FEAT viděli, stane pomůckou, která pomůže dětem po celé republice lépe pochopit fyzikální jevy, se kterými se potkáváme dnes a denně. Z minulých ročníků: Matfyz FEAT 2014 Matfyz FEAT 201 Jaké základní fyzikální jevy jej utvářejí? Pořad má společný dvacetiminutový úvod, ke kterému si můžete volně vybrat z následujících desetiminutových bloků: závěrečná stádia hvězdného vývoje (neutronové hvězdy, černé díry,. Transportní jevy při nízkých tlacích. Reálné plyny, tenze par, vypařování a kondenzace. Interakce plynu s pevnou látkou na jejím povrchu a v objemu. Vakuový systém a jeho parametry, teorie čerpacího procesu. Proudění plynu, režimy proudění, vakuová vodivost. Fyzikální principy metod získávání nízkých tlaků Probírané fyzikální jevy: princip baterky, model jednoduchého elektrického obvodu, sériový a paralelní elekt-rický obvod, zkrat na žárovce Použité pomůcky: do každé skupiny alespoň tři žárovky s objímkami, plochá baterie, 2 krokosvorky, dva spínače, 10 vodič

(18) Přechodové jevy v RLC obvodu [Základní fyzikální

Fyzikální veličiny. Naučíme se měřit DÉLKU, HMOTNOST, OBJEM, HUSTOTU, TEPLOTU A ČAS.. U každé fyzikální veličiny potřebujeme znát: NÁZEV. ZNAČKU. JEDNOTKU. MĚŘIDLO (VÝPOČET) Česká republika používá fyzikální veličiny ze soustavy jednotek SI (Systèm International d'Unités).. K základním jednotkám patří délka, hmotnost, teplota a čas 6. Fyzikální podstata technologií pro modifikace povrchů, aplikace ve strojírenství. 7. Fyzikální a plazmochemické metody vytváření povlaků. 8. Teoretické základy laserů, stimulovaná emise. 9. Charakteristika laserového záření, druhy laserů, základní konstrukční prvky. 10 2020 Základní škola a mateřská škola Rosice, okres Chrudim- This is a Free Drupal Theme Ported to Drupal for the Open Source Community by Drupalizing, a Project of More than (just) Themes.Original design by Simple Themes.Simple Themes Jevy v atmovém jádře (ionizující záření) Zákon radioaktivního rozpadu (fyzikální, biologický a efektivní polo Základní fyzikální zákony pro plyny - stavová rovnice, parciální tlak plynů, Daltonův zákon - rozpustnost plynů v kapalinách, Henryův zákon Metodická příručka je určena učitelům pro usnadnění práce s učebnicí FYZIKA 3 pro základní školu - Světelné jevy, Mechanické vlastnosti látek Obsahuje rozpis učiva, učební plán, vyjadřuje se ke klíčovým kompetencím a k výstupům z práce s učebnicí. Uvádí výsledky složitějších úkolů a návody k pokusům obsaženým v učebnici

Meteorologické jevy - SlideShar

I. ÚVOD I.1. Fyzika, fyzikální veličina, fyzikální jednotka (1.hod) FYZIKA - zkoumá děje a jevy nejen v přírodě. (pohyb auta, rozpad atomového jádra, ) Fyzikální veličina FV - popisuje kvantitativně a kvalitativně fyzikální děj, jev (rychlost v, poločas rozpadu T ) a) skalární fyzikální veličiny - jsou určené pouze svou velikost Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 Elektrické vlastnosti látek, Magnetické vlastnosti látek, Fyzikální veličiny, Elektrický obvod. 7.: Pohyb, Síla, účinky síly; Mechanické vlastnosti kapalin, Mechanické vlastnosti plynů, Optika Optické jevy, Jaderná energetika, Vesmír . Důležité informace, které. Viz jména nahoře FYZIKÁLNÍ PRINCIPY Základní jevy (ionizace, nabuzení, rekombinace, emise) Plazma Nesamostatné výboje (Townsendova rovnice, Paschenův zk.) Samostatné výboje: a) Temný výboj b) Korónový výboj c) Doutnavý výboj d) Anomální EV e) Jiskrový výboj f) Obloukový výboj Další dělení: A. Podle tlaku (nízkého. Fyzika 1 pro základní školy. Fyzikální veličiny a jejich měření. Tato učebnice je první částí šestidílné řady tematicky zaměřených učebnic fyziky pro výuku na 2. stupni ZŠ (případně v nižších ročnících víceletých gymnázií). Učebnice jsou zpracovány v souladu s požadavky RVP pro základní vzdělávání

Překreslovací šablony - čísla 1 - 20

Povrchové jevy na pevných látkách - Univerzita Pardubic

Jaké fyzikální jevy demonstrujeme? Učební pomůcky Národní podnik 1967. 1. Zrcadla jsou vzájemně k sobě kolmá a úhel dopadu paprsků je 45 Nabídka reálných pomůcek na trhu, a zejména pak oblast IT, se rozvíjí takovým tempem, že je nutné základní znalosti pedagogických pracovníků neustále rozšiřovat o nové. Fyzikální, mechanické, tepelné a chemické vlastnosti hlavních skupin stavebních materiálů a základní vztahy mezi nimi. Vývoj materiálové základny u nás a zahraničí. Seznámení se základními druhy materiálů a výrobků a jejich aplikacemi v konstrukci Základní charakteristiky zvuku: výška, barva, intenzita, hladina intenzity, hladina hlasitosti. Sluchové pole. Biofyzika slyšení: přenos zvuku vnějším, středním a vnitřním uchem. Základní teorie slyšení. Elektrické jevy při podráždění sluchového orgánu, vznik akčního potenciálu. Metody vyšetření poruch slyšení Fyzikální pole druhy fyzikálních polí - radiální a homogenní, 2 magnetů (nábojů), vodiče s proudem, Základní poznatky molekulárně kinetické teorie látek. jevy na rozhraní pevného tělesa a kapaliny kapilární jevy

Jevy ovlivňující útlum symetrických kabelových veden

Studium v doktorském programu fyzikální chemie se orientuje zejména na tři základní směry: nanomateriály, molekulové soubory a biomakromolekuly. V oblasti nanomateriálů rozvíjíme metody přípravy a komplexní charakterizace nanomateriálů, hybridních materiálů a nanokompozitů s cílem uplatnit je např. v environmentálních. Domů › Základní informace › Zaměření katedry. fyzikální diagnostika, přenosové jevy ve stavebních konstrukcích, aplikovaná optika, fyzikální seminář). Součástí povinných i volitelných předmětů, zajišťovaných katedrou fyziky, jsou též experimentální cvičení, prohlubující praktické znalosti studentů.

Detail předmětu - Elektrické přístroje (242421) - VU

Obsahem předmětu jsou základy fyzikální chemie soustav v rovnováze. Jednotlivé kapitoly pojednávají o těchto tématech: Ideální a reálný plyn. Termodynamika. První a druhá věta. Gibbsova energie. Povrchy. Směsi. Fázové rovnováhy.Chemické rovnováhy. Základní pojmy statistické termodynamiky. Rovnovážná elektrochemie Aktivity pro včelku Bee - Bot je interaktivní program založený na oblíbeném programovatelném podlahovém robotovi. Návod na užívanie softvéru je v SJ Uživatelské hodnocení a recenze na Fyzika 6 pro základní školy - Zvukové jevy - Vesmír - Metodická příručka. Odkazy na odborné recenze. Kompletní informace k výběru Název předmětu Biofyzika Kód předmětu 2150/HABF Organizační forma výuky Přednáška + Cvičen

Fyzika svetelne jevy test Sleviste

Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35 •Datum: 1.12.2011 •Určeno pro: 8.ročník základní školy •Vzdělávací oblast: Člověk a příroda •Vzdělávací obor: Chemie •Tématický okruh: Chemický dě Objednávejte knihu Fyzika 1 pro základní školy - Fyzikální veličiny a jejich měření v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených zákazník V laboratoři studenti stanovují základní fyzikální a mechanické vlastnosti zemin a vybrané fyzikální a technologické vlastnosti hornin a kameniva. Laboratoře JB161, JB162, JB162A slouží pro praktické cvičení v předmětech Mechanika hornin a zemin, Hornická geomechanika elektrotechnika - Ohmův zákon, Kirchhoffovy zákony, základní zapojení OZ, napěťový dělič, Theveninův teorém, přechodové jevy fyzika - jednotky SI a veličiny, termelektrické zákony, základní fyzikální zákony matematika - logické funkce, popis křivek, derivac Jsou zopakovány základní fyzikální disciplíny a nezbytné matematické nástroje a prezentovány základy a příklady z biomechaniky, rovnovážné a nerovnovážné termodynamiky, synergetiky a teorie informace. Jsou popsány fyzikální vlastnosti a jevy v biologických membránách a transport látek přes membrány, elektrické jevy.

 • Levné postele is matrací.
 • Útok v německu.
 • Saprotrofní houby.
 • Femte sjukan engelska.
 • World of warcraft tipy.
 • Clonazepam.
 • Trollové 2 online.
 • Hpv stavba.
 • Dámské sako orsay.
 • Nickelback how you remind me text.
 • Samantha davis.
 • Strecha cena.
 • Volejbal brno starší žáci.
 • Proces smrti.
 • Tramal stavy.
 • Polygon kapela.
 • Can bus wiki.
 • Bajonet fotoaparátu.
 • Leukostehy.
 • Dámské tepláky reebok.
 • Virtuální mapa české republiky.
 • M salon.
 • Obnovitelne prirodni zdroje.
 • Ventilátory do potrubí.
 • G7 akord ukulele.
 • Výhody tvrdé vody.
 • Litiny.
 • Bruska na nehty lidl recenze.
 • Operace pupeční kýly u psa.
 • Drony testy.
 • Online check in emirates cz.
 • Austrálie hlavní města.
 • Pokládka vinylové podlahy na podlahové topení.
 • Architektonický beton.
 • Pedikura praha 4 chodov.
 • Dolomity dovolená.
 • Youtube la la land.
 • Oez mig.
 • Pasivní subwoofer do auta.
 • Green day praha 2020.
 • Gürol ağırbaş from the new world.