Home

H412 škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Země původu EU. INCI Sodium cocoyl isenthionate. Surovina pro výrobu kosmetiky. Další názvy: 2-sulfoethyl estery mastných kyselin kokosového oleje, sodné soli Fatty acids, coco, 2-sulfoethyl esters, sodium salts INCI:Sodium Cocoyl Isethionat H412. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.-Expozice necílových organismů je vyloučena.-Expozice necílových organismů je vyloučena. OP II.st.a. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody. pro postřik Vašich zahra

Sodium Cocoyl Isethionate - Potřeby pro výrobu Ekokoza

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101, P102, P260, P264, P273, P280, P301+P330+P331, P303+P361+P353, P305+P351+P338, P310 Tekutý konvertor rzi RUGINOX je prostředek na odstranění koroze, který korozi zastaví a pasivací ji přemění na stabilní kov PROČ RUXINOX řeší. Brait Bouquet Home Parfume Romantic Ruby dekorativní osvěžovač vzduchu 50 ml H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí

(H412) Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Bezpečnostní pokyny (preventivní prohlášení - věty P) (P102) Uchovávejte mimo dosah dětí. (P103) Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Doplňkové znaky nebezpečnosti (věty EUH) (EUH211) Pozor Chronická toxicita pro vodní prostředí, Kategorie 3 H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Klasifikace (67/548/EHS, 1999/45/ES) Zdraví škodlivý R20/21/22: Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití. R32: Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nnebo štítek výrobku. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování Bezpečnostní text: H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci., H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

RETACEL EXTRA R 68 - Přípravky - Agromanuál

Brait Bouquet Home Parfume Green Diamond dekorativní osvěžovač vzduchu 50 ml H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí H412. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.-Expozice necílových organismů je vyloučena.-Expozice necílových organismů je vyloučena.-Použití není omezeno. Práce s pomocným prostředkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé (H412) Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. (H336) Může způsobit ospalost nebo závratě. (H335) Může způsobit podráždění dýchacích cest. Bezpečnostní pokyny (preventivní prohlášení - věty P) (P102) Uchovávejte mimo dosah dětí. (P103) Před použitím si přečtěte údaje na štítku NEBEZPEČÍ! H315 Dráždí kůži.H318 Způsobuje vážné poškození očí.H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. EUH208 Obsahuje 2,4-dimethylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd... H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP) : P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování

Faren Konvertor koroze RUGINOX 250 ml od 268 Kč - Heureka

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Recenze AgroBio Dicotex 500 ml (6) Parametry produktu Souhrn; Výrobce: Agro CS opravi H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 50,41 Kč bez DPH 61,00 Kč vč. DP H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. celá specifikace. Recenze Agro Dicotex 1 l. Přidat recenzi. Přidat videorecenzi. Zeptat se na produkt H315 - Dráždí kůži. H318 - Způsobuje vážné poškození očí. H319 - Způsobuje vážné podráždění očí. H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 - Po manipulaci důkladně omyjte

Popis: Oleje pro kluzná vedení MOGUL KV jsou určeny především k mazání horizontálních i vertikálních vodících ploch (různých konstrukčních provedení) moderních obráběcích strojů, pracujících za náročných podmínek, kdy účinně zamezují vzniku trhavých pohybů při nízkých kluzných rychlostech a velkém zatížení tzv. stickslip, které narušují. Seznam standardních vět o nebezpečnosti podle nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení CLP).. H200 nestabilní výbušnin

Brait Bouquet of leaves Romantic Ruby 50 ml od 69 Kč

Folicur fungicid 500 ml Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny: H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P501 Odstraňte... Uložit ke srovnán H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky bezpecnostni-list-2735005.pdf Ověřeno zákazníky 100 % Cena dopravy od 55 Kč Doprava zdarma od 2999 Kč Sledujte nás na Facebook H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 - Používejte ochranné rukavice. P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P261 - Zamezte vdechování par. P302 + P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla • Standardní věty o nebezpečnosti pro ŽP: H400 Vysoce toxický pro vodní organismy, H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky, H412 Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky

Plastový tekutý nátěr Hornbach 5 l stříbřitě šedý v Eshopu

Bezpečnost a první pomoc: H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně.. (H412) Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení (P101) Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. (P102) Uchovávejte mimo dosah dětí. (P302 + P352) PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. EUH208 Obsahuje 2-methylundekanal; ethyl 2,3-epoxy-3-fenylbutyrát; cineol. Může vyvolat alergickou reakci. Bris WC závěska do wc s vůní lesa osvěží toalety, zajišťují hygienickou čistotu s příjemnou vůní. Zabraňuje usazování vodního kamene a zanechává. Informace o nebezpečnosti (věty H) (H222) Extrémně hořlavý aerosol., (H229) Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout., (H412) Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy. H420 Poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí tím, že ničí ozon ve svrchních vrstvác

UHU REPAIR ALL 60 g UHU

 1. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy 9 . Prioritní látky Prioritní látky mají být definované nařízením vlády, AL
 2. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje: d-limonene, 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on, 2-methylisothiazol-3(2H)-on <5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, Konzervační činidla (BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE), Limonene Zobrazit mén
 3. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H315 Dráždí kůži. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P264 Po manipulaci důkladně omyjte. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí
 4. ut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování

Univerzální dezinfekce disiCLEAN PROFI H2O-COO

General Fresh Závěs do WC Lemon náplň 40 g H315 - Dráždí kůži. H318 - Způsobuje vážné poškození očí. H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy. H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku R52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.R65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. R66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními / regionálními předpisy. Relevantní věty: H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží. H302 Zdraví škodlivý při požití vodní organismy translation in Czech-German dictionary. Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky H319 - Způsobuje vážné podráždění očí. H332 - Zdraví škodlivý při vdechování. H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest. H341 - Podezření na genetické poškození. H350 - Může vyvolat rakovinu. H371 - Může způsobit poškození orgánů. H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky H318 Způsobuje vážné poškození očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H361f Podezření na poškození reprodukční schopnosti. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce

H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102: Uchovávejte mimo dosah dětí. P103: Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení Jednostranně lepicí pás opatřený feromonem, který se skládá do tvaru trojúhelníku, lapač zaručuje účinný odchyt samců šatních molů, lapač lze zavěsit pomocí háčku, provázku nebo ho lze položit do míst předpokládaného výskytu, účinnost po dobu až 3 měsíců, rozměry 20,3 x 6 cm, lepová plocha 6 x 7,2 cm. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne , powodując długotrwałe skutki EurLex-2 EurLex-2 — musí členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H412. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H413. Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy. H420. Poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí tím, že ničí ozon ve svrchníchvrstvách atmosféry H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Nepožívat. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO: tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hod denně)

H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H413 - Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy. EUH 001 - Výbušný v suchém stavu. EUH 006 - Výbušný za přístupu i bez přístupu vzduchu ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. hraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření Vysoce toxický pro vodní organismy. H410. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H411. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H412. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H413. Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy H412 . Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P101 . Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 . Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 . Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Vhodné na nové nátěry i pro renovaci staršího dřeva v exteriéru Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 3, H412 Směs je klasifikována jako nebezpečná ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008 Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky a účinky na lidské zdraví a životní prostředí Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Lenor Gold Orchid tablety na praní Košík

MOGUL TRANS 90 - OMA CZ, a

s květinovou vůní OBJEM: 500 ml. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Registrace v ČR: MZDR 27325/2020/OBP. Upozornění: Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku Standardní věty o nebezpečnosti (CLP) : H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP) : P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku P102 - Uchovávejte mimo dosah dět Aquatic Chronic 3, H412 4. Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008, v platném znění: a) Standardní věty o nebezpečnosti podle přílohy III nařízení (ES) č. 1272/2008, v platném znění: H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky Zdraví škodlivý při požití. H318. Způsobuje vážné poškození očí. H319. Způsobuje vážné podráždění očí. H412. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P101. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102. Uchovávejte mimo dosah dětí. P26 H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Nebezpečné látky

Brait Bouquet of leaves Green Diamond 50 ml od 69 Kč

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 - Způsobuje vážné podráždění očí. H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky Nesměšujte s jinými čisticími prostředky. Kůže: Potřísněné místo omyjte mýdlem a vodou a ošetřete vhodnými reparačními prostředky. Oči: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Nepožívat H302 Zdraví škodlivý při požití. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí P260 Nevdechujte prac H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P101: Je-li nutná lékařská pomoc mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102: Uchovávejte mimo dosah dětí

POWER AIR Extra Scent Vanilla osvěžovač s organickou

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.Zákaz kouření Věty o nebezpečnosti: H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101, P102, P260, P264, P273, P H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. - prevence - pro spotřebitele i průmysl: P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Poznámka

FORTEFOG GREENHOUSE SG - Profesionální informace pro

Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008. Aquatic Chronic 3 H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku Signální slovo: NEUVÁDÍ SE H-věty: H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P-věty: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. EUH208 Obsahuje 2-methylundekanal; ethyl 2,3-epoxy-3-fenylbutyrát; cineol. Může vyvolat alergickou reakci. Bris WC závěska do wc s vůní květin osvěží toalety, zajišťují hygienickou čistotu s příjemnou vůní

Pájecí pasta CFH 348 100g v Eshopu HORNBACH

H302 - Zdraví škodlivý při požití. H315 - Dráždí kůži. H318 - Způsobuje vážné poškození očí. H319 - Způsobuje vážné podráždění očí. H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy. H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P501 Odstraňte obsah/ obal jako nebezpečný odpad. EUH208 Obsahuje Polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci H412. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P101. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102. Uchovávejte mimo dosah dětí. P103. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P210. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102: Uchovávejte mimo dosah dětí. P262: Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. P501: Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. Používejte biocidy bezpečným způsobem

WC čističe a dezinfekce - Online Drogeri

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení Univerzální vysoce účinný čistící prostředek pro mytí dřevěných a plovoucích podlah. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H315 Dráždí kůži. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Maston spray seal 500ml černý | HobyNářadíWC tablety bez chlóru s čisticími schopnostmi PulirapidCleanex Trade WC tablety do pisoárů | KošíkProtect Home - granulovná nástraha na mravence - AgroBio OPAVAFolicur AL 500 ml - proti padlí - E-agro

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku Čistí. Odstraňuje vodní usazeniny při každém spláchnutí. Nebezpečí: Standardní věty o nebezpečnosti: H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí H332 - Zdraví škodlivý při vdechování. H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest. H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. R20/22 Zdraví škodlivý při vdechování a při požití. R22 Zdraví škodlivý při požití. R35 Způsobuje těžké poleptání. R36 Dráždí oči

 • Windsor castle interior.
 • Yzf r6 2007.
 • Hodnocení vysokých škol.
 • Genová rodina.
 • The incredible hulk cz titulky.
 • Diktator film.
 • Hp elitebook.
 • Publikace dek.
 • Savo proti plísním na zed.
 • Jamie mazur.
 • Lasermania.
 • Zobecněná metoda uzlových napětí.
 • Vrána inzerce.
 • Ukradeny notas.
 • Vzacne znamky osterreich.
 • Filip habsburský.
 • Quinoa kaše snídaně.
 • Víkendový kurz plavání.
 • Meredith hagner.
 • Retouch online photo editor.
 • Memtest windows 10.
 • Alkohol raketa.
 • Rodinné fotky na zdi.
 • Google ads bidding.
 • Riwall repw 150 set příslušenství.
 • Zkrocení zlé ženy divadlo 2019.
 • Model auta bmw m3.
 • Špenát kvete.
 • Očkování neštovice dospělí.
 • Gmo wikipedie.
 • Jack white third man records.
 • Granule pro kastrované psy.
 • Obsah vzor.
 • Subdurální hematom priznaky.
 • Rd jablonec nad nisou.
 • Rozteč vanové baterie.
 • Detske zimni boty superfit.
 • 3 keplerův zákon příklad.
 • Hulsta metis plus.
 • Html pozice textu.
 • Mendel genetika.